پایان نامه بهینه سازی سرمایه گذاری و بهینه سازی سرمایه


Widget not in any sidebars
1-5-2- اهداف فرعی
ارائهی مدلی برای دسته بندی خطاهای انسانی
ارائهی مدلی برای محاسبه قابلیت اطمینان انسان به صورت فازی
بدست آوردن سرمایه گذاری بهینه با در نظرگرفتن هزینه ها وعدم قابلیت اطمینان انسان
1-6- سوالات پژوهش
چگونه می توان مدلی برای بهینه سازی سرمایه گذاری با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان انسان تعیین کرد؟
چگونه می توان مدلی برای دسته بندی خطاهای انسانی وبررسی قابلیت اطمینان آنها بدست آورد؟
چگونه می توان مدلی ساخت که قابلیت اطمینان انسان را تحلیل کند؟
چگونه می توان درسرمایه گذاری باتوجه به قابلیت اطمینان انسان و هزینه ها به سودآوری رسید؟
1-7- قلمرو پژوهش
الف) قلمرو زمانی:
پژوهش حاضر در محدوده زمانی مهر ماه 1391 تا اردیبهشت 1392 صورت پذیرفته است.
ب) قلمرو موضوعی:
در این پژوهش، مدلی برای دسته بندی خطاهای انسانی و تحلیل خطا بااستفاده از آنالیز درخت شکست برای رسیدن به مقدارکلی قابلیت اطمینان ارائه گردید. سپس با استفاده از ضریبی نزولی وضرب آن در عدم قابلیت اطمینان، به هزینه قابلیت اطمینان انسان رسید . با کسر درآمد از این هزینه خالص درآمد محاسبه شده وسرانجام به ارزش خالص فعلی دست یافت. هدف، افزایش قابلیت اطمینان وکاهش هزینه قابلیت اطمینان، افزایش درآمد ودرنتیجه بهینه سازی سرمایه گذاری می باشد.
پ) کاربرد پژوهش:
مدل ارائه شده به منظور افزایش قابلیت اطمینان انسان وکاهش خطاها کاربرد دارد. در واقع هدف مدل این است که قابلیت اطمینان انسان بیشینه شده و هزینه های موجود کاهش یابد. از آنجا که مسئلهی قابلیت اطمینان نه تنها دغدغهی صنایع حساس و پیچیده مانند صنایع نظامی و هستهای بوده بلکه در حال حاضر به یک نگرانی عمومی و فراگیر در سایر صنایع از جمله، صنایع غذایی، صنایع تولید مواد شوینده و… تبدیل شده است. بنابراین دغدغه ی اکثر کارفرمایان در صنعت و طراحان سیستم افزایش قابلیت اطمینان بدون افزایش هزینه ها می باشد.
1-8- کلید واژه ها
قابلیت اطمینان:
-احتمال اینکه موجود (یک قطعه، یک کالا و یا یک سیستم) کار مورد نظر را تحت شرایط معین در فاصله زمانی مشخص بدون خرابی انجام دهد(کرباسیان و طباطبایی، 1388).
قابلیت اطمینان انسان:
– توانایی انسان در انجام موفقیت آمیز یک سری وظایف شغلی معین در یک محدودهی زمانی معین(شعبانی و نجفی مجد، 1390).

Author: مدیر سایت