پایان نامه دانشگاه شهید بهشتی و ویژگی های فردی

دانلود پایان نامه

به منظور شناسایی علل و عوامل موثر در مکان یابی صنایع و خدمات کارگاهی و مقولات اساسی و مبانی برنامه ریزی مکان یابی و سامان دهی ، از روش تحلیل نظری و تصمیم نظری استفاده شده است.
ب – تحلیل محتوا
در بررسی اسناد و منابع مربوط به موضوع ، پس از گزینش منابع معتبر و مفید سعی شده تا مفاهیم ، مقولات ، فرضیه ها و نظرات مربوط به موضوع بصورت هدفمند و منظم در چارچوب اهداف و روش شناسی تحقیق استخراج و مورد تحقیق قرار می گیرد . در این بررسی سه جنبه شناخت علمی یعنی مطالعه اکتشافی ، توصیفی و تبیینی مورد نظر بوده است.
ج – تحلیل ثانوی
تحلیل ثانوی ،یکی از فنون فرعی در پژوهش اسنادی است که بر پایه تحلیل مجدد از نتایج و داده های تحقیقات پیشین و یا آمارهای موجود قرار دارد که در تدوین اهداف واصلاح روش ها و همچنین در کنترل کاربری ها و تکمیل داده ها مورد استفاده قرار می گیرد . جامعه آماری در این پایان نامه شامل صاحبان مشاغل و مسئولین شهری اعم از شهرداری و شورای شهر می باشد که برای براورد حجم نمونه از مدل کوکران و برای تهیه پرسش نامه از طیف لیکرت بهره گرفته شده است.لذا جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه از برنامه spss و جهت آزمون روایی از مدل آلفا کرونباخ استفاده می شود .
ابتدا به بررسی توصیفی ویژگی های فردی افراد نمونه و متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس با استفاده از آزمون مناسب t مستقل ، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند.
محاسبه حجم نمونه آماریازرابطهکوکرانبا حجم جامعه محدود با استفاده از فرمول زیر می باشد.
در این فرمول داریم:
حجم جامعه آماری ساکنین مناطق مورد نظر :3000
حجم جامعه اماری مسئولین شهری:270
p: احتمال نسبت برخورداریازصفتموردنظر = 5/0
q: احتمال نسبت عدم برخورداریازصفتموردنظر = 5/0
d: انحراف یاخطایمطلوب = 05/0
z: درجه یاضریب اطمینان 95 درصد = 96/1
بر اساس فرمول بالا براورد تعیین حجم نمونه برای توزیع پرسش نامه در بین افراد به ترتیب برای ساکنین مناطق مورد نظر280 و برای مسئولین شهری تعداد191 نفر می باشد.
ضریب آلفای کرونباختوسطکرونباخابداعشدهویکیازمتداولترینروشهای اندازه گیریاعتمادپذیریویاپایائیپرسشنامههاست. منظورازاعتباریاپایاییپرسشنامهایناستکهاگرصفتهایموردسنجشباهمانوسیلهوتحتشرایطمشابهودرزمانهایمختلفمجددااندازهگیریشوند،نتایجتقریبایکسانحاصلهشود.
ضریب آلفای کرونباخ،برایسنجش میزان تکبعدیبودننگرشها،عقایدو … بکارمیرود. درواقعمیخواهیمببینیمتاچهحدبرداشتپاسخگویانازسوالاتیکسانبودهاست. اساساینضریببرپایهمقیاسهاست. مقیاسعبارتندازدستهایازاعدادکهبرروییکپیوستاربهافراد،اشیایارفتارهادرجهتبهکمیتکشاندنکیفیتهااختصاصدادهمیشود. رایجترینمقیاسکهدرتحقیقاتاجتماعیبکارمیرودمقیاسلیکرتاست. درمقیاسلیکرتاساسکاربرفرضهموزنبودنگویههااستواراست. بدینترتیببههرگویهنمراتی (مثلااز1 تا 5 برایمقیاسلیکرت 5 گویهای) دادهمیشودکه مجموع نمراتی کههرفردازگویههامیگیردنمایانگرگرایشاوخواهدبود.
