پایان نامه : تجارت الکترونیک

بازاریاب ها و متخصصان تجارت الکترونیکی موظف هستند که عوامل تاثیرگذار بر این تصمیم را شناسایی کرده و سعی در افزودن تسهیلات و کاستن نگرانی های ناشی از خرید آنلاین داشته باشند و با تاکید بر ویژگی های اینترنت مشتریان بیشتری را به این بازار جذب کنند.در این مطالعه فاکتورهای تاثیرگذار در تصمیم به انجام خرید از طریق اینترنت را که در مطالعات پیشین بررسی شده بود، در خریداران ایرانی مورد بررسی مجدد قرار گرفت با توجه به اهمیت جهانی شدن تجارت، نیاز به شناخت عوامل تاثیرگذار در نحوه انجام خرید در ملل مختلف، بازاریابان را به سوی شناخت خریداران سوق می دهد در این پژوهش با تعیین دسته بندی عوامل موثر در انجام خرید اینترنتی و بررسی نحوه تاثیر روی گروه های متفاوت خریداران سعی بر ایجاد بستری برای گسترش فعالیت بازاریاب ها در زمینه خرید اینترنتی و شناخت خریداران ایرانی شده است. محیط تجارت الکترونیک که مبتنی بر اینترنت است ،این امکان رابه مشتریان می دهد تا برای جستجوی اطلاعات و خرید کالا و خدمات از طریق ارتباط مستقیم با فروشگاه های اینترنتی اقدام کنند. باید خاطر‌نشان کرد که خرید به صورت اینترنتی براساس تجربه واقعی از خرید کالا نیست، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالااستوار است. (اسپیل، لوهس، 1998) از سوی دیگر خرید از طریق فروشگاه های اینترنتی همانند خرید از طریق کاتالوگ است زیرا در هر دو تحویل کالا از طریق پست است و مصرف کننده نمی تواند کالا را قبل از خرید لمس و یا احساس کند. پس قبول خرید اینترنتی و انجام آن تا حد زیادی به ارتباطات مصرف کننده و چگونگی تعامل افراد با کامپیوتر بستگی دارد. بعلاوه، ویژگی هایی نظیر ارائه اطلاعات، راهنمایی و هدایت و انجام سفارش ها در یک وسیله خرید دو سویه و تعاملی به عنوان عامل مهمی در ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیک نسبت به فروش سنتی در نظر گرفته شده است . در آثار ومقالات مربوط به تجارت الکترونیک، تحقیقات متعددی در مورد خرید اینترنتی و ارزیابی مصرف کننده وجوددارد که بعضی از بررسی ها وجود یک اعتبار تجربی بین عوامل مؤثر بروی خرید ورفتار خرید اینترنتی را توجیه می کند. اما تحقیقات جدید ، سبک پردازش اطلاعات توسط مشتریان، الگوهای خرید، ترجیحات مشتریان ، و زمینه های مرتبط برای ایجاد جذابیت بیشتر،برای استفاده کنندگان از فروشگاه های اینترنتی را مورد توجه قرارداده اند . در مورد جمع بندی و مقایسه با پژوهش های پیشین، می توان گفت که میزان پذیرش نوآوری در فناوری اطلاعات، نقش تعیین کننده ای در نگرش فرد نسبت به خرید اینترنتی دارد. این نتایج نیز با یافته های سیترین و همکاران (2000)، لاسار و همکارن(2004) و کرِسپو و دلبوسک(2008) هم خوانی دارد؛ به گونه ای که در تمام این موارد نیز تأیید شده است که پذیرش نوآوری در حوزه خاص مانند فناوری اطلاعات، بر نگرش به خرید اینترنتی تأثیر مثبت شده است که خودکفایتی افراد تأثیری بر نگرش آن ها ندارد. این عامل به توانایی دانشجویان در استفاده از اینترنت برمی گردد که به دلیل نیاز استفاد ه آن ها از اینترنت در فعالیت های علمی، کمابیش تمامی دانشجویان در سطح بالایی از خودکفایتی اینترنتی هستند که همین مسئله تأثیر این عامل را بر نگرش نسبت به خرید اینترنتی از بین برده است می گذارد. به علاوه ، ادراکات فرد نسبت به امنیت وب نیز برای کاربر، از اهمیت تقریبی برخوردار است. این مسئله برای کالاهای فیزیکی اهمیت خود را نشان می دهد. از آنجاکه این نوع کالاها نیاز به ارسال فیزیکی دارند، مسلم است که در کشور ما برای کاربران، امنیت وب جهت خرید این دسته از کالاها اهمیت بیشتری به خود می گیرد. این مسئله با نتایج پژوهش ویجایاساراتسی(2002) نیز هم راستا است که تمایلِ افراد به خرید کالاهای نامشهود در محیط اینترنت، بیشتر از تمایل به خرید کالاهای ملموس است . میازاکی و فرناندز (2001) دو عامل ریسک حریم خصوصی و ریسک امنیت را اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم پذیرش خرید اینترنتی معرفی می کنند ؛ اما نتایج پژوهش نشان می دهد که افراد نسبت به حریم خصوصی نگرانی هایی دارند، ولی این امر چندان بر نگرش آن ها تأثیر نمی گذارد. این مسئله با یافته های سوو(2006) کاملا هم خوانی دارد که افشای اطلاعات در هر طبقه از وب سایت، در کشورهای مختلف متفاوت است و این مسئله تأثیر سیستم های سیاسی، زمینه فرهنگی و توسعه اقتصادی را نشان می دهد.
