پایان نامه با کلید واژگان قاچاق کالا، استان کردستان، آموزش کارکنان

Symbolic running figure arrow red pitfall jump, 3d illustration, horizontal, over white, isolated

فارسی معین به معنی ؛{معر-یو}(اِ)1-قاعده، آیین.2- اصل ومقیاس چیزی.3- مقررات و احکام دولتی در ترمینولوژی حقوق دکتر جعفر لنگرودی قانون در لغت عربی به معنی اندازه و مقیاس اشیاء است.
1-8-7-1- تعریف نظری قانون؛ درحقوق اساسی قانون به دستورکلی ( وگاهی جزئی) که بوسیله مرجع صالح انشاء شده و بوسیله مجالس قانونگذاری تصویب و سپس بتوشیح مرجع صلاحیت دار برسد.
– در معنی اعم شامل مجموعه قواعد حقوقی است که بوسیله قانونگذار مقرر می شود. (جعفری لنگرودى ، 1377ص 517)
1-8-7-2- تعریف عملیاتی قانون؛ در این تحقیق منظور از قانون مجموعه قوانین و مقرراتی که بوسیله قانونگذاردر ارتباط با پدیده قاچاق و مبارزه با آن وضع شده است. اعم قانون امور گمرکی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز وغیره .
1-8-8) منابع انسانی :
در لغت منابع (اسم) جمع منبع وانسانی (صفت) منسوب به انسان :عالم انسانی آمده است.(معین ،1381،ص379ج1). در فرهنگ لغت دهخدا منسوب به انسان، قوه یا نفس انسانی. (دهخدا ،1377، ص3549 ،ج3) .
1-8-8-1- تعریف نظری مدیریت منابع انسانی: منظور از منابع انسانی یک سازمان، تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کارند. و یا مدیریت منابع انسانى، عبارت است از ایجاد و توسعه برنامه هایى که از طریق آنها ضمن بهبود توانایى هاى نیروى انسانى، اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد. در واقع مدیریت منابع انسانى، ایجاد و پرورش و حفظ سرمایه هاى انسانى براى دستیابى به اهداف است. (سعادت ،1390، ص1)
1-8-8-2- تعریف عملیاتی منابع انسانی؛ تمام افرادی است که در سطوح مختلف سازمان پلیس با تراوشات ذهنی و فکری مشغول مبارزه با قاچاق کالا در شهر تهران هستند.
1-8-9) تجهیزات : درفرهنگ لغت معین(مصدراسم) جمع تجهیز1- بسیج ها 2- سازها، ساز و برگها. (معین،1381،ص1033) در فرهنگ لغت دهخدا به معنی؛ ساز و برگ، جهاز، اسباب کار، ساز جنگ، وسایل کار وکار زار(دهخدا، 1377، ص6465) .
1-8-9-1- تعریف عملیاتی تجهیزات؛ دراین تحقیق منظور ازتجهیزات؛ کلیه وسایل و ابزار پلیس اعم از نرم افزاری و سخت افزاری که در امر مبارزه با قاچاق کالا نقش اساسی را دارد. که با استفاده از 13سئوال به صورت پرسشنامه (سئوالات 10 الی 23 ) مورد سنجش قرار می گیرد .

1-8-10)خلاصه فصل
در این فصل کلیات پژوهش عرضه شد. پس از بیان مقدمه، مسئله پژوهش، بیان و اهمیت و ضرورت موضوع وکاربردهای تحقیق وجنبه جدید و نوآوری پژوهش(دلایل انتخاب موضوع) مطرح گشت. در ادامه اهداف و سؤالهای تحقیق بیان و بر مبنای آن فرضیات پژوهش بنا نهاده شد. در نهایت قلمرو تحقیق وتعاریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژگان کلیدی تحقیق که عبارتند از: اثر بخشی ، مدیریت انتظامی، قاچاق کالا، قانون ، منابع انسانی، تجهیزات پرداختم. در فصل آینده مبانی نظری در ارتباط با متغیرها و در راستای حمایت فرضیه های پژوهش عرضه خواهد شد.

