پایان نامه تحلیل سلسله مراتبی و برنامه های آموزشی


Widget not in any sidebars
اولیور استراتر در سال 2004 مقالهای با عنوان توجه به عناصر کمّیسازی قابلیت اطمینان انسان ارائه کرد. او در این مقاله تا حدودی به این مسئله پرداخته است که اصطلاح داده چه معنیای میدهد و چگونه میتوان دید کیفی را به دید کمّی تبدیل کرد. او بیان کردهاست که اصطلاح داده کمی و داده کیفی تفاوتی با یکدیگر ندارند اما در گستره کامل مهارتها در فرآیند HRA تفاوت این دو موثر میباشد. او در این مقاله به دقت، منطق پشت هرگونه شکل کمیسازی قابلیت اطمینان را شرح دادهاست و یک راه علمی برای تعیین دادههای بهتر برای ارزیابی قابلیت اطمینان انسان پیشنهاد کردهاست(استراتر، 2004).
میرتو ,2005 کاربرد مدل های فازی را برای روش CREAM استفاده کرد. که اینکار به منظور محاسبه احتمال فعالیت های درمواقع خطر بر طبق CREAM در زمینه های مخصوص مانند نگهداری واتاق کنترل می باشد. این روش نه تنها بخاطرساختارخوب دقیق بلکه به دلیل تناسب بهتربا ساختار کلی منطق فازی انتخاب شده است.نتایج اولیه روش نیز بسیار محتمل ومطابق با CREAM است. مقادیر عددی بدست آمده توسط مدل بیشتر در مدل های تخمین ریسک مانند درخت خرابی به منظور محاسبه فراوانی وقوع کلی حوادث خطر استفاده می شود.
در پژوهشی که در سال 2006 توسط « الکس ویال و استفان رینچ» در خصوص خطاهای انسانی و حوادث قطار انجام گردید، 6 حادثه مورد آنالیز قرار گرفت و 36 عامل کمککننده احتمالی شناسایی و برای هر حادثه نقصهای فعال و شرایط نهفته تعیین گردید که بر این اساس فاکتورهای احتمالی در 5 دسته فاکتورهای بیرونی، فاکتورهای سازمانی، فاکتورهای سرپرستی، اقدامات انسان و تخلفات ذکر گردیدهاست( ویال و رینچ،2006).
همچنین لیو ودیهیلون، 2006، درمقاله خود ادبیات موضوعی قابلیت اطمینان نیروی انسانی وخطاهای نگهداری را جمع آوری نمودند و دیهیلون، 2007، درکتاب خود با عنوان “قابلیت اطمینان پایه و مفهوم خطا” دربحث آنالیز سیستم های انسان-ماشین تحلیل سیستم های ماشینی را که وابسته به کاهش تاثیر خطاهای انسانی است، در پنج گام بیان کرده است:
گام1: تعریف اهداف سیستم و توابع وابسته به آن
گام2: تعریف مشخصه های مناسب وفاکتورهای شکل دهی عملکرد مانند کیفیت، روشنایی
گام3: تعریف مشخصه های(مهارت ،تجربه، انگیزش وآموزش) در افراد
گام4: تعریف وظایف انجام شده متناسب با پرسنل
گام5: تحلیل مشاغل برای معرفی شرایط احتمالی خطا ودیگرمشکلات اتفاقی
چانگ ومصلح در سال 2007 درمقاله خود با ارئه مدلی پرداختند که به توسعه احتمالاتی پاسخ از قدرت نیروگاه هسته ای کنترل اتاق خدمه عامل در یک تصادف برای ارزیابی ریسک پرداخته و احتمالاتی را پیش بینی می کند. طیف پاسخ اپراتور شامل فعالیت های شناختی، عاطفی، و فیزیکی در طول یک دوره از حادثه است. این مقاله به ارائه یک نمای کلی از معماری IDAC و اصول اجرا به عنوان یک مدل مجموعه فعالان حقوق بشر می باشد که مدل شامل سه نوع اپراتور تصمیم گیرنده، گیرنده عمل و مشاوراست. در زمینه خدمه، هر یک از اپراتور های فردی رفتار از طریق یک مدل شناختی شبیه سازی شده و تحت تاثیر تعدادی از عملکرد مؤثر بر عوامل مدل است.( چانگ ومصلح 2007)
