پایان نامه با موضوع فرآیندهای زنجیره تأمین و زنجیره تأمین

Businessman touching button and light coming out.
[do_widget id=kl-erq-2]

F C : مجموعه‌ای از انواع مراکز برای فرآیند زنجیره تأمین روبه جلو، ایندکس شده به‌وسیله f F .
R C : مجموعه‌ای از انواع مراکز برای فرآیند زنجیره تأمین معکوس ایندکس شده بوسیله r R .
A C : مجموعه ای از انواع مراکز در سایت‌های کارخانه، ایندکس شده به‌وسیله aA .
B C : مجموعه‌ای از انواع سایت‌های متوسط ایندکس شده به‌وسیله b B .
P : مجموعه‌ای از انواع محصولات و ایندکس شده به‌وسیله p P
G P : مجموعه‌ای از محصولات نهایی ایندکس شده به‌وسیله g G
M P : مجموعه‌ای از قطعات/ اجزا ایندکس شده به‌وسیله m M
T : مجموعه‌ای از دوره‌ها در افق زمانی برنامه‌ریزی ایندکس شده به‌وسیله T t
اجازه دهید L را مجموعه‌ای از تمام محل سایت‌ها که در اصطلاح سایت‌های محل قابل انتخاب و غیرقابل انتخاب طبقه‌بندی شده‌اند. سایت‌های محل قابل انتخاب مجموعه O را تشکیل می دهند که یک زیرمجموعه از L هستند.
محل این سایت‌ها شامل سایت‌های موجود در محل (مجموعه E) و پتانسیل مکان جدید سایت‌های (مجموعه N) است.
در آغاز افق برنامه‌ریزی، تمام سایت‌ها در مکان‌های موجود در مجموعه E عملیاتی هستند. ظرفیت پس از آن از محل این سایت‌ها به پتانسیل مکان جدید سایت‌ها در مجموعه N‌ منتقل گردد.
مجموعه‌ای از مکان سایت‌های مورد انتخاب L همچنین شامل سایت‌های کارخانجات (مجموعه J) و همچنین سایت‌های متوسط (مجموعه L) می‌باشد که می‌توان به‌صورت مکان جدید موجود یا بالقوه سایت‌ها باشد. توجه اینکه E N = وJ I = و E N J I = و E N =J I =O
دومین گروه از طبق بندی محل‌ سایت‌ها، به اصطلاح مکان سایت‌های غیرقابل انتخاب از مجموعه L/O که شامل تأمین‌کنندگان خارجی (مجموعه S) و مشتریان (مجموعه K) و پیمانکاران فرعی خارجی برای فرآیندهای جداسازی/ بازسازی قطعات (مجموعه U). محل این سایت‌ها باید در طول زمان عملیاتی باقی بمانند.
مجموعه C شامل تمام انواع مراکز برای فعالیت‌های زنجیره تأمین است. این بخش بعدی شامل دو گروه می‌گردد:
انواع مراکز فرآیندهای زنجیره تأمین روبه جلو
انواع مراکز فرآیندهای زنجیره تأمین معکوس
انواع مرکز فرآیندهای زنجیره تأمین روبه جلو از مجموع F و یک زیرمجموعه از C است. در حالی‌که، انواع مرکز برای فرآیندهای زنجیره تأمین معکوس از مجموعه R که همچنین یک زیرمجموعه از C است. در مجموعه‌ای از تمام انواع مرکز C، انواع مرکز در سایت‌های کارخانه (A) و انواع مرکز در سایت‌های میانی (B) را شامل می‌شود. واضح است که F R = وA B=وF R=A B C=(FR)(AB)
علاوه بر این P تعلق به مجموعه‌ای از تمام انواع محصول اعم از محصولات نهایی بگذارید (مجموعهG) برای قطعات / اجزاء (مجموعه M)
P =G M و G M=
مجموعه‌ای از دوره‌های زمانی برنامه‌ریزی به‌وسیله T={1…,T} نشان داده می‌شود.
مجموعه‌ای از دوره‌های زمانی متوالی و عدد صحیح است. دوره‌های برنامه‌ریزی | T | تماماً وجود دارد که
| T | = T است.
3-4-2-2- پارامترها
3-4-2-2-1- ظرفیت‌های محل
KOomax : حداکثر ظرفیت مجاز از محل سایت قابل انتخاب o O
Kfo,c : ظرفیت اولیه از مرکز cC در محل سایت قابل انتخاب o O
KCo,cmax : حداکثر ظرفیت مجاز از مرکز cC در محل سایت قابل انتخاب o O