پایان نامه : تقسیمات کشوری

شده……………………………………………………………………………………………..152
5-8) نتیجه گیری از تهدیدهای مطرح شده……………………………………………………………………………………………..152
5-9) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی…………………………………………………………………………………………152

5-10) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل درونی……………………………………………………………………………………………153
5-11) نتییجه گیری از ماتریس سوات…………………………………………………………………………………………………….154
5-12) ماتریس برنامه ریزی کمی……………………………………………………………………………………………………………156
5-13) مشکلات و تنگناهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..156
5-14) مشکلات و تنگناهای محقق…………………………………………………………………………………………………………157
5-15) پیشنهادات به سایر محققین…………………………………………………………………………………………………………157
5-16) پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….157
پیوست
پرسشنامه شماره (1) …………………………………………………………………………………………………………………………..II
پرسشنامه شماره(2) …………………………………………………………………………………………………………………………..III
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………….IIIV

فهرست جداول
جدول 2-1) انواع برنامه ریزی بر اساس زمان، کاربرد و وسعت………………………………………………………………………………..56
جدول 3-1) جدول مورگان برای برآورد حجم نمونه………………………………………………………………………………………………..87
جدول 3-2) آلفای کرونباخ برای پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………….9
جدول 3-3) مشخصات عمومی شهرستان جیرفت بر اساس تقسیمات کشوری……………………………………………………..92
جدول 3-4) آمار جمعیت شهرستان جیرفت……………………………………………………………………………………………………………92
جدول 3-5) مناطق تحت مدیریت محیط زیست…………………………………………………………………………………………………….97
جدول 4-1) توزیع فراوانی متغییر جنسیت……………………………………………………………………………………………………………112
جدول 4-2) توزیع فراوانی متغییر سن طبقه بندی شده پاسخگویان…………………………………………………………………….113
جدول 4-3) توزیع قراوانی متغییر تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………………………..114
جدول 4-4) توزیع فراوانی متغییر وضعیت اشتغال پاسخگویان……………………………………………………………………………115
جدول4-5) توزیع فراونی متغییر نوع شغل پاسخگویان…………………………………………………………………………………………116
جدول4-6) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت قوت ها………………………………………………………………………………………117
جدول 4-7) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت ضعف ها…………………………………………………………………………………..120

جدول 4-8) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت فرصت ها…………………………………………………………………………………123
جدول 4-9) توزیع فراوانی پاسخ ها درباره اهمیت تهدیدها…………………………………………………………………………………..126
جدول 4-10) ارزیابی عوامل خارجی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………130
جدول 4-11) ارزیابی عوامل داخلی استراتژی………………………………………………………………………………………………………..134
جدول4-12) جدول ماتریس سوات………………………………………………………………………………………………………………………138
جدول 4-13) جدول برنامه ریزی کمی راهبردی………………………………………………………………………………………………….142
جدول 4-14) جدول استراتژی های راهبردی……………………………………………………………………………………………………….144
جدول 4-15) اولویت بندی راهبردها……………………………………………………………………………………………………………………..145
فهرست اشکال
شکل 1-1) مراحل انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………..15
شکل 2-1) مراحل برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………57
شکل 2-2) مراتب دستیابی به برنامه ریزی استراتژیک……………………………………………………………………………………………69
شکل 4-1) نمودار دایره ای توزیع جنسیت پاسخگویان………………………………………………………………………………………..112
شکل4-2) نمودار میله ای توزیع سن پاسخگویان………………………………………………………………………………………………….113
شکل4-3) نمودار دایره ای توزیع تحصیلات پاسخ گویان……………………………………………………………………………………..114
شکل 4-4) نمودار دایره ای توزیع فراوانی و وضعیت اشتغال پاسخگویان…………………………………………………………….115
شکل 4-5) نمودار دایره ای توزیع فراوانی نوع شغل پاسخگویان…………………………………………………………………………..116
شکل 4-6)نمودار راداری میانگین اهمیت قوت ها…………………………………………………………………………………………………119
شکل 4-7) نمودار راداری میانگین اهمیت ضعف ها……………………………………………………………………………………………..120
شکل 4-8) نمودار راداری میانگین اهمیت فرصت ها…………………………………………………………………………………………….124
شکل 4-9) نمودار راداری میانگین اهمیت تهدیدها………………………………………………………………………………………………125
شکل 4-10) شناسایی استراتژی های مناسب……………………………………………………………………………………………………….141
فهرست نمودار
نمودار 2-1) سیر تاریخی تکامل برنامه ریزی جهانگردی…………………………………………………………………………………………24
نمودار2-2) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..33
نمودار2-3) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه…………………………………………………………………………………………………………..34
نمودار 2-4) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف……………………………………………………………………………………….35
نمودار 2-5) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی……………………………………………………………………………………………………36
نمودار 2-6) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی…………………………………………………………………………………………………37
نمودار 2-7) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک………………………………………………………………………………………………….38

