پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، تحلیل عاملی، زنجیره تأمین، معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

درصد) همواره دلیل بر خوب بودن نیست زیرا اولاً ممکن است سئوالات با هم همخطی چندگانه و تکینی داشته یعنی سئوالات با هم همپوشانی دارند (کوواریانس مشترک آنها بالا است) و به عبارتی یک چیز را اندازه می‏گیرند که در این صورت بایستی یکی از سئوالاتی که همپوشانی بالایی دارند را نگه داشت و مابقی را از پرسشنامه حذف نمود. ثانیاً ممکن است سئوالات با یکدیگر همبستگی کمی داشته باشند که بهتر است در این حالت به سه مورد دیگر که در گزارش spss می‏آید توجه نمود.
(۱) همبستگی یک سئوال با مابقی سئوالات۲
(۲) مجذور همبستگی چندگانه۳
(۳) مقدار آلفای کرونباخ اگر آن سئوال حذف شود۴
اگر مورد (۱) و (۲) کم باشد و مقدار (۳) به اندازه نسبتاً زیادتری از ضریب آلفای بدست آمده در محاسبه اولیه باشد بهتر است آن سئوال را حذف نمود.
اگر در ستون (۲) یعنی مجذور همبستگی چندگانه در سئوالی برابر یک باشد تکینی داشته و اگر نزدیک یک باشد همخطی چندگانه داریم چنانچه و اگر نزدیک صفر باشد و با عاملهای مهم همبستگی پایینی داشته باشد داده‏ای پرت محسوب می‏شود.
جدول ۴-۵ خلاصه نتایج پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد گویه‏ها
۸۸۱/۰
۲۷
جورج و مالری (۲۰۰۳)۵ بر اساس یک قاعده سر انگشتی مقادیر آلفای کرونباخ را در پنج دسته زیر طبقه‏بندی می‏کنند. بنابراین طبق جدول ۴-۶، مقدار ضریب آلفای کرونباخ (۷۸۸/۰) نشان دهنده پایایی قابل قبول پرسشنامه است.
جدول ۴-۶ دسته‏بندی ضریب آلفای کرونباخ
عالی
=
۹۰%
خوب
=
۸۰%
قابل قبول
=
۷۰%
قابل تردید و سوال برانگیز
=
۶۰%
ضعیف
=
۵۰%
غیرقابل قبول
=
۴۰%
شاخصهایی نظیر میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه ۲۷ گویه‏ای در جدول۴-۷ آورده شده است.
جدول ۴-۷: میانگین، واریانس و همبستگی هر گویه با کل مقیاس و ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف هر گویه در مجموعه ۲۷ گویه‏ای
شاخصها
میانگین مقیاس در صورت حذف گویه
واریانس مقیاس در صورت حذف گویه
همبستگی هر گویه با کل مقیاس
مجذور همبستگی چندگانه
ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف گویه
q1
۹۳. ۶۱۵۰
۱۶۶. ۷۳۹
. ۴۶۴
. ۳۵۷
. ۸۷۷
q2
۹۳. ۶۱۰۰
۱۶۸. ۱۰۳
