پایان نامه تجزیه وتحلیل و ساختار ساده

میسرا و وبر الگوریتمی براساس روش گسسته مطرح کردند که توزیع امکان اختیاری برای رویدادها را میسر می کند و دقت آن از روش ترسیمی بیشتر می باشد. در هر دو مقاله، رویدادهای ریشه به عنوان اعداد فازی در نظر گرفته شده اند وپس از آن احتمال شکست سیستم محاسبه شده است. اگر رویدادهای ریشه مبین احتمال شکست اجزای سیستم باشند، باید بر اساس داده های شکست که قبلا گزارش شده اند، ارزیابی شوند. به طور معمول، این داده ها با مدل توزیع شکست استاندارد متناسبند و پارامترها نیز به صورت تقریبی تخمین زده می شوند. این پارامترهای تخمین زده شده ممکن است برای برآورد احتمال شکست در سطح اجزای مناسب نباشند. در اینجا اعداد فازی مثلثی جهت عدم قطعیت پارامترهای زمان در توزیع شکست اجزای سیستم استفاده شده اند و توزیع امکان برای احتمال شکست هر رویداد ریشه به صورت یک عدد فازی مثلثی ایجاد شده است. در ارزیابی کمّی درخت خطای فازی، داده های فازی برای اجزا در پایین ترین سطح درخت لحاظ وبا استفاده از استدلال درخت و محاسبات فازی ، شکست کل سیستم ارزیابی وسپس توزیع امکان برای رویداد اصلی می شود.
2-6-3-1- تشکیل درخت خطای فازی
در اینجا ارزیابی احتمال شکست رویداد اصلی یک درخت خطا، با استفاده از عملیات محاسباتی فازی ارائه شده است. در این تجزیه وتحلیل، پارامترهای مربوط به ویژگی های زمان تا خرابی اجزای اصلی، به عنوان اعداد فازی مثلثی در نظر گرفته و برای ساده شدن محاسبات، توابع توزیع امکان برای احتمال شکست نیز، به عنوان اعداد فازی مثلثی تخمین زده شده اند. این اعداد فازی مثلثی به عنوان ورودی های عددی در عبارات احتمالی رویداد اصلی در نظر گرفته می شوند. سپس احتمال شکست رویداد اصلی، به عنوان یک توزیع امکان نشان داده می شود. ساختارهای سادهی درخت خطا برای تجزیه وتحلیل در شکل 5.2 نشان داده شده است.
Widget not in any sidebars

T1
X3
X4
X1
X2
T2

شکل(2-5) ساختار سادهی درخت خطا با ورودی های OR و AND
(27.2) T1=X1*X2 , T2=X3+X4
دو علامت (+) و(*) به خاطرورودی های مختلف است که بین ریشه ها ورویداد اصلی قراردارد. با فرض نمایی بودن تابع توزیع زمان تا خرابی ودر نظر گرفتن λ به عنوان نرخ قطعی خطا برای اجزا، تابع توزیع تجمعی برای اجزا از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است:
(28.2) F(t)= 1- e-λt
در این معادله، پارامتر λ یک مقدار تخمین زده شده از گزارشات خرابی های اجزا می باشد. اما همان طور که شرح داده شد ممکن است عدم قطعیتی در این مقدار وجود داشته باشد. برای لحاظ کردن این موضوع λ را به صورت یک عدد فازی مثلثی در نظر می گیریم. در نتیجه داریم:
(29.2) ) 3λ2 ,λ1 ,λ (=λ
اگر زمان (t) در معادلهی (27.2) مقداری قطعی وغیر فازی باشد، برای محاسبه، عدد فازی مثلثی دیگری نیز به صورت ) 3tλ2t ,λ1t ,λ Z=( تشکیل می شود.
Zα بازهی اطمینان برای سطح فرضی α است که برای انجام محاسبات فازی از آن استفاده می شود.
(30.2) [.t(1λ- 2 λ)α +1t λ.t ,(1λ- 2 λ)α +1t λ] =Zα
(کرباسیان و همکاران، 1391)

Author: مدیر سایت