2-1) مقدمه
قاچاق کالا آثار و تبعاتی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، سیاسی از خود بجا می گذارد. قاچاق پدیده ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصادی کشور وارد می کند؛ این پدیده برنامه ها وسیاستهای توسعه اقتصادی را مختل می سازد و منجربه کاهش تولیدات داخلی ،افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود در اقتصادهایی که در زمینه کمیت و کیفیت تولید ،منابع ارزی وحمایت های گمرکی محدویت شدید وجود دارد، همواره بخشی از تقاضای داخلی برای کالاها، به ویژه کالاهای با کیفیت مرغوب،لوکس وحتی ضروری از راه های قانونی تأمین نمی شود. بطور کلی اثرات منفی قاچاق کالا بسیارمتعدد است ولی می توان به چند دسته آنها به شرح ذیل اشاره کرد: الف)آثار منفی قاچاق بر اقتصاد کشور، ب) آثار منفی قاچاق به سیاستهای بازرگانی، ج) آثار منفی قاچاق به در آمدهای عمومی دولت، د) آثار قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان و…
در مبارزه با قاچاق کالاوزارتخانه ها، دستگاهها و سازمان های درگیر موضوع به طور گستره فعالیت می نمایند، لیکن نتایج و شواهد موجود بیانگر وجود برخی اشکالات و ابهامات، نارسائی ها، خلاء ها ، ناهماهنگی های مدیریتی و بعضاً قانونی در انسجام و یکپارچگی در مقابله با قاچاق کالا می باشد. در مبارزه با قاچاق کالاراههای مختلفی وجود دارد که یکی از راههای مقابله با پدیده شوم قاچاق مدیریت انتظامی است که برابر قانون بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شده است که مولفه های مدیریت انتظامی شامل: منابع انسانی ،تجهیزات و قانون مبارزه با قاچاق کالا که مورد بررسی قرار می گیرند تا بهترین راه مبارزه از بین آنها احصاء و با تقویت و مدیریت مطلوب آن را بسط و گسترش و بکارگیری نمود. در ادبیات این پژوهش در دو قسمت ارایه می شود: در قسمت اول پس از مروری بر تحقیقات انجام شده، می خواهیم، دریابیم چه ابعادی در رابطه با تحقیق شناخته شده و چه ابعادی ناشناخته بوده و باید مورد توجه قرار گرفته یا می گرفت(حافظ نیا،1381 ) در قسمت دوم مبانی نظری ، به تعریف و تشریح مفاهیم قاچاق کالا، اثر بخشی، مدیریت انتظامی و از دیدگاهای مختلف پرداخته و با ارائه نظریه های مختلف در خصوص قاچاق کالا و مدیریت، چارچوب نظری تحقیق انتخاب و در پایان ضمن نتیجه گیری، مدل مفهومی برای تحلیل متغیر ارایه خواهد شد.
2-2) پیشینه تحقیق:
در خصوص قاچاق کالا در کشور مطالعات و پژوهش هایی انجام شده هر کدام از این مطالعات هر چند به بحث کلی قاچاق اشاره دارند اما موضوع قاچاق کالا
چند وجهی و پیچیده بوده و عنوان پایان نامه حاضر را نیز تحت پوشش قرار می دهد. در بررسی مطالعات و تحقیقات مختلفی که در مراکز اجرایی کشور و جامعه مورد مطالعه و همچنین پژوهش های انجام شده در مراکز علمی از قبیل:دانشکده های فرماندهی و ستاد، ناجا،آجا، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده علوم وفنون اطلاعات وآگاهی، مرزبانی و انتظامی و سایر مراکز آموزش عالی کشور که مراجعه و دسترسی به آن برای محقق میسر بود، مشخص گردید اولاً: تحقیقی مرتبط با موضوع تحقیق در جامعه مورد مطالعه انجام نگرفته است. ثانیاً: برای بررسی پیشینه تحقیق حاضر به مراکز علمی، دانشگاه ها، کتابخانه ها و سایت های اینترنتی مختلف مراجعه که آثار بدست آمده در این راستا را می توان به سه دسته کلی تقسیم نمود.
دسته اول : شامل کتابهایی بود که به بحث پیرامون تاریخچه و عوامل شکل گیری و تأثیر گذار برقاچاق کالا پرداخته اند. دسته دوم:آثار شامل تحقیقاتی بود که درقالب پایان نامه های دانشگاهی به بررسی قاچاق کالاو ابعاد آن پرداخت بودند. دسته سوم شامل مقالات و همایش ها، فصلنامه ها، و سایت های اینترنتی مختلف می باشد که به تعریف قاچاق کالا،اثر بخشی ،مدیریت انتظامی پرداخته اند .در تحقیق حاضر سعی شده که ازدسته اول برای مباحث نظری تحقیق و از آثار دسته دوم و سوم برای شناسایی متغییرها استفاده به عمل آید. دراین جا به هر کدام که بنحوی با موضوع تحقیق ارتباط دارد به صورت اجمالی به تعدادی از آنها اشاره می شود:
2-2-1-تحقیقات داخلی
– پایان نامه ها
1-“حجم اقتصاد سیاه ایران طی سه دهه اخیر” به نگارش علی عرب مازیار که در رساله دکتری خود اقتصاد سیاه ایران را طی سه دهه اخیر اندازه گرفته است،آن هم به گونه ای که بتوان شناخت بیشتری در مقایسه با دیگر مطالعات شبیه به این رهیافت پیدا کرد و به نتایج مهمی از چگونگی اثرگذاری عوامل مختلف بر شکل گیری و تحول قاچاق (اقتصاد سیاه) و روش های مقابله با آن دست یافته است.
2- درپژوهشی تحت عنوان”بررسی نقش عوامل ژئوپلتیک مرز ارومیه بر قاچاق کالا در سال 78-79 “در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد دافوس ناجا توسط دانشجو رسول خوشید فر و استاد راهنما دکتر عزت الله عزتی و مشاور آقای محمد حسن جواهرکیا به انجام رسیده دارای هشت فرضیه به شرح زیر می باشد.1- معابر نفوذی نقش اساسی در قاچاق دارد.2- توسعه راههای مرزی از عوامل مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا می باشند.3-آمیختگی قومی ساکنین دو طرف مرز در ترویج قاچاق نقش دارد.4-مذهب مرزنشینان در امر قاچاق کالا نقش اساسی دارد.5- اختلاف فاحش درآمد ناشی از قاچاق بر درآمد،کشاورزی از عوامل مؤثر در اشاعه قاچاق کالا می باشد.6- توزیع مناسب پاسگاههای مرزی یکی از عوامل مؤثر در کنترل قاچاق می باشد.7- تجهیز پاسگاههای مرزی به وسایل متناسب در امر مبارزه با قاچاق مؤثر است. 8 – استفاده از پرسنل متعهد در واحدهای مرزی در امر مبارزه با قاچاق مؤثر است. در پایان تحقیق نتیجه گیری نموده ؛1-عموم عوامل ژئوپلتیک اعم از ثابت و متغییر در قاچاق از مرز ارومیه تأثیر داشته است.2- معابر و گذرگاههای مرزی و اختلاف فاحش درآمد قاچاق بر کشاورزی و دامداری در منطقه مرزی بر قاچاق کالا از مرز ارومیه تأثیر داشته است.3- معضلات بیکاری ،گسترش روز افزون مهاجرت جوانان روستایی به شهرها شرایطی را فراهم آورده که روز به روز گرایش مرزنشینان به پدیده قاچاق بیشتر شده است.4-عدم برنامه ریزی مسئولین جهت مقابله با قاچاق کالا و وجود مشکلات دیگری مثل نارسائیهای قانونی مزید بر علت گشته است.
3- در پژوهشی تحت عنوان”بررسی نقش عوامل مؤثر در قاچاق کالا از مرز استان کردستان در دهه اخیر 82-72 “توسط دانشجو فریدون نصرتی پویانی و استاد راهنما سرتیپ دوم مروت آزاد بخت و استاد مشاور اقبال پاک طینت در قالب کارشناسی ارشد صورت گرفته به اندازه گیری متغییرهای مستقل عوامل ژئوپلتیک استان کردستان؛کیفیت وکمیّت نیروی انسانی، تجهیزات انتظامی استان، وضعیت اقتصادی و اشتغال استان کردستان، تأخیر در پرداخت حق الکشف کارکنان، قوانین موجود در مبارزه با قاچاق کالا و کیفیت اجرای آن، فرهنگ مردم استان کردستان و میزان تأثیر گذاری آنان در قاچاق کالا از مرز استان پرداخته است. و فرضیه های1- عوامل ژئوپلتیک استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده است.2- کیفیت وکمیّت نیروی انسانی وتجهیزات فرماندهی استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده است.3- تشکیلات سازمان های شاکی استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده است.4- وضعیت اقتصادی و اشتغال در استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده است.5- وضعیت سیاسی حاکم بر کشور عراق در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده است.6- قوانین موجود مبارزه با قاچاق کالای قاچاق و کیفیت اجرای آن در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده است.7- تأخیر در پرداخت حق الکشف کارکنان سازمان کاشف در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده است.8-فرهنگ مردم استان کردستان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده است.9-کیفیت ارائه خدمات پرسنلی به کارکنان مبارزه با قاچاق کالا در استان در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده است.10- تجمل و مصرف گرایی مردم در داخل کشور در قاچاق کالا از مرز استان در دهه اخیر مؤثر بوده است. که فرضیه های (1،2،4،6،7،8) بعنوان فرضیه های مهم در این تحقیق انتخاب شد
ه است ودرپایان ضمن نتیجه گیری به ارائه کارهای مطلوب انتظامی در جهت مقابله با قاچاق کالا مبادرت نموده است.
4- تحقیقی تحت عنوان”عوامل مؤثر در کنترل قاچاق کالا توسط ناجا در ده سال 84-74 ” به نگارش سرهنگ دوم جلال احراری دانشجوی دوره یازدهم دافوس ناجا و استاد راهنما دکتر اخباری، استاد مشاور جعفر عبادی یالگوز آقاجی به انجام رسیده است.
هدف اصلی این تحقیق،شناسایی عوامل مؤثر در کنترل قاچاق کالا و تبیین و مشخص کردن نیازمندیهای نیروی انتظامی در جهت کنترل می باشد. فرضیه های این تحقیق عبارتند از:
– بنظر می رسد ارتقاء سطح فرهنگ اجتماعی مردم در کنترل قاچاق کالا موثر است.
– بنظر می رسد ایجاد اشتغال در کنترل قاچاق کالا تأثیر دارد.
– بنظر می رسد ایجاد امکانات و تجهیزات پیشرفته پلیس در کنترل قاچاق کالا موثر است.
– بنظر می رسد که آموزش کارکنان و ایجاد انگیزه می تواند در کنترل قاچاق کالا موثر است.
با مروری بر این تحقیق ملاحظه