پایان نامه با موضوع مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی و تفاوت بین سازمانهای سنتی و سازمانهای چابک

Abstract 3D Geometric, Polygonal, Triangle pattern

هدف یک سازمان چابک عبارت است از تأمین نیازهای مشتریان و کارکنان. چنین سازمانی اساساً مجموعهای از قابلیتها را برای انجام واکنشهایی متناسب با تغییرات محیط کسب و کار در اختیار دارد. تورنگ لین و همکاران(2005) بر مبنای مرور ادبیات جامع، یک مدل مفهومی را به صورت نمودار زیر برای سازمان چابک ارائه کردهاند. در این مدل مهمترین عامل محرک چابکی، تغییر است و میتوان این تغییر را عمدتاً در نیازهای مشتری، ملاکهای رقابتی، بازار، فناوری و مؤلفههای اجتماعی مشاهده کرد. از طرفی سازمان چابک برای مقابله و رویارویی با این تغییرات به مجموعهای از قابلیتها نیاز دارد که انعطاف پذیری، شایستگی، پاسخگویی و سرعت از آن جملهاند. همچنین لازمه نیل به چابکی سازمانی بازبینی و اصلاح راهبردها، واکنش نسبت به فناوریها و امکانات کاری است و در این راستا به توانمندسازهای متنوعی نیاز است تا به کمک آنها، به محیط و الزامات متغیر آن واکنش نشان داده شود. نهایتاً قسمت پایانی مدل از تلفیق نظرات گلدمن و همکاران(1991)، یوسف و همکاران(1999) بدست آمده است که عبارتند از: اهرم نمودن تأثیر افراد و فناوری اطلاعاتی، مهارت در زمینه تغییر و عدم اطمینان وروابط همیارانه و مشارکتی(تورنگ لین و همکاران،2005).
Widget not in any sidebars

: مدل چابکی سازمانی، تورنگ لین و همکاران، 2005
مدل گروه مشاوران آتوز
ایجاد چابکی به میزان بلوغ و انعطاف پذیری سازمان بستگی دارد. چهار مرحله ی بلوغ از دیدگاه گروه مشاوران آتوز (2007)عبارتند از: کسب آگاهی، ایجاد مقدمات انعطاف پذیری در سازمان، حصول اطمینان از وجود چرخههای کنترل، آغاز تقویت دائمی در سازمان. به منظور تعیین مراحلی که یک سازمان جهت دستیابی به چابکی میبایست پشت سر بگذارد، سطح فعلی چابکی سازمان باید مشخص شود. این امر از طریق انجام مصاحبههای گوناگون جهت دستیابی به راهبردها، مدیریت و فرآنیدهای موجود در سازمان صورت میگیرد. در مدل گروه مشاوران آتوز، فعالیتهای مربوط به چابکی در سه سطح مدیریت راهبردی، مدیریت تاکتیکی و مدیریت عملیاتی مورد بررسی قرار میگیرند.
انتخاب استراتژی در سطح مدیریت راهبردی، سازماندهی عملیات در سطح مدیریت تاکتیکی و عملیات مربوط به مسب و کار در سطح عملیاتی انجام میگیرد. در این مدل چابکی سازمانی( به مفهوم انعطافپذیری و توانایی واکنش نشان دادن در برابر تغییرات محیطی) به وسیله ی تقویت دائمی امکان پذیر است. تقویت دائمی نیز به وسیله ی کسب آگاهی، وجود مقدمات انعطاف پذیری و در نهایت برخورداری از سیستم کنترل دقیق ایجاد می گردد(آتوز،2007).
: مدل چابکی گروه مشاوران آتوز،2007
مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی
پیشبرد سریعتر سازمان به سمت هدفهای از پیش تعیین شده؛
خدمت رسانی بهتر، کاهش قیمتها و ثبات سازمان؛
کسب ارزش در قبال سرمایهگذاری در زمینه فناوری اطلاعات؛
کسب برتریهای تکنولوژیکی در عرصه رقابتی؛
پیشرفت ساختار فرآیندهای سازمانی؛
افزایش رضایت خاطر کارکنان؛
کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمینه فناوری اطلاعات؛
برقراری هماهنگی لازم بین سرویسدهندگان فناوری اطلاعات؛
توانایی سازمان در تغییر فرآیندها و بهبود عملیات کاری؛
پاسخگویی سریع تر سازمان به نیازهای مشتری؛
پاسخگویی مناسب به تغییرات؛
توسعه چشمگیر مهارتهای کارکنان؛
افزایش ارزشهای کاری و عملیاتی؛
پیشرفت ساختار فرآیندهای سازمانی؛
بهبود کنترل هزینه و افزایش کارایی سازمان به دلیل کنترل و کاهش هزینه ها؛
افزایش سطح بهره وری سازمان(فتحیان و همکاران،1385).
تفاوت بین سازمانهای سنتی و سازمانهای چابک