پایان نامه درباره ابزارهای اندازه گیری و فعالیت های اجتماعی

Abstract spherical technology network background.

روش تحقیق
3-1. مقدمه [do_widget id=kl-erq-2]
در این فصل به جنبه های علمی ، مراحل و اجرای طرح تحقیق پرداخته شده است . از آنجا که هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرین هوازی بر اختلالات قاعدگی ( PMS) و تر کیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن بوده است ، پژوهشگر در صدد آن بود که از راه اجرای آزمون های مرتبط و جمع آوری اطلاعات به درستی و نادرستی فرضیه های پژوهش دست یابد . همچنین پژوهشگر ابتدا روش اجرای پژوهش ، جامعه آماری که نتیجه پژوهش باید به آن تعمیم داده شود ، در ادامه ابزار های مورد استفاده را به طور واضح و روشن بیان نماید . بنابراین ، فصل حاضر به معرفی جامعه آماری ، نمونه آماری ، متغیر های پژوهش ، وسایل و ابزار اندازه گیری ، روش های جمع آوری اطلاعات ، روش اجرای پژوهش و روش های آماری می پردازد .
3-2. جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر دانش آموزان دختر 13 تا 14 سال در پایه راهنمایی مدرسه دولتی منتخب دخترانه ناحیه یک شهر رشت که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل بودند ، و تعداد شرکت کنندگان در این پژوهش برابر با 120نفر تشکیل می دادند . نمونه آماری تحقیق شامل 40 نفر از دختران دانش آموز مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی و تر کیب بدن چاق و کم وزن مایل به شرکت در تحقیق ، به صورت مبتنی بر هدف انتخاب ودر دسترس ودر دو گروه تجربی چاق و کم وزن تقسیم شدند ، نمونه های منتخب با اخذ رضایت نامه (پیوست 1) وارد مراحل بعدی تحقیق گردیدند .
3-3. متغیرهای پژوهش
3-3-1. متغیر مستقل پژوهش عبارت بود از :
یک دوره تمرین هوازی ( پیاده روی )
3-3-2. متغیر وابسته پژوهش عبارتند از :
1 . علائم بدنی PMS
2 . علائم روانی PMS
3 . ترکیب بدن دانش آموزان چاق و کم وزن
3-3-3. متغیرهای مداخله گر قابل کنترل عبارتند از :
سابقه بیماری هایی که به نحوی در سندرم پیش از قاعدگی (PMS) تأثیر دارند ( کنترل از طریق پرسشنامه و حذف افرادی که به بیماری خاصی داشتند ) .
مصرف مواد غذایی پر نمک یا حاوی کافئین (توصیه های غذایی )
امکان تأثیر ورزش و فعالیت بدنی با شدت زیاد بر سندرم پیش از قاعدگی (PMS) و ترکیب بدن کنترل از طریق پرسشنامه درباره افراد ورزشکار و حذف این افراد .
میزان تحصیلات (تمام افراد از دانش آموزان پایه راهنمایی ) انتخاب شدند.
زمان انجام آزمون (در زنگ هنر و ورزش تنظیم شد ) .
3-3-4. متغیرهای مداخله گر غیر قابل کنترل عبارتند از :
عوامل اقتصادی و موقعیت خانوادگی فرد
وضعیت روانی فرد
3-4 . وسایل و ابزارهای اندازه گیری
فرم جمع آوری اطلاعات که در ارتباط با اطلاعات دموگرافیک و تاریخچه قاعدگی است قبل از اجرای پروتکل و آغاز هر گونه فعالیتی توسط آزمودنی ها تکمیل گردید ( پیوست 2 ) .
فرم تشخیص موقت سندرم پیش از قاعدگی که راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی (DSM IV-) می باشد و 11 معیار را برای تشخیص سندرم پیش از قاعدگی در انتهای فاز لوتئال معرفی کرد (59،113،122) (پیوست 3 ) .
پژوهش های دقیق بالینی درباره سندرم پیش از قاعدگی در سال 1985 ، مسئولین تجدید نظر انتشار چهارمین کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات ذهنی (DSM –IV ) ، 11 معیار را برای تشخیص سندرم پیش از قاعدگی (PMS) تحت عنوان اختلال درماندگی انتهای مرحله لوتئال (LLPDD) معرفی کردند . اختلال در ماندگی انتهای مرحله لوتئال (LLPDD) به زیر مجموعه ای از سندرم پیش از قاعدگی (PMS) اطلاق می شود که علامت های غالب در آن مربوط به آشفتگی های خلقی می باشد . شرط وجود سندرم پیش از قاعدگی (PMS) این بود که فرد به حداقل پنج سئوال از 11 سئوال پاسخ مثبت داده باشد و حداقل یکی از پاسخ های مثبت تعلق به سئوال های شماره 1،2،3یا 4 باشد . علاوه بر این اختلال موجود باید شدیداٌ با کارها و یا فعالیت های اجتماعی معمول و ارتباط با دیگران تداخل کرده باشد (2 ،4،37،112).