درسال 2007 روشی به نام AHP-SLIM1 ارائه شد که برای غلبه بر مشکلات بوجود آمده از داده های تجربی وابسته به قضاوت کارشناسان هر رشته و همچنین برای بدست آوردن تخمین درست وصحیح پیشنهاد شد. این روش نوعی از تخمینHEP2( احتمال خطای انسانی) و با استفاده ازروش AHP (تحلیل سلسله مراتبی) است.(جی این لی ,2007)
نیاز به تخمین قابلیت اطمینان انسان در بیشتر صنایع مانند هسته ای، فضایی و… احساس میشود. در رشته مدیریت ترافیک هوایی تحلیل قابلیت انسان با داده های خطای انسانی بیان شد که در فرم احتمال خطای انسانی برای اولین مرحله در نظرگرفته شد و احتمال خطای انسانی باتحلیل نتایج شبیه سازی زمان واقعی شامل کنترل کننده های حمل ونقل هوایی با تمرکز برخطاهای مرتبط بدست آمد.(باری کروان ،2008)
بسیاری حالات نشان می دهد که ساختارشکست ممکن است باعث خطای کلی ودر نتیجه خطای انسانی شود واین اساسا برای تحلیل خطای انسانی است. تحلیل خطای انسانی3(HEA)احتمال خطای انسانی(HEP) رادر ساختار به روش AHP تخمین می زند. که روش AHP-FLIM رابیان می کند وتاثیر قضاوت کارشناسان در مدل شاخص درستنمایی شکست را بررسی می کند(ژو چانگ،2010).
سایمون فرنچ و همکارانش، یک مقاله انتقادی و مروری برای مدیران سازمانها در زمینه آنالیزهای قابلیت اطمینان انسان ارائه کردند. آنها در این مقاله روشهای HRA را مرور و راجع به آنها بحث کردند و به مدیران توصیه کردند که قبل از توسعه و پژوهشهای بعدیشان یکسری ملاحظات را قبل از اینکه نیازمند آنالیز قابلیت اطمینان و ریسکهای مدرن شوند، در نظر بگیرند و چگونه ایمنی سیستمهای پیچیده را مدیریت کنند و همچنین پیشنهاداتی ارائه کردند که چگونه مدیران بتوانند در چنین سیستمهای پیچیدهای کار خود را با توجه به ایمنی سیستم، توسعه دهند. (سایمون فرنچ و همکاران،2011)
سانکاران ماهدوان وهمکاران در سال 2011، اثر خستگی را بر عملکرد انسانی به عنوان فاکتور مهم دربسیاری تصادفات بیان کردند ولی اندازه گیری آن به آسانی امکانپذیر نیست ومشکلاتی را مانند تاثیرات خستگی برPRA4 (تخمین احتمال ریسک) درسیستم ایجاد می کند. در این مقاله تاثیر خستگی برعملکرد ومشکلات وابسته به تعریف واندازه گیری خستگی بررسی شده وجهت گیری های آینده وچالش های آن مخصوصا کمبود استراحت را بررسی می کند.
فبیو
و پتریللو، در مقاله ای با عنوان”رویکردپیشنهادی برای انجام قابلیت اطمینان انسانی و تجزیه و تحلیل خطا در سیستم حمل و نقل راه آهن” بیان کردند از آنجا که در حال حاضر خطای انسانی به عنوان مهم ترین منبع از تصادفات و یا حوادث در سیستم های ایمنی حساس در نظر گرفته شده، هدف از این مقاله پیشنهاد یک رویکرد روش شناختی در جهت بهبود قابلیت اطمینان سیستم حمل و نقل و به طور خاص سیستم حمل و نقل راه آهن می باشد. این روش بر اساس حالت های شکست و اثرات تحلیل حساسیت (FMECA) و تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان انسانی (HRA) ارائه شده است(فیپو پتریللو، 2011).
لی پنگ وهمکاران، 2012، روشی را برای پیشرفت کمی سازی تاثیرات سازمانها در HRA با استفاده از تکنیک BN5 فازی بیان کردند که نتایج حاصله نشان داد این مدل به تنهایی نمی تواند رابطهی بین فاکتورهای انسانی و قابلیت اطمینان انسان را کمی کند ولی می تواند قابلیت اطمینان تجهیزات انسانی را اندازه گیری کرده وعلل خطا را مشخص کند ویا علت خطاهای انسانی را الویت بندی کند( لی پنگ وهمکاران، 2012).
ژی کیوانگ،2012، در مقاله ای با عنوان “تخمین احتمال خطای انسانی با استفاده از روش CREAM” ابتدا درجه ای از کنترل را به چهارروش بیان کرد که باتوجه به زمینه مورد نظر به شرایط عملکرد رایج بستگی دارد وسپس رابطهی بین کنترل و بازه های HEP را تخمین زد و این روش را به عنوان مبنایی برای تخمین نقطه HEP اجرا کرد وسپس مشخصه های روش را جمع آوری کرد که ملاحظه شد نتایج حاصل با داده های عملکرد انسانی ثبت شده مطابق بود.
در مقاله ای با هدف پوشش دادن تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان انسان در رآکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از یک روش مناسب برای بررسی احتمال شکست انسان و پیش بینی نرخ خطای انسانی بیان شده که این تحلیل براساس روش قابلیت اطمینان انسان و ریسک استفاده شده است. در این مطالعه، پس از مشورت با کارشناسان و مشاوره با اپراتورهای راکتور، خطاهای انسانی شناسایی شده و عوامل شکل دادن به تولید عملکرد مناسب برای احتمال نارسایی انسان اختصاص یافته است. تجزیه و تحلیل عوامل نشان داد اشتباهات انسانی مهم ترین عامل خطر برای تحقیقات تهران رآکتور است و برنامه های آموزشی برای اپراتور با هدف بهبود ایمنی راکتور در نظر گرفته شد(براتی وستایشی،2012).
هادی شعبانی و صمد نجفی مجد در سال 1390 مقالهای ارائه کردند که هدف آن بررسی خطای انسانی در بین کارکنان مدیریت طراحی سیستم یکی از صنایع دفاعی بود. در آن پژوهش جمعآوری دادهها و اطلاعات با استفاده از روش مشاهده و مصاحبه صورت گرفت و سپس توسط تکنیک HTA، آنالیز شغلی وظایف انجام و برای شناختاحتمال رخداد خطا در آن وظایف از تکنیک HEART استفاده شدهاست. (شعبانی و نجفی مجد، 1390)
فرهاد آل علی در سال 1390 مقالهای ارائه کرد با عنوان عوامل انسانی اثر گذار بر قابلیت اطمینان و ایمنی در طراحی که در آن عوامل انسانی موثر بر قابلیت اطمینان که در حوزه ارگونومی و فاکتورهای انسانی مطرح میگردد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و تکنیکهای ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان مربوط به عوامل انسانی معرفی شده است. و در پایان به بررسی خطاهای انسانی و چگونگی تجزیه و تحلیل و طبقهبندی آنها به عنوان کلیدهای شناخت مشکلات ناشی از عوامل تاثیر گذار بر قابلیت اطمینان در حوزه عوامل انسانی برای طراحی محصولات صنعتی و طراحی سیستمها پرداخته است. (آل علی، 1390)

Author: مدیر سایت