فصل سوم
روش‌شناسی پژوهش

 
 
1-3- مقدمه
در این فصل به بررسی روش انجام تحقیق، انتخاب جامعه آماری، شیوه نمونه گیری، ویژگی های نمونه مورد بررسی و همچنین ابزارهای گردآوری داده ها و ویژگی های آن ها از نظر روایی و پایایی پرداخته می شود. همچنین روش شناسی پژوهش تشریح شده و گروه های آزمودنی مورد بررسی قرار می گیرند. در هر پژوهشی لازم است که روش پژوهش و همچنین جامعه ی آماری به طور واضح و شفاف تعریف گردد؛ زیرا هر بررسی و مطالعه ای، فرآیند ویژه ی خود را می طلبد . پس پژوهشگر پیش از هراقدامی می بایست با توجه به ماهیت و محتوای موضوع مورد مطالعه، روش پژوهش و جامعه آماری را تعیین نماید تا در همان قدم اول با شناخت و بینش عمیق، روش تحقیق مناسبی را انتخاب نماید تا بدین ترتیب، پژوهش به نحو شایسته و بایسته صو رت گیرد و نیز با اتخاذ روش پژوهش مناسب به نتایج ارزنده و قابل اتکایی دست یابد.
2-3 روش پژوهش
اصول پژوهش به معنای ارائه ی روش هایی است که موجب دستیابی به نتایج درست از یک پژوهش می شود. دانشمندانی نظیر دکارت معتقدند با یک روش پژوهش صحیح، می توان هر پدیده ای را تحلیل کرد. شناخت درست پدیده ها و سیستمها، نیاز به دقت نظر بسیار و استفاده از روش های اصولی دارد، زیرا حقیقت پدیده ها و سیستم ها، بسته به اهمیت و ارزش آنها به صورت آشکار، نمود ندارد. مطالعه ی سیر تحول علوم بشری، مبین ارائه ی روش های مختلف برای رسیدن به حقایق است. شایسته است که این مطلب را مدنظر قرار داد که پژوهش در خلاء روی نمی دهد. شخصیت پژوهشگر به ویژه جهان بینی وی در کار پژوهش مداخله می کند و این مداخله در مورد علوم اجتماعی و رفتاری که بیش از علوم دیگر از عقاید پژوهشگر نقش می پذیرد، بارزتر است برای رفع این مسأله باید قاعده ی تجاهل را لحاظ کنیم. این قاعده منسوب به جامعه شناس فرانسوی “کوویلیه “است و بر این نکته تأکید دارد که پژوهشگر باید به هنگام شروع و انجام پژوهش، ذهنش از مسأله ی مورد بررسی، خالی باشد و از هر گونه پیش داوری و قضاوت عجولانه و دخالت دادن تصورات و اطلاعات ناقص خود در کار پژوهش، پرهیز نماید. رعایت این قاعده باعث می شود تا پژوهشگر جریان طبیعی پژوهش را پیگیری نموده، در چهارچوب فرآیند پژوهش علمی اطلاعات مورد نیاز را گردآوری و آنالیز نماید تا به شناخت واقعی دست یابد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف ها، ماهیت پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد نوع روش تحقیق تصمیم گیری نمود که ماهیت موضوع پژوهش ، هدف ها و وسعت دامنه تحقیق مشخص شده باشد) نادری و سیف نراقی، 1376 به نقل از پرندی،(1388. این تحقیق به بررسی رابطه ایجاد به تمایل به خرید الکترونیکی در دانشجویان ارشد مدیریت اجرایی کرمانشاه پرداخته است. بنابراین تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است.تحقیق از آن جهت کاربردی است که نتایج حاصل از آن در وب سایت های فروش کالا بکار گرفته می شود. از آن جهت توصیفی است که متغیر ها دستکاری نمی شوند و وضعیت موجود آن ها شناسایی می شود. از آنجا که ارتباط دو متغیر مورد سنجش قرار می گیرد تحقیق از نوع همبستگی می باشد. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آن ها سعی می شود رابطه بین متغیر های مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف روش تحقیق همبستگی مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر است )دلاور، به نقل ازپرندی، 1389).
3-3 فرایند پژوهش
در این پژوهش پس از مشخص شدن جامعه آماری پژوهشگر اقدام به انتخاب نمونه به روش تصادفی ساده نمود. با انتخاب نمونه، پرسشنامه های ایجاد تمایل به خرید به اجرا در آمد و به صورتی که در فصل بعدی می آید تجزیه و تحلیل و نگاشته شد.
4-3 جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از گروهی از افراد ، اشیا یا حوادث که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک می باشند. در یک پژوهش مفهوم جامعه به کلیه افرادی اتلاق می شود که عمل تعمیم پذیری در مورد آن ها صورت می گیرد. در هر پژوهش ، ماهیت آن پژوهش تبیین کننده دامنه جامعه می باشد)دلاوربه نقل از پرندی، .(1388 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان گروه مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-3حجم نمونه و روش محاسبه
تعداد نمونه ای که باید از جامعه ی مورد نظر انتخاب شود را گویند. ولی منطقی بنظر نمی رسد که حجم نمونه برای همه ی پژوهش ها و در همه ی جوامع یکسان باشد. حجم نمونه به توان مطالعه، پراکندگی صفت در جامعه، سطح اطمینان، حداکثر خطا و تکنیک نمونه گیری بستگی دارد. تعمیم یافته های پژوهش از نمونه به جامعه همیشه رضایت بخش نیست، زیرا نمی توان در همه ی موارد اطمینان داشت که نمونه نمایانگر جامعه است، بلکه در خیلی از موارد بین نمونه و جامعه اختلاف وجود دارد. مسأله ای که پژوهشگر باید به آن بپردازد، حجم نمونه است. اگر حجم نمونه خیلی بزرگ باشد، منابع هدر می شود از سوی دیگر اگر نمونه خیلی کوچک باشد، دقت نتایج خیلی کم است و ممکن است نتایج بیانگر حقایق و واقعیت های جامعه نباشد. اما در صورتی که نمونه تصادفی رندوم انتخاب شود وحجم آن مناسب باشد، اختلاف بین نمونه و جامعه کاهش خواهد یافت. به منظور انتخاب حجم نمونه ی مناسب با توجه به نوع و هدف پژوهش فرمول های گوناگونی از سوی صاحبنظران علم آمار مطرح شده است. حجم نمونه را می توان از محدود یا نامحدود بودن جامعه ی آماری به دست آورد و روز به روز با گسترش جوامع انسانی، سایر جوامع که مستقیم و غیر مستقیم وابسته به جوامع انسانی هستند، بزرگ می شوند و به سمت نامحدود شدن پیش می روند. برای نمونه اگر برای تست خون یک بیمار همه ی خون وی، درخواست شود، ادامه حیات برایش غیر ممکن می گردد. برای جلو گیری از چنین مشکلاتی و سریع و آسان رسیدن به نتایج یک پژوهش تعدادی از افراد جامعه ی مرجع را انتخاب می کنند که به آن نمونه می گویند. نمونه به منظور انتخاب نمونه یی به حجم n از یک جامعه ی آماری به حجم N باید به طور روشن و کامل از نشانی و محل قرارگرفتن واحدها در جامعه ی آماری مورد بررسی اطلاع داشته باشیم تا بتوانیم از واحدهای نمونه، مقدار صفت یا داده های مورد نظر را به دست آوریم. به طور کلی در مباحث مربوط به روش های نمونه گیری مجموعه یا لیستی از واحدهای جامعه که شامل نشانی و شاید دیگر خصوصیات آن ها باشد “چهارچوب نمونه گیری” نامیده می شود. در اینجا چون جامعه اماری محدود است از جدول مورگان استفاده می شود. بر اساس جدول حجم نمونه برابر 250 نفر بدست می آید.
