پایان نامه با موضوع مدلهای مدیریت دانش و اهمیت مدیریت دانش

AI(Artificial Intelligence) concept.

[do_widget id=kl-erq-2]

ایجاد شکاف دانشی در صورت جدا شدن کارشناسان از سازمان
احتکار دانش به جای ازدیاد آن
استفاده محدود از دانشهای موجود
نبود مستندات در خصوص تجربیات به دست آمده از پروژه‌ها و کارها
نبود ساختار مناسب برای تسهیم سریع دانش.
2-2-7- اهداف مدیریت دانش
از اهداف مدیریت دانش میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
ایجاد ساختار راهبری مدیریت دانش؛
مدیریت دانش به عنوان یک فعالیت اصلی؛
ایجاد نرمافزاری برای انتقال دانش؛
ایجاد چارچوبی برای اندازهگیری دانشها و دستاوردهای اجرای فرآیندها؛
ایجاد انجمنهای خبرگی.
اهمیت مدیریت دانش در بین کسبوکارهای پیشرفته امروزی به خوبی شناخته شده است. به طوری که هرساله ارزیابی جهانی سازمان دانشی برتر از سوی شبکه جهانی دانش برگزار میگردد و بسیاری از شرکتهای معتبر و پیشرو در عرصه رقابت از کشورهای مختلف جهان به طور مستمر در این ارزیابی شرکت نموده و مجموعه اقدامات خود در حوزه مدیریت دانشمحور را بر اساس صدو پنجاه شاخص طرح شده مورد ارزیابی قرار داده و از گزارشهای تحلیلی جامع و نیز تجربیات سازمانهای برتر دنیا در این ارزیابی بهرهمند میشوند.
2-2-8- مدلهای مدیریت دانش
در سالهای اخیر محققان بسیاری در زمینه مدیریت دانش کار کردهاند و مدلهای بسیاری در این زمینه ارائه شده است. این مدلها معمولاً اصل و محتوای مشابهی دارند اما اصطلاحات و ترتیب فازها در آنها ممکن است متفاوت باشد. نکتهای که در تمامی این مدلها به چشم میخورد تأکید بر استفاده و به‌کارگیری دانش است و مراحل دیگر به عنوان مقدمهای در ایجاد بسترهای لازم و مناسب برای به‌کارگیری دانش هستند [9]. این مدلها عمدتاً دو تا هشت مرحله دارند. مدل نوناکا و تاکاچی (1995)، مدل هفت سی (1996)، مدل بک من (1999)، مدل هیسینگ (2000)، مدل سنگ بنای مدیریت دانش (2002) و مدل مارک م.مک الروی (2002) و … از مدلهای ارائه شده در زمینه مدیریت دانش هستند [4 و 9].
از آنجا که مدل پایههای ساختمان دانش پروبست نسبت به سایر مدلهای دانش کاربردیتر و جامعتر میباشد، در ادامه شرح مختصری از این مدل خواهیم داشت.
شکل 2-3 مدل مدیریت دانش پروبست و رمهارد [4]
این مدل شامل هشت جزء است که مدیریت دانش در آن به صورت سیکلی جریان دارد. این مدل شامل دو سیکل درونی و بیرونی است و سیکل درونی شامل مراحل: کشف (شناسایی)، کسب، توسعه، تسهیم، کاربرد و نگهداری از دانش میباشد. سیکل بیرونی شامل بلوکهای اهداف دانش و ارزیابی دانش است و کامل کننده این دو سیکل بازخورد است [4 و 9].
تعیین اهداف دانش: اهداف مدیریت دانش باید از اهداف اصلی سازمان در دو سطح استراتژیک و عملیاتی نشئت میگیرند.
شناسایی دانش: طرح سؤال آیا میدانیم که چه میدانیم مرحله آغازین شناسایی دانش است. شناسایی منابع دانشی هم بیرون از مرزهای سازمان و هم در درون سازمان صورت پذیرد.
توسعه دانش: دانش باید از منابع شناسایی شده بازار داخلی و خارجی و از منابعی نظیر مشتریان، رقبا، همکاران و … جمع آوری گردد.
توسعه دانش: باید با دانش کسب شده سازمان را توسعه داد. این توسعه میتواند شامل هرگونه تغییر یا نوآوری در ارائه خدمات و محصولات به مشتریان باشد.
تسهیم دانش: دانش کسب شده باید در زمان و مکان مناسب بدست افراد مناسب برسد. چگونگی انتقال دانش از سطح فردی به سطح گروهی و سازمانی در این فاز مورد بررسی قرار میگیرد.