پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی و سیاست جنایی تقنینی


Widget not in any sidebars

رسولی، محمد؛ مقاله ی تکثر رسانه ای واقعیتی انکار ناپذیر، روزنامه جام جم، 15 شهریور، 1386.
رضایی، پیمانی، کلوچه ای بر فراز آسمان، نشریه پیام ارتباطات، دی ماه، 1380.
رضایی، حسن؛ثابت و متغیر در نظام جزایی اسلام، رساله‌ی دکتری، دانشگاه تربیت‌ مدرس، 1381.
زمانی، سید قاسم، مقاله ی جایگاه اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، کتاب پخش مستقیم ماهواره ای در قرن بیست وی کم، چ اول، تهران، نشر پژوهش، 1381،
زارعیان، داوود؛ شناخت افکار عمومی، چ اول، تهران : نشر جهاد دانشگاهی، 1389.
رفیعی، غلامرضا، مقاله ی سومین کنفرانس حقوق فضا (1999) ضرورت توسعه و تحول حقوق بین المللی فضایی در هزاره سوم، کتاب پخش مستقیم، تهران، نشر پژوهش، 1381،
صفاری، علی؛ مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم؛ مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق،دانشگاه شهید بهشتی،1380،شماره 34-33،
صفاری،علی؛کیفری شناسی،تحولات،مبانی واجرای کیفر سالب آزادی؛ چاپ دوم،1387.
سعیدیان، عبدالحسین، دایره المعارف بزرگ نو، ج9، چ اول، تهران، نشر علم و زندگی، 1384.
سلیمی، صادق؛ جنایات سازمان یافته فراملی، انتشارات تهران صدا، بهار 1382،
سلیمی، صادق؛ جنایت سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو و آثار آن ، مجله حقوقی ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، شماره 29 ، پاییز 1382،
عظیمان بستانی، محمد؛ سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه مواد مخدر (مطالعه تطبیقی حال و گذشته)، رساله امور کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، سال تحصیلی 72-1371،
علی آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، ج یک، چ پنجم، تهران : نشر فردوسی، 1385.
عمید، حسین؛ فرهنگ عمید، ج2، چ 9، تهران : نشر امیر کبیر، 1382.
عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، ج3، چ9، تهران : نشر امیر کبیر، 1382.
قاضی، میر سعید؛ تئوری و عمل در روابط عمومی وارتباطات علمی، چ اول، تهران : نشر مبتکران، 1370.
کاتوزیان (دکتر ناصر) ، کلیات حقوق ، نظریه عمومی ، ناشر : شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول ، 1379.
کدخدایی، عباس، بخش مستقیم برنامه های ماهواره ای از دیدگاه حقوق بین المللی، چ1،تهران، نشر دانش، 1379.
گسن، رمون، جرم شناسی کاربردی، ترجمه مهدی کی نیا، انتشارات علامه طباطبایی، 1370.
لازرژ، کریستین؛ درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه: علیحسین نجفی ابرندآبادی، تهران: نشر میزان، 1382،
مهاجری، علی؛ آیین رسیدگی در دادسرا، چ ششم، تهران: نشر فکرسازان، 1386
معدنچی، محمد؛ سیاست جنایی ایران در قلمرو کیفر سالب آزادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، پاییز 1376.

Author: مدیر سایت