پایان نامه بهینه سازی سرمایه گذاری و بهینه سازی سرمایه

در این فصل به تشریح عناوین مرتبط با موضوع پژوهش، نظیر بحث قابلیت اطمینان، قابلیت اطمینان انسان وخطاهای انسانی پرداخته شد. سپس مباحث درخت خطا، درخت خطای فازی، جنبه های اقتصادی وشاخصهای مرتبط با آن نظیر ارزش خالص فعلی وهمچنین تحلیل حساسیت بیان شد. در نهایت، این فصل با بیان تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در حوزه قابلیت اطمینان انسان و روشهای مورد استفاده، استفاده ازروش آنالیز درخت خطا و مطالعات صورت گرفته در زمینه سودآوری و ارزش خالص فعلی ، به پایان می رسد.
فصل سوم:
Widget not in any sidebars

روش پژوهش
3-1- مقدمه
در این فصل، روش پژوهش مورد بحث قرار گرفته است. بعد از معرفی کلی رویکرد پیشنهادی، مدل کلی خطاهای انسانی و مدل مالی که مربوط به کاهش هزینه قابلیت اطمینان انسان و بهینه سازی سرمایه گذاری است ارائه شده است. این مدل برروی دستگاه کاروسل CNC 4.5 متری کد 1B540، به عنوان ماشین بحرانی که با فرآیند RCM انتخاب شده است، انجام می گردد.
2-3- رویکرد پیشنهادی
با توجه به اهمیت خطا ونقش انسان در بروز آن ، دراین تحقیق سعی شده است مدلی کلی و جامع از انواع خطاهای انسانی در دسته بندی مشخص ارائه گردد. این مدل با در نظرگرفتن علل بروز خطاها می تواند با شناسایی نقاط ضعف، باعث کاهش خطا و یا اصلاح آن گردد. در ادامه مدل شماتیک مفاهیم تحقیق آمده است.
3-2-1-ارائهی مدل خطاهای انسانی برای تخمین قابلیت اطمینان انسان:
در این پژوهش به بررسی خطاهای انسانی وعوامل بوجود آورندهی آن ها پرداخته شده است. بر طبق مدل بیان شده در فصل دوم، مدل کلی و توسعه یافته خطاهای انسانی بدست آمد و اکنون می توان قابلیت اطمینان هریک از عوامل را بدست آورد و براساس داده های موجود و تخمین قابلیت اطمینان می توان خطاهای انسانی را شناسایی کرد. خطاهای انسانی بصورت کلی و با تقسیم بندیهای فردی، تیمی و محیطی همراه با عوامل بوجودآورندهی این خطاها بررسی شده و بصورت مدلی جامع در شکل شماره 3-1 آمده است. با استفاده از این مدل و بررسی علل بروز خطا و قابلیت اطمینان آن می توان قابلیت اطمینان کلی هر سیستم را محاسبه نمود. بدین صورت که می توان عدد قابلیت اطمینان هر مورد را با استفاده از نظرخبرگان و بصورت فازی اعمال کرد وسپس قابلیت اطمینان هر دسته از خطاهای موجود و در نهایت قابلیت اطمینان کل سیستم را محاسبه کرد.
شکل(3-1) مدل کلی خطاهای انسانی توسعه داده شده در این تحقیق
3-2-2- توسعه مدل برای بهینه سازی سرمایه گذاری
همانطور که در فصل دوم بیان شد، در مدلهای قبلی نرخ خرابی انسان را ثابت و برابر λ فرض می کردند. ودر دوره طولانی مدت با توجه به رابطه ، این قابلیت کاهش می یابد. که در طول یک یا چند شیفت بصورت متوالی وپشت سرهم منطقی است. ولی درحالت کلی با توجه به اصل منحنی یادگیری این قابلیت افزایش یافته و البته در دراز مدت نرخ افزایشی آن کاهش می یابد. منحنی یادگیری که عمدتا در خطوط مونتاژ بکار می رود بیان کننده این مساله است که زمان مونتاژ هر واحد در خلال مدتی که تعداد تولید نسبت به قبل دوبرابر می شود با یک درصد ثابتی کاهش می یابد. وقتی یک کارگر درخطوط مونتاژ شروع مونتاز شروع به کار جدید می کند، زمان تولید اولین واحدها به مراتب بیشتر از واحدهای بعدی است. بطور کلی مقدار زمان لازم برای انجام یک کار مشخص هر بار که تکرار شود کمتر می گردد و زمان آن با نسبت نقصانی کاهش می یابد. این کاهش زمان از الگویی تبعیت می کند که منحنی یادگیری نام دارد. این منحنی در شکل (3-2) بیان می گردد.
شکل شماره (3-2) منحنی یادگیری
باتوجه به این مطلب ازیک طرف وازطرف دیگر مطالعه روابط پیش بینی وسریهای هندسی متوجه شدیم استفاده از رابطه رابطه ای انعطاف پذیر بر حسب α بدست آورد. tα نیز باید در طول هر سال ضریبی افزایش داشته باشد تا با استفاده از آن در رابطه بتوان به روند کاهشی از این ضریب دست یافت. برای رسیدن به این هدف α را بصورت معکوس سرمایه سالیانه (1/p=α) در نظر می گیریم. در این صورت α عددی وابسته به سرمایه وکوچکتر از یک می باشد. اکنون باید به محاسبه قابلیت اطمینان انسان پرداخت.
قابلیت اطمینان انسان در سال اول باروش درخت خطا بدست میآید، بدین صورت که پس از یافتن علت ها و زیر علت های بوجودآورنده خطا و تشکیل درخت خطای انسانی به مصاحبه با متخصصان و کارشناسان این صنعت پرداخته شد. در اینجا ارزیابی احتمال شکست رویداد اصلی یک درخت خطا، بجای روش های معمول قابلیت اطمینان و دست یابی به یک عدد خاص، از روش فازی با استفاده از عملیات محاسباتی فازی ارائه شده است. در این تجزیه وتحلیل، پارامترهای مربوط به ویژگی های زمان تا خرابی اجزای اصلی، به عنوان اعداد فازی مثلثی در نظر گرفته و این اعداد فازی مثلثی به عنوان ورودی های عددی در عبارات احتمالی رویداد اصلی در نظر گرفته می شوند. بدلیل رابطه سری بین هرکدام از علتها از قابلیت اطمینان سیستم سری با PROBIST فازی استفاده شده است. عدد قابلیت اطمینان در سالهای بعد با ضریبی افزایش می یابد.
با معلوم بودن هزینه انسانی(cost)، سرمایه(p) ، وهمچنین قابلیت اطمینان سال اول که با روش FTA محاسبه گردید، به محاسبه هزینه قابلیت اطمینان انسان در سال
های بعدی پرداخته شد.
=ضریب قابلیت اطمینانEXP(-αi t) , α = 1/pi (3-1)
(3-2) هزینه انسانی*عدم قابلیت اطمینان انسان*ضریب=هزینه قابلیت اطمینان انسان
در آمد سال اول معلوم وبا مشخص بودن نرخ افزایش درآمد، درآمد سالهای آتی نیز محاسبه می گردد.
(3-3) i ^(نرخ افزایش درآمد+1)*درآمد سال اول =درآمدسالهای آتی
i: مدت زمان بهره برداری از پروژه

Author: مدیر سایت