آلفای کرونباخبطورکلیبااستفادهازیکیروابطزیرمحاسبهمیشود.
یا
کهدراینروابطk تعداد سوالات، واریانس سوال i ام، واریانس مجموع کلیسوالات، میانگینکواریانسبینسوالات،و واریانس میانگینسوالاتمیباشند.
مقدار آلفا کرونباخ به دست آمده با توجه به نتایج پژوهش 740 می باشد.
9- پیشینه تحقیق
دیدگاهها و نظریات زیادی در این زمینه وجود دارد از جمله این نظریه ها نظریه قطب رشد که پرو در این نظریه به بررسی هزینه های حمل و نقل مواد خام به کارخانه و محصولات به بازار مصرف و بهای نیروی کار و استفاده از صرفه جویی های تجمع می پردازد . از دیگر نظریه ها، نظریه فن تانن است که اولین نظریه مکانیابی تدوین یافته در چارچوب علمی است که با هدف حداقل کردن هزینه ها سه عامل مهم را در مکان بابی مطرح می کند ، عامل حمل و نقل ، نیروی کار و تجمع گرایی صنعتی است . نظریه بعدی نظریه عدم اطمینان در فضایابی فعالیت های صنعتی از ام . ج . وبر است که با ایجاد واحد های تولیدی صنعتی در جوار شهرها و ایجاد هسته های فشرده صنعتی پاسخی در جهت کاهش ریسک مجریان فعالیت های صنعتی داده است. نظریه بعدی نظریه گ . ت . رنر است که صنایع را بر اساس ماده اولیه ، نیروی کار ، مدیرت ، سوخت وغیره طبقه بندی کرده است که به نظر وی در همزیستی سازگار تنها صنایعی که با یکدیگر از نظر ارتباط داده ها و ستانده ها پیوند ارگانیک دارند در یک جا جمع می شوند که باعث ایجاد هسته های ارگانیک می شود. از جمله مطالعاتی که در ایران در این زمینه صورت گرفته شامل ، مطالعات مهندسین مشاور همگروه در زمینه مکانیابی و استقرار بهینه صنایع (تهران) در مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی ایران و همچنین مهندسین مشاور زاد و بوم در زمینه ساماندهی صنایع از طرف شهرداری تهران است. از نمونه پایان نامه هایی که در این زمینه کار شده است می توان به ساماندهی و استقرار بهینه صنایع و کارگاههای مزاحم شهری (مطالعه موردی بافت مرکزی کرمانشاه )از رسول فرجام در دانشگاه تهران و دیگری به سامان دهی فضایی صنایع و کاراگاههای مزاحم شهری شهر قره ضیا از روح الله میرزازاده در دانشگاه شهید بهشتی اشاره کرد.
ازمنابع خارجی کار شده در این زمینه می توان از جان .دی.کاساردا (2004) (JOHN D. KASARDA )که در زمینه مکانیابی مناطق صنعتی و همچنین آینده شهر های صنعتی UWT در مطالعات شهری کار کرده است نام برد و دیگری از آندریاس ارتال(Andrés Artal )و جان میگول ناوارو (JOHN Miguel Navarro) که مقاله در مورد سکونت در مناطق صنعتی و اثرات آن و ویژگی های صنایع قابل دسترس در شهر در سال 2013 منتشر کردند که از نتایج این مقاله می توان این برآورد را داشت که در ترکیب صنعت با شهر توسعه فضایی شهر ها چه روندی را خواهد داشت و از دیگر محققین این زمینه جفری اسپیواک( Jeffrey Spivak )را می توان نام برد که ترکیب شهر های صنعتی و گسترش فضایی آنها مقاله ای رادر سال 2012 منتشر کرد .
10- اصطلاحات و مفاهیم کلیدی
ساماندهی فضایی