. ۴۱۵
. ۲۸۲
. ۸۷۸
q3
۹۳. ۴۵۷۵
۱۶۷. ۳۶۷
. ۴۷۴
. ۳۹۸
. ۸۷۷
q4
۹۳. ۹۸۷۵
۱۶۶. ۰۷۸
. ۴۴۱
. ۳۰۳
. ۸۷۷
q5
۹۳. ۵۰۵۰
۱۶۵. ۰۳۸
. ۴۹۵
. ۳۷۷
. ۸۷۶
q6
۹۳. ۷۶۲۵
۱۶۲. ۶۹۸
. ۵۳۸
. ۵۳۱
. ۸۷۵
q7
۹۳. ۷۸۰۰
۱۶۴. ۰۳۷
. ۵۳۷
. ۴۵۵
. ۸۷۵
q8
۹۳. ۸۶۷۵
۱۶۶. ۴۵۱
. ۴۶۲
. ۳۵۳
. ۸۷۷
q9
۹۳. ۶۱۷۵
۱۶۷. ۴۲۵
. ۴۳۴
. ۳۰۷
. ۸۷۸
q10
۹۳. ۸۶۷۵
۱۶۵. ۲۶۳
. ۴۹۹
. ۳۸۰
. ۸۷۶
q11
۹۳. ۶۷۵۰
۱۶۶. ۸۵۷
. ۴۶۱
. ۲۸۳
. ۸۷۷
q12
۹۳. ۸۹۲۵
۱۶۵. ۶۱۰
. ۴۴۶
. ۶۶۲
. ۸۷۷
q13
۹۳. ۶۰۷۵
۱۶۲. ۶۶۵
. ۵۶۹
. ۷۲۹
. ۸۷۴
q14
۹۳. ۵۰۷۵
۱۶۸. ۶۴۲
. ۴۳۰
. ۵۹۲
. ۸۷۸
q15
۹۳. ۷۵۵۰
۱۶۸. ۲۸۱
. ۴۱۸
. ۳۳۷
. ۸۷۸
q16
۹۳. ۵۵۵۰
۱۶۵. ۹۴۲
. ۵۰۳
. ۴۱۰
. ۸۷۶
q17
۹۳. ۷۹۵۰
۱۶۶. ۷۰۵
. ۴۷۲
. ۵۵۲
. ۸۷۷
q18
۹۳. ۹۲۲۵
۱۶۷. ۲۳۵
. ۴۰۷
. ۳۳۸
. ۸۷۸
q19
۹۴. ۱۶۰۰
۱۷۱. ۸۹۹
. ۲۱۲
. ۴۱۸
. ۸۸۳
q20
۹۳. ۹۰۲۵
۱۶۶. ۹۱۰
. ۴۰۷
. ۳۸۹
. ۸۷۸
q21
۹۳. ۸۲۲۵
۱۶۲. ۸۳۳
. ۵۵۷
. ۴۰۶
. ۸۷۴
q22
۹۴. ۱۱۰۰
۱۶۷. ۱۷۱
. ۴۰۳
. ۳۸۶
. ۸۷۸
q23
۹۳. ۷۸۵۰
۱۷۰. ۲۴۴
. ۳۱۱
. ۲۸۸
. ۸۸۰
q24
۹۳. ۷۷۲۵
۱۷۰. ۰۵۱
. ۳۲۸
. ۶۴۴
. ۸۸۰
q25
۹۳. ۶۲۵۰
۱۶۹. ۱۲۷
. ۳۶۵
. ۶۲۵
. ۸۷۹
q26
۹۳. ۴۹۰۰
۱۷۰. ۲۲۰
. ۳۶۲
. ۵۳۰
. ۸۷۹
q27
۹۳. ۶۵۲۵
۱۷۰. ۵۳۸
. ۳۶۴
. ۴۵۸
. ۸۷۹
همان طور که در جدول ۴-۷ مشاهده می‏شود، ستون اول نماد گویه‏ها، ستون دوم میانگین مقیاس در صورت حذف آن گویه و ستون سوم واریانس مقیاس در صورت حذف آن گویه، ستون چهارم همبستگی هر گویه با کل گویه‏های مقیاس و ستون چهارم ضریب آلفای کرونباخ در صورت حذف آن گویه را نشان می‏دهد. اگر چنانچه گویه‏ای همبستگی منفی و یا ضعیف با دیگر گویه‏ها داشته و در صورت حذف آن آلفای کرونباخ افزایش یابد، باید از مقیاس حذف شود. از آنجا که هیچ یک از گویه‏ها دارای این شرایط نیستند، از مقیاس حذف نمی شوند. همچنین نتایج پایایی هر کدام از متغیرهای تحقیق به شرح زیـر می‏باشد:
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ
متغیر‏ها
تعداد سؤالات
ضریب آلفای کرونباخ
نتیجه
زنجیره تأمین
۵
۷۰/۰
تأیید
ارزش کسب و کار
۴
۷۰/۰
تأیید
مدیریت ارتباط با مشتری
۳
۷۷/۰
تأیید
فناوری اطلاعات
۴
۷۲/۰
تأیید
فعالیت‏های عملیاتی
۳
۷۵/۰
تأیید
عملکرد سازمانی
۴
۷۶/۰
تأیید
شرایط محیطی
۴
۷۹/۰
تأیید
۴-۳-۲ یافته‏های مربوط به روایی
جهت محاسبه روایی در این پژوهش، از دو روش روایی صوری و روایی سازه استفاده شده است.