6-3روش نمونه گیری
با توجه به اینکه حجم یا اندازه اکثر جامعه های تحقیق بزرگ است ، بنابراین اندازه گیری ویژگی مورد بررسی برای تک تک اعضای جامعه ضروری نمی باشد. انتخاب و اندازه گیری نمونه ای از جامعه و برآورد در مورد کل جامعه بر اساس یافته های نمونه کافی است. نمونه عبارت است از زیر مجموعه ای از کل جامعه که انتخاب می شود و معرف آن می باشد )دلاور، 1380 به نقل از پرندی، 1388).
پژوهش پیش رو به دنبال بررسی تأثیر خصوصیات مشتریان بر رفتار خرید اینترنتی بوده است. از این رو، دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزادکرمانشاه که به دلیل جوانی و سطح دانش بالای خود، آشنایی و تجربه بیشتری در زمینه خرید اینترنتی دارند، جامعه آماری این پژوهش را شکل می دهند. این جامعه متشکل از دانشجویانی است که در مقطع کارشناسی ارشددر سال 92-93 تحصیل می کنند. بر ای تعیین نمونه از روش نمونه گیری احتمالی از نوع نمونه های تصادفی ساده استفاده شده است.
7-3 ابزار گردآوری
1-7-3 مطالعات کتابخانه ای:
در این مرحله برای کسب داده های ثانویه داده های که قبلا تولید شده و در منابع موجود قابل دسترسی است لز روش کتابخانه ای استفاده شده است به ویژه در مورد گفتار دوم که ادبیات موضوعی پژوهش را شامل می شود، این امر نمایان است. تلاش پژوهشگر در تهیه ی گفتار دوم بر این بود که از کتاب ها و مقاله های چاپ شده از سال 2000 به بعد و مجله های معتبر علمی استفاده شود. فهرست کامل آن ها در منابع آورده شده است.
2-7-3مصاحبه:
یکی از متداول ترین ابزارهای جمع آوری داده است که ویژگیهای متمایز از سایر روش ها دارد. مصاحبه انعطاف پذیر بوده و با موقعیت های فردی و مکانی قابل انطباق است. با بهره گرفتن از مصاحبه می توان ارزیابی عمیق تری نسبت به ادراک، نگرش و علایق آزمودنی دست یافت.
3-7-3پژوهش های میدانی :
در این قسمت برای کسب داده های اولیه برای تجزیه و تحلیل، از پرسش نامه استفاده شده است.
8-3 روایی و پایایی
1-8-3 پایایی
پایایی یک وسیله ی اندازه گیری به دقت آن اشاره دارد. یعنی اگر صفت مورد نظر را تحت شرایط مشابه دوباره اندازه گیری کنیم نتایج حاصل مشابه و قابل اعتماد باشد در این پژوهش برای افزایش اعتبار پرسشنامه، پس از تنظیم اولیه ی آن، به صورت مقدماتی و آزمایشی بین چند کارشناس توزیع و مورد نقد قرار گرفت که پس از اعمال نظرات آن ها دوباره توسط چند صاحبنظر مورد بازنگری نهایی قرار گرفت از سویی،در این پژوهش به منظور ضریب پایایی پرسشنامه، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم افزار spss20 اندازه گیری استفاده شده است. همبستگی آلفای کرونباخ، یک مقدار بین صفر و یک می باشد. در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار 0.7 باشد و هرچه این مقدار به عدد 1 نزدیک تر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار می باشد که فرمول آن عبارت است:
S2) j – 1)(1-∑S2 j ⁄ j ⁄ )= α
j: تعدادزیر مجموعه سوالات پرسشنامه

S2 j : واریانس زیر آزمون j ام
S2: واریانس کل آزمون
در پایایی به این سوال پاسخ داده می شود که آیا اندازه گیری مکرر در شرایط مشابه نتایج همسانی
بدست می آید یا خیر ؟ روش های مختلفی برای سنجش پایایی وجود دارد. پایایی پرسشنامه تحقیق 0.85 بدست آمد که نتیجه حاکی از آن است که پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار است.
2-8-3روایی ( اعتبار )
ابزاری دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه که مورد نظر است، مناسب باشد. در تعریف مدرن، روایی عبارت است

Author: 90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *