پایان نامه با کلمات کلیدی امام زمان، جرم انگاری، کشورهای اسلامی

Checklist and pen

محمد (ص) و حضرت اعلی و حضرت جمال مبارک.89
میرزا حسینعلی بهاء باز در کتاب اقتدارات می‌گوید ای خدا،من آنان را دعوت نکرده‌ام جزء به چیزی که تو مبعوثم کرده‌ایی و اگر گفته‌ام بیاید به سوی من و نظری داشته‌ام جزء چیزی که تو به او ظاهر ساخته‌ایی و مبعوثم کرده‌ایی90.

گفتار سوم: انکار قیامت
قیامت هم مثل توحید و نبوت از اصول اساسی تمام ادیان الهی است، رهبران بهایی قیامت به آن مفهوم پذیرفته شده نزد ادیان الهی قبول ندارند و در واقع آن را یک اعتقاد واهی می‌دانند91، حسینعلی بها: در کتاب لوح اقدس می‌گوید: به تحقیق قیامت برپا شده و اسرافیل در صور دهید و منادی هم ندا داد و زمین هم به ظهور من متزلزل شد و کوه‌ها هم به ظهور من مانند پنبه زده شد و آسمان‌ها هم پیچیده شد و بهشت هم در طرف راست قرار داده شد، و آتش هم باشتغال درآمد بازهم انکار می‌کنند92.
علی‌محمد باب می‌گوید: مراد از یوم قیامت، یوم ظهور شجره حقیقت است و مشاهده نمی‌شود که احدی از شیعه یوم قیامت را فهمیده باشد بلکه موهوماً امری را توهم نموده که حقیقت ندارد و آنچه عنوان کرد و نزد عرف و اهل حقیقت تصور از یوم قیامت این است که ظهور شجره حقیقت در هر زمان به هر اسم الی حین غروب آن یوم قیامت است. مثلاً از یوم بعث عیسی تا یوم عروج آن قیامت موسی بوده که ظهور الله در آن زمان ظاهر بود به ظهور آن حقیقت که جزا داد هرکس که مومن به موسی بود و از حین ظهور شجره بیان (یعنی علی‌محمد باب) الی مایغرب قیامت ظهور الله است که در قرآن خداوند وعده فرموده بود که اول آن بعد از دو ساعت و یازده دقیقه از شب پنجم جمادلی‌الاول سنه 1260 اول یوم قیامت قرآن بود .
حسینعلی بها نیز قیامت را توهم دانسته و گفته است قدری تفکر نما تو همان در بین ملأ فرقان بود از ظهور قائم و ظهور قیامت و ظهور ساعت، بعد از ظهور نقطه اولی روح ما سواه فداه معلوم شود که جمیع خاطی بودند و به نظره از بحر علم مشروب نه، بهائیان برای توجیه اعتقادات کفرآلود خود به تأویل آیات قرآن پرداخته‌اند آیات قرآن کریم درباره قیامت آن قدری صریح است که جای هیچ‌گونه تأویل بر نمی‌دارد. میرزا جانی کاشانی می‌نوشت: مراد از قیامت نه قیامت کبری است و بلکه منظور از قیامت، قیامت قائم می‌باشد.93
حسینعلی بهاء می‌گوید: ای جماعت بهائیان گوارا باد شما را این بهشت که بقاء جمال من است و هم‌چنین می‌گوید: بگویید مردم که قیامت برپا شده و گذشت قیامت تمام شد. قیامت و صاحب قیامت که من باشم آمد و زلزله زمین تمام شود اگر کسی بگوید که بهشت کجاست. آتش دوزخ، پس ای جماعت بهائیان جواب مردم را بگویید که قیامت عبارت است از ظهور میرزا حسینعلی است و بهشت دیدن روی میرزا حسینعلی است، آتش دوزخ همان جان توست در صورتی‌که ایمان به حسینعلی نیاورده باشید. 94
از این بیانات به خوبی مشخص است که رهبران بهایی قیامت را بطور کلی انکار می‌کنند و مفهوم قیامت از نظر آن‌ها در همین دنیا اتفاق می‌افتد و در این زمینه هیچ نوع شباهتی با ادیان آسمانی ندارد.
از دیگر اعتقادات انحرافی بهائیان اعتقاد به مهدودیت نوعی است که بهائیان معتقدند که علی‌محمد باب همان امام زمان وعده داده شده است و این ریشه در اعتقادات شیخیه است که معتقد بودند که روح امام زمان (عج) هم می‌تواند بر بدن‌های دیگر منتقل شود و با فساد کالبد جسمانی آن روح کالبد دیگری را انتخاب می‌کند95
علی‌محمد باب قائمیت خود را این‌گونه بیان کردانا القائم الذی انتم بظهوره توعدون96 عباس افندی علی‌محمد شیرازی را پیغمبر دانسته است . ولی حسینعلی میرزا علی‌محمد شیرازی را امام زمان دانسته است 97و فاضل مازندرانی عقیده مذکور را جزء عقاید بهائیان قلمداد کرده است 98 و همچنین از دیگر عقاید آنان اعتقاد به نسخ اسلام است. آنان معتقدند که با ظهور بهاءالله شریعت اسلام پایان یافته است و دوره رسالت حضرت محمد (ص) سپری شده است و این دوره، دوره زمامداری جمال اقدس ابهی، بهاءالله و آیین اوست رهبران بهایی می‌گویند که هر دین و شریعتی مدت محدود و معینی دارد و این دوره محدود تقریباً هزار سال است و هرگاه هر دوره دینی به پایان رسید آن دین بوسیله دین و شریعت جدید نسخ می‌شود. بهائیان دلیل عقلی این نسخ را تکامل زندگی بشر، تکامل رشد عقل و تفکر او می‌دانند و معتقدند دین و شریعت همیشه در حال تحول و دگرگونی است 99، بنابراین بهائیان ادعا می‌کنند که با ظهور باب و بهاء شریعت اسلام الغا گردیده و دوره رسالت محمدمصطفی ـ صلی الله علیه و آله ـ سپری شده است و این دوره دوران زمامداری جمال اقدس الهی و آیین اوست. آنان گاهی میرزا حسینعلی را خداوند لم یلد و لم یولد می‌دانند و گاهی پیامبر مرسل و گاهی وی را مهدی موعود می‌شمارند.
با توجه به مطالبی که گفته شد، این فرقه توضیحی در مورد مبدأ عالم و انسان نمی‌دهد، معلوم نیست قائل به توحید است یا ثنوی‌گرا یا هم‌چون بودایسم منکر مبدأ است، یا چون شیطان پرست‌ها مظاهر طبیعت را پرستش می‌کند تنها چیزی که در تاریخ این فرقه به چشم می‌خورد، ادعای الوهیت میرزا حسینعلی بهاء است، وی 100خویشتن را منبع وحی و تجلّی خدا معرفی کرده، مدعی می‌شود که خداوند خلقت و تدبیر جهان را به او سپرده است و درباره روز تولد خود می‌گوید: فیا حبّذا هذا الفجر الذی فیه ولد من لم یلد و لم یولد101

مبحث سوم:وضعیت کنونی بهائیت:

امروزه بهائیان با حمایت کشورهای غربی از طریق رسانه های جمعی با استفاده از تبلیغ و مظ
لوم نمایی از یک طرف به دنبال افزایش جمعیت خود هستند و از طرف دیگر به دنبال تفرقه افکندن در بین مردم مسلمان ایران هستند

گفتاراول:استفاده از عنصر تبلیغ
یکی از اساسی ترین روشهایی این گروهها تاکید بر عنصر تبلیغ است، تشکیلات بهائیت تلاشی سازمانیافته را در راستای این تبلیغات آغاز نمود، اصولاً در بهائیت تبلیغجایگاهویژهاییداردبهطورمثالدرپیامبیت العدل 26 جون سال 2006 شدیداً تاکید به تبلیغ شده است و تا آنجا پیش رفته است که به اعضای بهایی گوشزد می کند که اگر در تبلیغ سستی کنید رگ حیات تشکیلات قطع می شود و در هر صورت باید تبلیغ کرده ولی با سیاست اگر تبلیغ اشکار ممکن نشد در پنهان به جذب بپردازید.
در اینجا به چند نمونه از پیام های اخیر بیت العدل به مناسبت های گوناگون در خصوص تبلیغ به بهائیان ایران ذکر می شود:
پیام 29 جون 2006: جامعه اسم اعظم در سرزمین مقدس ایران چه افراد و چه تشکیلات امری نیز باید بیش از پیش بکوشند تا اطمینان یابد که برای مقابله با این مسئولیت تاریخی از آمادگی فکری و روانی معلومات امری و مهارت های لازم بهره مند است بدون شک شما عزیزان در این موفقیت خطیر به وظایف خود در مقابل تبلیغ انفرادی که مهم ترین جنبه ی این آمادگی است آگاهید… افراد لحب باید در انجام امر مهم تبلیغ که از جمله وظایف روحانی و تخطی ناپذیر هر بهایی است بیش از بیش آگاه باشند هیچ فرصتی را از دست ندهند با استفاده از بینش های روحانی و تعلیمانی که در فرایند موسسه آموزشی آموخته اند به این وظیفه خطیر عمل کنند.
پیام دستورالعمل 2 مارچ 2006 بیت العدل
دولت خواستار تعطیل موسسه آموزشی شد و جامعه بهایی این امر را اجابت نمود ولی بهائیان نمی توانند به خواسته های غیر قابل قبول تن در دهند و یا در مقابل پافشاری دشمنان امرا… بر منع تبلیغ فردی تسلیم گردند و در ایفای این وظیفه احبا طبیعتاً از بینش های روحانی و تعلیماتی که در فرایند موسسه آموزشی آموخته اند استفاده خواهند کرد.
پیام و دستورالعمل 28 جولای 2008 بدون توجه به تلفینات مداومی که شما را به داشتن ایمان ولی سکوت درباره آن فرا می خواند با حکمت و دور از تظاهر و قیل و قال به تبادل افکار درباره ترقی و سر بلندی ایران مشغولند زیرا به خوبی می دانید که ایمان به یک حقیقت را نمیتوان از اظهار و بیان آن جدا ساخت.
یکی از شیوه های تبلیغی اخیر طرح روحی است ،طرح روحی چند سال قبل توسط شخصی بهایی به اسم روحی ارباب ایجاد شده وپس از اجرای آزمایشی آن در کلمبیا به تصویب بیت العدل حیفا درسطح جهانی رسید وبه عنوان یک راهنمای عمل به اتمام محافل بهایی ابلاغ گردید یکی از مهمترین اهداف این طرح ایجاد بسترهای لازم برای افزایش آمار تعداد بهائیان است ومسئولان مرکزیت بهائیت برای ایجاد سهولت در دستیابی به این هدف با یک برنامه ریزی گسترده موسسهای تحت عنوان موسسه آموزشی در کشورهای مختلف ایجاد کردند که براساس آخرین آمار فشرده از سوی مرکزیت بهائیت تعداد این گونه مراکزآموزشی به بیش از یکصد مرکز می رسد مرکزیت بهایت برای دستیابی به اهداف طرح روحی زمان بندی های مشخصی رامعین کرده اند که شامل نقشه های چهارو پنج ساله است شعاراصلی نقشه پنج ساله دخو لافواج مقبلین نام دارد موسسات آموزشی که بهائیان در ارتباط با اینطرح ایجاد کرده اند افزون بر هیات مدیره زیر نظر مشاوره قاره ایی بهائیت که از سوی بیت العدل تایید شده است اداره می گردد تبلیغات فرقه بهائیت درکشورهای اسلامی به ویژه خاورمیانه به دلیل حساسیت های خاصی که درمورد آن وجود دارد براساس یک استراتژی ویژه که از سوی مرکزیت بهائیت به آن استراتژی خاموش و پنهان می گویند اداره می شود و برای تحقق اهداف این استراتژی در کشورهای مسلمان زمان بیشتری در نظر گرفته اند وتا سال 2021 میلادی برای رسیدن به اهداف مورد نظر فرصت معین کرده اند.102

گفتار دوم :تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیلات بهائیت در ایران برچیده شده و بسیاری از بهائیان از ایران رفتند و عده‌ای دیگر به اسلام برگشتند و عده‌ای دیگر علی‌رغم محدودیت‌ها در ایران ماندند لذا بهائیان جای مانده در ایران تصمیم گرفتند که همچنان به تولید نسل و افزایش جمعیت خود ادامه دهند، هدف آن‌ها از این تصمیم عبارتند از: الف) افزودن جمعیت بهائیان، جهت گرفتن امتیازات بیشتر ب) فزونی شدن به علت کمی جمعیت در شهر و روستا ج) آماده نمودن جو برای افزایش فعالیت‌های سیاسی103 در خصوص جمعیت بهائیان در حال حاضر آمار درست و دقیقی نیست، و آمارهای ضد و نقیض در این باره زیاد است.104 دایره‌المعارف ایرانیکا (1998) اوج گسترش بهائیت را در دهه 1960 میلادی می‌داند که سبب شد در اواخر سده بیستم میلادی شمار نهادهای بهایی به بیش از 150 مجمع روحانی ملی و حدود 250 هزار مجمع روحانی محلی به سده دایره‌المعارف اسلامی در سال 1960 مرکز اصلی بهائیت را ایران می‌داند و تعداد آن‌ها را پانصدهزار تا یک میلیون نفر می‌داند. دومین گروه بعد از ایران ایالات متحد آمریکا می‌داند.105
آخرین آمار بهائیان به آوریل 1985 تعلق دارد که مرکز سازمان جهانی بهائیان (حیفا، اسرائیل) شمار اعضای خود را در سراسر جهان چهار میلیون و 739 هزار نفر اعلام کرد. از این تعداد 59 درصد در قاره آسیا، 20 درصد در آفریقا، 18 درصد در آمریکا و 1/6 در استرالیا و نیم درصد در اروپا ساکن بود. 106

فصل دوم

فرقه مجرمانه بهائیت

در این فصل به دنبال اثبات این نکته هستیم که برخلاف تبلیغات بهائیان این آیین صرفا یک فرقه است و دین نیست و براساس مبانی قانونگذاری که هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عرفی بررسی میشود اصصولا تشکیل چنین فرقه هایی جرم محسوب میشود

مبحث اول : مبانی جرم انگاری

در ابتدای این قسمت لازم است تعریف مبنا مشخص شود. مبنا در تعریفی عبارت است از هر نیروی الزام آور که ارزش قواعد حقوقی را تعیین می کند و هر آنچه نظام حقوقی بر آن مبتنی است و قواعد و مقررات حقوقی براساس آن وضع شده است.107 در فرهنگ المنجد نیز مبانی در مجموع به معنای پایه ها و بناهایی آمده است که روی هم قرار گرفته و طبقات و لایه هایی را تشکیل داده باشد.108 در فرهنگ فارسی عمید نیز مبانی به معنی جمع مبنی یا مبنا و به معنای محل بنا و ریشه ی چیزی و یا پایه و بنیان آمده است.109
جرم انگاری هر رفتاری در جامعهای اسلامی باید بر اساس سیاست های جنایی اسلام باشد و جرم انگاری هر رفتار