پایان نامه برنامه های توانمند سازی و روش نمره گذاری

الف- مطالعه دقیق منابع مختلف موجود و دسترس و مباحث با موضوع توانمند سازی نیروی انسانی
ب- تعیین مولفه های مطرح در توانمند سازی نیروی انسانی
Widget not in any sidebars

ج- مطالعه جامعه مورد پژوهش که دبیران آموزش و پرورش منطقه 18 شهر تهران می باشد و تعیین و انتخاب مهم ترین مولفه های موثر در توانمند سازی نیروی انسانی و رضایت شغلی با توجه به ویژگی های جامعه پژوهش و همچنین با توجه به اتفاق نظر صاحبنظران در این مولفه ها در مدل های مختلف توانمند سازی نیروی انسانی و رضایت شغلی
د- اخذ نظرات اساتید مشاورو راهنما در خصوص مولفه های انتخاب شده
ه- تدوین پرسشنامه مقدماتی با توجه به سئوالات تحقیق ( تدوین 1)
و- مشورت با استاد راهنما و مشاور و همچنین استادان گروه مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد رودهن در خصوص پرسشنامه مقدماتی و سپس انجام اصلاحات پرسشنامه اولیه بر اساس نظرات ارائه شده ( تدوین 2)
ز- توزیع پرسشنامه بین تعدادی از افراد نمونه (40 ) نفر و در خواست از آنها برای پاسخگویی و ارائه نظرات پیرامون جنبه های مختلف سئوالات برای اعمال و انجام اصلاحات نهایی و اخذ نظر اساتید در خصوص تغییرات مورد نیاز ( تدوین3)
ی- تدوین پرسشنامه نهایی ( تدوین 4)
پایایی
در این پژوهش به منظور سنجش پایایی ابزار پژوهش که پرسشنامه محقق ساخته توانمند سازی و رضایت شغلی تهیه شده مارتین جی گانن پس از جمع آوری داده ها از نمونه اولیه که شامل (40) نفراز دبیران منطقه 18است داده ها ازطریق نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفته و مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه 959/0 به دست آمد که با توجه به نزدیکی آن به 100 درصد و همچنین با توجه به آن که در پژوهش های علوم انسانی ضریب آلفای بالای 95 درصد قابل قبول است حاکی از پایایی پرسشنامه پژوهش می باشد.پس می توان پایایی پرسشنامه مذکور را اعلام نمود
54
6-3 روش نمره گذاری
به منظور سازمان دادن ، خلاصه کردن ،تهیه جداول آماری ، و توصیف جمع آوری شده ازروش آمار توصیفی استفاده شده است. که در آن از مقیاس لیکرت جهت نمره گذاری استفاده گردیده است .
7-3 روش تجزیه و تحلیل آماری
با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی و ضریب همبستگی اسپیرمن براون و آزمون خی دو جهت تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفته است.
55
فصل چهارم
یافته های پژوهش
1-4 مقدمه
در این فصل اطلاعات گردآوری شده از نمو نه آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص سوالات نتیجه گیری آماری به عمل آمده است. . در این بخش ابتدا به توصیف آماری داده ها حاصل از اجرای پرسشنامه ها پرداخته شده و سپس سوالات مطرح شده مورد بررسی قرار گرفته و داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی تجزیه و تحلیل شده اند. به منظور توصیف داده های مذکور از آمار توصیفی شامل توزیع فراوانی ، فراوانی درصدی ، انحراف معیار استفاده شده است و در سطح استنباطی ، برای بررسی معنا دار بودن نمرات در هر کدام از مولفه ها ، از آزمون های آماری مربوط شامل آزمون خی دو و ضریب همبستگی اسپیرمن براون به منظور سنجش میزان گرایش دبیران به برنامه های توانمند سازی نیروی و رابطه آن با رضایت شغلی به شرح جداول زیر استفاده شده است.
2-4 توصیف داده ها

Author: مدیر سایت