روایی صوری یکی از مهم ترین انواع روایی محتوایی، روایی صوری یا ظاهری۶ است؛ بدین معنی که سؤالات آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه‏گیری آن تهیه شده‏اند. در واقع روایی صوری بررسی روایی ابزار اندازه‏گیری با استفاده از شم عام و تجربه بوده و وابسته به قضاوت محقق است. این نوع قضاوت تا حدی قضاوت معنایی است. از این رو، به دلیل قرار گرفتن نظر متخصصان ذی ربط به عنوان مبنای صحت و سقم ابزار اندازه گیری، روایی صوری را روایی از نظر کارشناسان نیز می‏گویند.
این پرسشنامه بر اساس منابع معتبر علمی داخلی و خارجی تهیه شده است. بعد از یافتن مجموعه‏ای از گویه‏ها یا پرسشهای مناسب، این پرسشنامه برای چندین استاد صاحبنظر در خصوص این موضوع فرستاده شد و نظر آنها در اصلاح و تکمیل آن لحاظ گردید.
مدل‏یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه‏های تحقیق
بطور کلی با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار AMOS18 فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته‏اند. برای نیل به این منظور نخست آزمون نرمال بودن داده‏ها صورت گرفته است. سپس تحلیل عامل تأییدی برای هر یک از پرسشنامه‏ها انجام شده است. در نهایت نیز مدل تحقیق اجرا شده است.
۴-۳-۳ تحلیل عاملی تأییدی
در این مطالعه از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. بنابراین با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ساختار کلی پرسشنامه‌های تحقیق مورد روایی سنجی محتوایی قرار گرفته است.
مدل اندازه‏گیری نشان دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده (عامل) برای هر متغیر مکنون است. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از ۳/۰ باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته می‏شود. بار عاملی بین ۳/۰ تا ۶/۰ متوسط و اگر بزرگتر از ۶/۰ باشد خیلی مطلوب است.
در تحلیل عاملی تأییدی توجه به برازش مدل نیز مهم است. شاخصهای برازش رایج در مدلهای اندازه‏گیری برای متغیرهای مکنون تحقیق در زیر هر شکل ارائه شده است. در میان شاخص‏های برازش اگر نسبت کای دو به درجه آزادی کمتر از ۲ باشد مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص RMSEA کمتر از ۰۵/۰ مطلوب است. سایر شاخص‏ها نیز هر چقدر به یک نزدیکتر باشند مطلوبتر است (قاسمی، ۱۳۸۹).
در ادامه اشکال مرتبط با این تحلیلها و نیز نتایج تحلیل عاملی ارائه می‏شود. خاطر نشان می‏شود که ارتباط بین خطاها در اشکال، برازش مدل را بالاتر برده است. این ارتباطات بر اساس شاخص اصلاح۷ ارائه شده در نرمافزار AMOS ایجاد شده است. به این ترتیب که هرچه برای یک ارتباط، شاخص اصلاح بالاتری باشد، افزوده شدن آن ارتباط در مدل موجب بهترشدن برازش آن میشود.
۴-۳-۳-۱- تحلیل عاملی تأییدی متغیر زنجیره تأمین
مدل ۱
ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر زنجیره تأمین
جدول ۴-۸- ارزیابی نرمال بودن متغیر زنجیره تأمین
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q5
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۸۴۸
-۶. ۹۲۸
. ۰۹۱
. ۳۷۱
q4
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۲۴
-۲. ۶۴۸
-. ۵۷۰
-۲. ۳۲۶
q3
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۷۱۵
-۵. ۸۳۴
. ۱۲۶
. ۵۱۵
q2
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۶۱۵
-۵. ۰۱۹
. ۰۴۹
. ۲۰۰
q1
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۸۱۷
-۶. ۶۷۰
. ۵۶۷
۲. ۳۱۴
Multivariate
۷. ۳۲۸
۸. ۷۵۹
با توجه به جدول ۴-۸ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی همگی از ۵۸/۲ بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی اکثرا از ۵۸/۲ کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن بیشتر از ۵۸/۲ است. لذا ۵ متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره نمی باشد. مقادیر ماهالانوبیس برای بررسی داده‏های پرت در جدول زیر آمده است:
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)
Observation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
۲۵۳
۲۷. ۸۰۵
. ۰۰۰
. ۰۱۶
۴۰۰
۲۳. ۷۶۷
. ۰۰۰
. ۰۰۴
۱۵۳
۲۲. ۲۷۷
. ۰۰۰
. ۰۰۱
۲۵۵
۲۲. ۱۵۵
. ۰۰۰
. ۰۰۰
۳۰۸
۲۱. ۵۴۰
. ۰۰۱
. ۰۰۰
۲۴۶
۲۰. ۹۳۳
. ۰۰۱
. ۰۰۰
۹۲
۲۰. ۷۷۶
. ۰۰۱
. ۰۰۰
۳۱۳
۱۷. ۷۲۳
. ۰۰۳
. ۰۰۰
۲۴۵
۱۷. ۶۹۷
. ۰۰۳
. ۰۰۰
۳۲۸
۱۷. ۵۱۱
. ۰۰۴
. ۰۰۰
۳۶
۱۶. ۹۵۳
. ۰۰۵
. ۰۰۰
۷۹
۱۶. ۰۰۳
. ۰۰۷
. ۰۰۰
۲۴۲
۱۴. ۸۱۸
. ۰۱۱
. ۰۰۱
۱۰
۱۴. ۶۷۲
. ۰۱۲
. ۰۰۰
۳۸۸
۱۴. ۶۱۱
. ۰۱۲
. ۰۰۰
۱۶۰
۱۴. ۴۵۸
. ۰۱۳
. ۰۰۰
۸۲
۱۴. ۲۰۱
. ۰۱۴
. ۰۰۰
۳۱۹
۱۴. ۱۶۶
. ۰۱۵
. ۰۰۰
۱۵۰
۱۳. ۹۶۵
. ۰۱۶
. ۰۰۰
۱۴۰
۱۳. ۴۷۹
. ۰۱۹
. ۰۰۰
۲۶
۱۳. ۴۳۵
. ۰۲۰
. ۰۰۰
۳۱۲
۱۳. ۲۸۵
. ۰۲۱
. ۰۰۰
۹
۱۳. ۲۲۵
. ۰۲۱
. ۰۰۰
۲۶۴
۱۳. ۱۶۵
. ۰۲۲
. ۰۰۰
۳۶۰
۱۲. ۹۰۴
. ۰۲۴
. ۰۰۰
۳۲۵
۱۲. ۵۱۱
. ۰۲۸
. ۰۰۰
۳۲۳
۱۲. ۰۷۲
. ۰۳۴
. ۰۰۱
۳۷۴
۱۱. ۷۰۴
. ۰۳۹
. ۰۰۲
۲۹۴
۱۱. ۷۰۱
. ۰۳۹
. ۰۰۱
۷۵
۱۱. ۲۳۷
. ۰۴۷
. ۰۰۸
۲۷
۱۰. ۹۹۷
. ۰۵۱
. ۰۱۶
۳۵۰
۱۰. ۸۸۱
. ۰۵۴
. ۰۱۸
۱۷۷
۱۰. ۴۹۰
. ۰۶۲
. ۰۶۵
۳۴
۱۰. ۳۹۳
. ۰۶۵
. ۰۶۶
۱۱۲
۱۰. ۲۱۸
. ۰۶۹
. ۰۹۴
۶۷
۱۰. ۱۲۰
. ۰۷۲
. ۰۹۹
۳۳۲
۱۰. ۰۷۹
. ۰۷۳
. ۰۸۴
۷۴
۱۰. ۰۷۲
. ۰۷۳
. ۰۶۲
۳۶۲
۱۰. ۰۷۲
. ۰۷۳
. ۰۴۳
۲۵
۹. ۹۹۹
. ۰۷۵
. ۰۴۲
۹۸
۹. ۷۱۱
. ۰۸۴
. ۱۰۷
۳۳۵
۹. ۶۸۸
. ۰۸۵
. ۰۸۷
۳۸۵
۹. ۶۸۳
. ۰۸۵
. ۰۶۵
۲۸
۹. ۶۶۱
. ۰۸۵
. ۰۵۲
۲۶۳
۹. ۶۲۴
. ۰۸۷
. ۰۴۴
۲۶۵
۹. ۵۶۵
. ۰۸۹
. ۰۴۲
۱۱۳
۹. ۴۷۵
. ۰۹۲
. ۰۴۷
۱۹۰
۹. ۴۱۸
. ۰۹۳
. ۰۴۵
۵۶
۹. ۲۶۱
. ۰۹۹
. ۰۷۲
۳۷۲
۹. ۲۴۷
. ۱۰۰
. ۰۵۷
۳۳۴
۹. ۱۸۵
. ۱۰۲
.

دیدگاهتان را بنویسید