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 2-8) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن……………………………………………………………………………………..41
نمودار 2-9) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون………………………………………………………………………………………………….45
نمودار 2-10) مدل برنامه ریزی استراتژیک دانکن………………………………………………………………………………………………….46
نمودار 2-11) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید…………………………………………………………………………………………………..47
نمودار 2-12) مدل برنامه ریزی استراتژیک هاکس ………………………………………………………………………………………………..49
نمودار 2-13) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون……………………………………………………………………………….50
نمودار 2-14) مدل برنامه ریزی استراتژیک گوداشتاین…………………………………………………………………………………………..51
نمودار 2-15) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن…………………………………………………………………………………………………52
نمودار 2-16) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت…………………………………………………………………………………………………….53
نمودار 2-17) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک………………………………………………………………………………………………..81

فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
جهانگردی فعالیت نسبتاً پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاً جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. برخی از دولت ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تر تجربه ای ندارند یا دارای تجربهی کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی، می تواند رهنمون لازم را برای توسعهی آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند، برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کارایی آینده آن است. ابتدا جهانگردی باید در سطوح منطقه ای و ملی برنامه ریزی شود. در این سطوح، برنامه ریزی به سیاست های توسعه جهانگردی، طرح های ساختاری، استانداردهای تسهیلات، عوامل سازمانی و تمام عناصر دیگرِ لازم برای توسعه و مدیریت جهانگردی مربوط می شود. سپس در چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای می توان طرح های تفصیلی بیشتری برای جاذبه های جهانگردی، تفریحگاه ها، توسعهی جهانگردی شهری، روستایی و سایر اشکال توسعهی جهانگردی تهیه کرد(برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی،13-12).
سابقهی برنامه ریزی مدرن به شیوهی غربی حداقل به 200 سال پیش و برنامه ریزی شهری در انگلستان بر می گردد(گان 1998، ویلیامز 1998). با این وجود، تاریخ اولین طرح های عینی برنامه ریزی مناطق شهری به زمان یونان باستان می رسد(گان 1998).
برنامه ریزی مدون شهری زمانی تکوین یافت که جمعیت به شکل فزاینده ای شهرنشین شدند و عمدتاً واکنشی بود به افزایش مضرات اجتماعی و زیست محیطی زندگی شهری ( گان ،1998).
برخی افراد برنامه ریزی را فقط عقل سلیم کاربردی می دانند. در حالیکه برخی دیگر معتقدند که برنامه ریزی مجموعه و خوشه ای از مشکلات است که بایستی به دقت مورد کاوش قرار گیرد. علاوه بر این کرنایمعتقد است که برنامه ریزی زبانی جداگانه است که لغات و قواعد دستوری مختلف خود را دارا می باشد . برنامه ریزی گردشگری به دنبال این است که طرحی قابل اجرا و با جزئیات کامل را دربارهی این که هر یک از فاکتورهای اثرگذار در موفقیت گردشگری مناسب و قابل قبول بسیار فراتر از برنامه هایی هستند که فقط به حد اکثر سازی سود می پردازند .
با اینکه توسعهی گردشگری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد ، اما اثرات منفی زیادی نیز می تواند به همراه داشته باشد . بنابراین برنامه ریزان بایستی راههایی را برای توسعه در نظر گیرند که باعث رفاه و سعادت جامعه میزبان شود (گلدنر و ریچی، 2009، ص 444).
یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم از جمله ایران، بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، جرم و جنایــت، بزه کاری و ناآرامیها میباشد که عمدتاً ناشــی از کمبودزمینه های اشتغال است. توســعه گردشــگر

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *