پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، آموزش کارکنان

پایان نامه با کلید واژگان
قاچاق کالا، آموزش کارکنان

گیرند. (همان ،صص116- 117).
2-5-12-3- ریز سیستم خدمات کمکی
عملیات ها را به فعالیت هایی توصیف کردیم که در کمک مستقیم به مردم انجام می شوند ومدیریت را فعالیت هایی شرح دادیم که در دراز مدت به سود تمام واحدهای سازمانی کار می کنند. باقی فعالیت ها در حیطه زیر سیستم خدمات کمکی به اجراء در می آیند. لازم است که این فعالیت ها نیز به نفع واحدهای اداری پلیس هستند، اما نسبت به فعالیت های مدیریتی منظم تر و مستمر تر هستند. خدمات کمکی معمولاً به صورت 24 ساعته در روز و 365 روز در سال به مأموران عملیاتی پلیس خدمات ارائه می کنند؛در حال که فعالیت های مدیریتی معمولاً به صورت هشت ساعت در روز وپنج روز درهفته در خدمت مأموران پلیس هستند. اگرچه گاهی تشخیص این دو نوع فعالیت از یکدیگر دشوار است، اما برای تشخیص راحت تر می توان خدمات مدیریتی را خدماتی بلند مدت و دارای محدویت زمانی دانست در حالی که خدمات کمکی ،خدماتی مستقیم هستند که دایم در دسترسی قرار دارند. وظابف مشمول در زیر سیستم خدمات کمکی عبارت است از: گزارش ها، ارتباطات دور، اموال و مدارک، آزمایشگاه، توقیف، شناسایی، تست الکل، امکانات، تجهیزات وتدارکات، تعمیر ونگهداری. (همان ، ص132)
2-5-13) ماموریتهای پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا
هم اکنون اهم ماموریتهای پلیس مبارزه با قاچاق کالا وارز ناجا به شرح ذیل است:
1. تهیه و تنظیم سیاست ها و خط مشی های مربوط به امور کشف و مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشنهاد به مبادی ذیربط برای تصویب،
2. تهیه طرح ها و برنامه های لازم در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کاهش مهار آن در سطح جامعه و ارایه آنها به مراجع ذیربط جهت تصویب و ابلاغ،
3. تهیه و تنظیم آیین نامه ها و دستورالعمل های تخصصی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیگیری تصویب و ابلاغ آنها،
4. برآورد نیازمندیهای تخصصی واحدهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ها ، تامین و ارایه طرح و توزیع آنها،
5. بررسی قوانین و مقررات موجود در زمینه قاچاق کالا و احصاء مشکلات آنها و پیشنهاد راهکارهای مناسب به منظور وضع قوانین و مقررات متناسب،
6. جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مربوط به قاچاق کالا و ارز در سراسر کشور،
7. ارایه نظرات و پیشنهادات تخصصی در زمینه های آموزشی ، تجهیزات و اعتبارات ، سازمان و کمیت و کیفیت نیروی انسانی به مراجع ذیربط،
8. تحقیق و بررسی در خصوص علل و انگیزه های گرایش به قاچاق کالا و ارز و ارایه راهکارهای لازم به منظور کاهش جرایم مذکور در سطح جامعه به مراجع ذیربط،
9. ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد واحدهای اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اقدام در جهت رفع مشکلات و موانع ستادی و اجرایی از مبادی ذی ربط،
10. نظارت بر اجرای طرح ها ، آیین نامه ها و دستورالعمل های تخصصی ابلاغی و هدایت ستادی واحدهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز رده های ناجا،
11. شناسایی و جمع آوری آخرین شگردها و روش های مجرمین قاچاق کالا و ارز و ارایه راهنمایی های لازم به واحدهای اجرایی جهت مبارزه مؤثر با آنان،
12. بررسی و پیگیری ستادی در خصوص امور موبوط به حق الکشف مامورین و سهم ناجا از محل جرایم وصولی حاصل از فروش کالای مکشوفه برابر ضوابط و مقررات،
13. بررسی و پیگیری ستادی امور حقوقی گزارشات و پرونده های مهم مکشوفه قاچاق،
14. مشارکت و همکاری در راه اندازی و بهسازی و بهره برداری از بانک اطلاعات متمرکز مجرمین،
15. تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت ها و عملکرد واحدهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز رده های ناجا و ارایه به مبادی ذیربط برای بهره برداری،
16.تعامل با سازمان های مرتبط و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز در جهت مقابله هرچه بهتر با قاچاق کالا در کشور.

2-5-14) ارزش های مهم کار پلیس
نتیجه اینکه؛ کار ومدیریت پلیس باید تحت هدایت اهداف ومقاصد اصلی توصیف شده در بالا باشد. و نیز بیانه ای کلی از رسالت اداره پلیس باشد. فعالیت های مأموران و مدیران پلیس باید مستقیم یا غیر مستقیم در جهت نیل به رسالت، اهداف ومقاصد سازمانی باشد. هرگاه مشخص شود که منابع گسترش یافته یا تلاش های صورت گرفته ارتباطی به رسالت، اهداف ومقاصد اداره پلیس نداشته است، باید به شدت زیر سئوال برده شود، زیرا این منابع و کوشش ها ممکن است کمکی به کارآمدی واقعی سازمان نکرده باشد. (همان، ص77)
با توجه به وظابف سازمانی پلیس که در سه ریزسیستم؛ عملیاتها، مدیریت، و خدمات کمکی بیان گردید و برابر بند 8 ماده 4 قانون (مصوب27تیر ماه 1369( ناجا وظیفه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالارا برای نیروی انتظامی پیش بینی کرده است. بنابراین اهداف، رسالت و مقاصد نهایی و ماموریتهای پلیس در شناسایی، کشف و مقابله با قاچاق کالا از رسالت های اصلی آن بوده که با مدیریت صحیح بر منابع انسانی، تجهیزات و با استفاده از نقاط قوت قوانین موجود وشناسایی نقاط ضعف قوانین در جهت اصلاح وبازنگری در راه رسیدن به رسالت، اهداف، مقاصد نهایی و راه ها کار ، تدابیر، برنامه ها، وظایف، خط مشی ها، شیوه های کاری در راه رسیدن به رسالت اصلی خود نقش مهم و بسزایی دارد که امروزه ادارات پلیس برای ابلاغ رسالت خود از آن استفاده می کنند. هر مؤسسه پلیس باید با دقت بیانیه رسالت خود را آماده سازد تا نقش منحصر به فردش را به نفع کارکنان پلیس و شهروندان توصیف نماید.
(همان، ص71- ص72).
2-5-15) نوع مدیریت کنونی حاکم بر مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا
با توجه به طبقه
ب
ندی مدیران به اینکه چه فعالیتی در سازمان انجام می دهند در سه سطح؛ 1- مدیریت عملیاتی(سرپرستی) 2- مدیریت میانی 3- مدیریت عالی در حال حاضر نوع مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا در مرکز کشور از نوع مدیریت میانی (مدیران میانی به طور مستقیم به مدیریت رده بالا گزارش می دهند؛ کارشان مدیریت بر سرپرستان است و نقش حلقه ی واسطی را میان مدیریت عالی و مدیریت عملیاتی به عهده دارند. مدیران میانی برنامه ریزی میان مدت می کنند و برای اظهار نظر مدیریت عالی برنامه های جامع تر وبلند مدت آماده می سازند. عملکرد مدیری رده های پایین را تحلیل کرده، توانایی و آمادگی آن را برای ارتقا تعیین می کنند و به مدیران رده پایین در تولید، پرسنل و سایر مسائل، خدمات مشاوره ای عرضه می دارند.) می باشد. در سطح استان ها نیز از نوع مدیریت عملیاتی(دراین سطح مدیران و کارکنانی فعالیت می کنند که مستقیماً با واحد های اجرا و اهداف مؤسسه در ارتباطند. این دسته از مدیران از سطح مدیریت میانی دستور العمل ها را گرفته وبا تنظیم برنامه های عملیاتی کوتاه مدت، سعی می کنند فعالیت های واحد های اجرایی را هدایت و هدف های سازمان را تحقق بخشند) می باشد. (رضائیان،1389، ص29)
2-5-16) دلایل انتخاب شاخص های مدیریت انتظامی دراین تحقیق
نظریه خاصی که دال بر علت انتخاب شاخص های مدیریت انتظامی باشد وجود نداشت. لیکن با توجه به مأموریت ذاتی و اصلی پلیس در جامعه کنونی که در زیر سیستم عملیات پلیسی بدان اشاره گردید از مهم ترین وظایف عملیاتی پلیس، مبارزه با قاچاق کالا بوده و از طرفی درمصاحبه با کارشناسان و مسئولین فعلی و قبلی در حوزه قاچاق کالاو ارز و راهکارهای ارائه شده درکتاب های نگارش شده در بحث قاچاق کالا و تجارب بدست آمده محقق از خدمت چندین ساله در این خصوص بیشترین مواردی که پلیس در امر مقابله با قاچاق در حال حاضر بکار می برد استفاده از منابع انسانی و تجهیزات در حوزه درون سازمانی بوده و شاخصه بعدی پژوهش قوانین مبارزه با قاچاق کالاست. هرچند از منابع برون سازمانی پلیس است لیکن ارتباط مستقیم و تنگاتنگ در رسیدن به اهداف سازمانی و رسالت پلیس در امر مقابله با قاچاق را که همانند بازوان قدرتمند و دیوارهای مستحکم بوده که با اتکاء به آن مامورین می توانند در برابر سودجویان و قاچاقچیان کالا ایستادگی، مقاومت و مبارزه کننده و مجرمان را به سزای عمل خود برسانند و همچنین قدمت تصویب قوانین کنونی که با شرایط و مقتضیات کنونی جرم قاچاق و جرایم علیه مجرمین نیز مطابقت چندانی نداشت لازمه انتخاب آنها را برای محقق فراهم آورد.

2-5-17) نتیجه گیری و ارایه مدل تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش، بررسی اثربخشی مدیریت مقابله در مبارزه با قاچاق کالا می باشد با توجه به نظریه های ارائه شده از علل بروز قاچاق کالا بیانگر آن است که اکثر صاحب نظران در بیان علت وقوع جرائم مالی از جمله قاچاق معتقد به عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قانونی و امنیتی می باشند که شرائط عمومی کشورها و سیاست هائی که در آنها اتخاذ می گردد بیشتر به نظریه های ؛ نظریه حرص وآز- افلاطون (ص31) و نظریه لایمن (ص32) تا حدودی زیادی تأثیر بر قاچاق در ایران داشته و از طرفی با توجه به نظریه های مدیریتی ارائه شده ؛ نظریه های مدیریت نظامگرا و اقتضایی (ص128)که همان نظریه های مدیریت امروزی (ص127) است. در مدیریت پلیس بر امر مبارزه با قاچاق کالا در وضعیت کنونی نیز مطابقت زیادی دارد. و مدیریت به اقتضای و شرایط زمانی و مکانی در جهت رسیدن به اهداف سازمانی با بهره گیری از عوامل محیط داخلی و خارجی به عنوان یک مجموعه متحد که نظام باید در آن فعالیت کند ممکن می سازد.

2-6) الگوی تحلیلی و مفهومی
2-6-1) الگوی تحلیلی
در این پژوهش به بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا، مورد مطالعه شهر تهران بین سالهای 1390-1391 انجام شده است. مدیریت انتظامی به عنوان متغیر مستقل، که به سه زیر متغیر قانون، تجهیزات و منابع انسانی می باشند. قاچاق کالا به عنوان متغیر وابسته بدون دستکاری پرداخته می شود. بنابراین در این تحقیق از طریق بررسی اثربخشی مستقیم هر یک از مولفه ها بر مدیریت انتظامی مشخص می شود .

شکل(2-9) مدل مفهومی مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا

جدول شماره (2-10) مدل تحلیلی مدیریت انتظامی مقابله با قاچاق کالا
مفاهیم
ابعاد
مؤلفه ها
شاخص ها
منابع پشتیبان کننده
بررسی اثر بخشی مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا
مدیریت انتظامی در مقابله با قاچاق کالا
قانون

1- قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا
1-1-برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق
1-2- ناهماهنگی ونارسایی قوانین
2- نقایص و ایرادهای قوانین( تفسیرهای متفاوت و متعارض از قوانین)
3-ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی
به جرم قاچاق کالا
4-تنوع مراجع قضایی رسیدگی کننده به جرم قاچاق کالا
5- وحدت رویه قضایی
6- تجربه و تخصص قضات دررسیدگی پروندهها
7- ضعف در برخورد قضایی پروندههای قاچاق
(محمودی،1388،ص124-125)
(نور محمدی،1381،ص124-ص126).
(سیف، 1387ص136-137)
(سیف، 1387،ص155-ص156)

(سیف،1387، ص216وص233).

(سیف،1387،ص167-ص172و215 )
(نور محمدی،1381،ص126-ص127)
(وطن پور،1388، ص105-ص106)
(وطن پور،1388،ص 168)
(سیف، 1387، ص 170-ص172)

تجهیزات

1-بانک های اطلاعاتی
2- استفاده از سیستم جی پی اس(G.P.S)
3
– استفاده از دستگاه ایکس ری( X-Rey )
4- استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS )
5- اطلاعات منابع ومخبرین
6- تجهیزات خودرویی
7-ایست وبازرسی ها
7-1- ثابت
7-2- موقت
8- برنامه ریزی
8-1- برنامه ریزی سالیانه
8-2- هدایت ستادی
8-3-تدوین شیوه و شگردهای قاچاقچیان
8-4- دستورالعملها
8-5- طرحهای عملیاتی
9- اتوماسیون اداری
(طالبیان،1392،ص27-ص29)
(حسنی، 1390، ص17-ص31).
(احمدی،1384،ص1)
(مروتی، 1390، ص103)
(طالبیان،1392،ص16).
(شوقی،1391،ص84).
(گل محمدی خامنه،1384،ص48- ص50).
(گل محمدی خامنه،1384،ص50-54).
(استرکی، 1390، ص207- ص208)

(استرکی،1390،ص211-ص212)
(انصاری،2013،سایت مقالات مدیریت).

منابع انسانی

1-آموزش کارکنان
2- سیستم پاداش
3- مدیریت مشارکتی
4- تحصیلات کارکنان
5- خوشنودی شغلی
6- ارتقای شغلی(شایسته سالاری)
7- حق الکشف
7-1- کاشفین (20 %)
7-2-عوامل انتظامی و بازجو(7 %)
7-3- ستادی (3 / سی ام)
(سعادت،1390،ص175).
(سعادت،

mitra5--javid

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *