پایان نامه با موضوع و

Many sketches and gear shaped objects on white paper representing a business strategy

مدرن می باشد که تأثیرات محیطی و اجتماعی عموماً نتایج را با تردید روبرو می کنند و دانشمندان اغلب توجه خود را به موقعیت های کنترل شده در محیط های آزمایشگاهی یا دفاتر نظریه پردازان معطوف می کنند. علوم سنتی بومی به کل نگری گرایش داشتند که جهان را به عنوان یک کل به هم تنیده می نگرد. بنابراین، علم سنتی اخلاقی و ارزش گراست. در علم بومی استعارات و روایات برای ارائه فشرده ای از حکمت شفاهی مورد استفاده قرار می گیرد و بدین وسیله آن را جذاب می گرداند. چنین استعارات و داستان هایی در ارتباط با موقعیت های خاص رمزگشایی و مورد استفاده قرار می گیرد. روایات شفاهی ممکن است برای بیان حوادث تاریخی نیز مورد استفاده قرار گیرد. شکل 6 نمای کلی علم بومی را نشان می دهد.
علم بومی
روش شناسی
حکمت سنتی
دانش
مشاهده
پرسش
استنتاج
پیش بینی
حل مسأله
دسته بندی
مدل سازی
بازبینی
آزمون
تعبیر و تفسیر
ریاضی
مهندسی
دریانوردی
فلزشناسی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ستاره شناسی
معماری
زمین شناسی
هواشناسی
کشاورزی
باغبانی
پزشکی و …
ارزش ها
ملاحظات
کنترل ها
به اشتراک گذاری
هماهنگی
عمل متقابل
کل نگری
معنویت
یک دیدگاه فرهنگی
مجامع پایدار درازمدت
مسائل محیطی محلی/ جهانی
علم بومی
روش شناسی
حکمت سنتی
دانش
مشاهده
پرسش
استنتاج
پیش بینی
حل مسأله
دسته بندی
مدل سازی
بازبینی
آزمون
تعبیر و تفسیر
ریاضی
مهندسی
دریانوردی
فلزشناسی
ستاره شناسی
معماری
زمین شناسی
هواشناسی
کشاورزی

باغبانی
پزشکی و …
ارزش ها
ملاحظات
کنترل ها
به اشتراک گذاری
هماهنگی
عمل متقابل
کل نگری
معنویت
یک دیدگاه فرهنگی

مجامع پایدار درازمدت
مسائل محیطی محلی/ جهانی

منجر می‌شود به

شکل 2-4- نمای کلی علم بومی ( نوروزی، چابکی، 1389، ص 479)
همان گونه که در شکل 1 مشاهده می شود علم بومی با استفاده از روش شناسی های مختلف، با پیروی از حکمت سنتی و با تولید دانش در عرصه های مختلف، راه حل هایی برای مسائل بومی و جهانی ارائه می کند. کمک علوم بومی به علوم مدرن کاربردی در زمینه های مختلف مانند پزشکی، معماری، مهندسی، داروسازی، نگهداری حیوانات، سیاست و امور نظامی در متون گزارش شده است. (همان، ص 479)
علم دینی در فرهنگ و ادبیات فارسی اسلامی- ایرانی
ناصر خسرو:
ناصر خسرو زندگی و شادی را در علم دین می بیند. علم افلاطونی را در برابر علم دین، باد می داند. مایه شرف و فضل دانایان را در دانستن علم دین تفسیر می کند. دین را معدن دانش و قرآن را چشمه حکمت تعبیر می کند. تنها درمان ترس از مرگ را فهم علم دین می داند. علم را خانه ای می داند که ورود به آن مستلزم دانستن قرآن است. دل خزینه علم دین است و علم دین، برترین گوهر است. علم دین میوه باغ پیامبر است. اگر به علم دین دست یابی خداوند تو را دستگیری می کند و از جهل می رهاند. علم دین شهری است که علی (ع) در آن است. (ناصر خسرو، قصیده 205، بیت 20)
کتاب ایزد است ای مرد دانا معدن حکمت که تا عالم به پای است اندر این معدن همی پاید
بی علم دین همی چه طمع داری در هاون آب خیره چرا سایی
زندگی و شادی اندر علم دین است ای پسر خویشتن را گرنه مستی، مست و مجنون چون کنی
چو سوی حکمت دینی بیابی ره، شوی آگه که افلاطون همی بر خلق باد پیامد
بیابد شست جانت را به علم دین به علم دین چنان کاب از نمد، جان را زشبهتها بیالاید
خازن علم قرآن فرزند شیر ایزدست ناصبی گر خر نباشد زوش چون باید رمید
به دین جوی حرمت که مرد خرد به دین شد و سوی مردمان محترم
شریعت کان دانش گشت و فرقان چشمه حکمت یکی مر زر دین کُه یکی مر آب دین رایم
اگر انسان به کسب دانش بپردازد ولی بی دین باشد؛ نمی تواند به کسب کمال نایل شود و اساساً توشه آدمی را در این دنیا برای طی مراحل کمال همزمانی کسب دین و دانش می داند.
آن زمان دنیا بنده انسان می شود که مدارج دینی و علمی را طی کند. از دین و دانش به خانه و جایگاهی که مایه آرامش آدمی است تعبیر می کند و این دو را جدا از هم پوچ و میان تهی می داند و می گوید که خداوند طاعت با معرفت را از انسان پذیرا می شود و طاعت جاهلانه نزد او ارزشی ندارد و در همه کارها آدمی را به صبر و طمأنینه دعوت می کند الا در کسب دین و دانش. او دین و دانش را نردبانی می داند که مایه کمال آدمی است. از نظر گاه او کسب دین و دانش، سعادت دو جهان را در پی دارد:
گر از دین و دانش چرا بایدت سوی معدن دین و دانش بچم
خرد و جان سخن و گوی که از طاقت و علم پریانند بر این پیروزه پرند
این چراگاه دل و جام سخت گوی تو است جهد کن تا به جز از طاعت و دانش نچرند
گر به دنیا در نبینی راه دین و زره دانش نیلفنجی کمال
حکیم ناصر خسرو قبادیانی کسب علم را توشه و زاد راه آخرت می داند علم را وسیله رهایی از عذاب و مایه آسایش دو گیتی تفسیر می کند و می فرماید: نخستین گام برای این که تو خود را مخلوق شایسته خدا معرفی کنی کسب علم است. ناصر خسرو میزان کسب علم را قیمت و ارزش آدمی می داند. او طاعت و علم را به بهشت تعبیر می کند و هم چنین مایه و سرمایه قیامت را علم و دانش می‌داند.
آن جا هنر به کار و فضایل، نه خواب و خور پس خواب و خور ترا و خرد با هنر مرا
حکمت آموز و کم آزار و نکو گو و بدانک روز حشر این همه را قیمت و بازار و بهاست
گر به شارستان علم اندر بگیری خانه ای روز خویش امروز و فردا فرخ و میمون کنی
ز دانا ای پسر نیکو سخن را گر بیاموزی به در عالم تو را هم خالق و هم خلق بستاید
گر تو سوی حکمت چونت فرمودند بگرایی جهان زان پس به چشم تو به پر پشه نگراید
عطار:
عطار وقتی از لفظ علم به تنهایی استفاده می کند؛ منظورش معرفت به ذات حق یا بصیرت و کشف درونی است. گاهی منظورش از علم، علوم کسبی و دنیوی است. در منطق الطیر عقل را مایه بینایی جان و علم را وسیله شناسایی می داند. عطار در اشعار مختلفی دعوت به علم و علم آموزی می کند و علم را چراغ راه زندگی می داند و معتقد است هر که را بهره ای از علم نباشد در چاه تاریک دنیا گمراه خواهد و شد و هرگز به آسایش نخواهد رسید:
چو تن را قوت باید تا فزاید ز دانش نیز جان را قوت باید
مرد بی دانش در راه گمراه که راه دور و تاریک است و پر چاه
چراغ علم و دانش پیش خود دار و گرنه در چاه افتی سرنگونسار
کسی کو او را چراغ دانش نیست یقین دارم که در آسایشی نیست
(عطار، 1376، ص 74)