پایان نامه برنامه های توانمند سازی و آموزش کارکنان

Combination of Photography (background image) and 3D illustration (of arrows all with bevelled edges and drop shadows). There is also a grid pattern penetrating all the elements.

در این پژوهش منظور از گرایش میزان تمایل ذهنی افراد به موضوعات و مولفه های مد نظر در توانمند سازی نیروی انسانی می باشد و با استفاده از ابزار پرسشنامه میزان گرایش افراد به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی سنجیده شده است . [do_widget id=kl-erq-2]
3-8-1 نیروی انسانی
تعریف نظری
نیروی انسانی یک سازمان عبارتست از تمام افرادی که در سطوح مختلف سازمان مشغول به کار هستند (وندال ، 1986 ص 4 )
تعریف عملیاتی
در این پژوهش منظور از نیروی انسانی عبارتست از تمامی کارکنان آموزش و پرورش منطقه 18 شهر تهران است اعم از نیروهای رسمی و قرار دادی که در مقاطع مختلف این منطقه 18 شهر تهران در سال 91 مشغول به کار هستند .
1-G-W-Alaport
2-Otoklinebrg
-Wendell3


4-8-1 آموزش سئوال 1
تعریف نظری
آموزش در لغت به معنای تعلیم و اسم مصدر آموختن می با شد . (فرهنگ عمید)در واقع به هر عمل که بتواند دانش ، مهارت و یا رفتار افراد را بهبود بخشد آموزش اطلاق می گردد.(ابطحی ،1386 ص 6)
آموزش کارکنان ، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده است که برای افزایش توانایی های کارکنان و بهبود سطح عملکرد و شایستگی آنان انجام می گیرد ؛به بیانی دیگر ، منظور از آموزش ، ارتقای مهارت ها ، دانش ، نگرش ها و یا رفتار اجتماعی کارکنان است ( به نقل از ابطحی ، 1386 ص 150 )
عملیاتی
جهت سنجش میزان گرایش به آموزش از سئوالات 1 تا 5 پرسشنامه تحقیق استفاده شده است .
5-8-1 تفویض اختیار سئوال 2
تعریف نظری
تفویض در لغت به معنای واگذار کردن اختیار به دیگری ، انتقال پاره ای (ویا تمام ) اختیارات از شخصی به شخص دیگر ( عمید ، ج 2 )و همچنین به معنای کار با کسی گذاشتن ، سپردن و باز گذاشتن کار خود به کسی ، واگذاری ، تسلیم و سپردگی است ( دهخدا ، ج 1).
تفویض اختیار فرآیندی است که توسط آن مدیر یا سر پرست ، بخشی از اختیارمشروع خود را بدون انتقال مسئولیت نهایی خود به زیر دست واگذار می کند . اختیار یعنی قدرت تصمیم گیری برای هدایت فعالیت ها و اعمال دیگران . در واقع اختیار رسمی و قدرت ناشی از وسیله ی انجام دادن وظایف و مسئولیت ها برای رسیدن به هدف های سازمان است . فایول در تعریف اختیار چنین میگوید : حق صدور دستورات و طلب اطاعت از آن تفویض اختیار عبارت از است از انتقال اختیار و مسئولیت رسمی از مافوق به زیر دست برای انجام دادنوظایف خاص . تفویض اختیار از رده های بالای مدیریت آغاز می شود و به سطوح پایین تر انتقال می یابد ( ال دفت ، 1997 ، ترجمه پارساییان و اعرابی ، 1377 ص 56 ).1