پایان نامه درباره انتخاب گزینه برتر و اطلاعات هواشناسی

Color palette on white paper background. Guide of paint samples. Colored catalog. Flat lay.

Widget not in any sidebars
97/0 42/0 37/0 5 20 –
6 حرّا ۱۰۰۰ 28 28 98/1 34/1 17/2 15 22 13
چندل ۰ 0
– – – 0 – –
7 حرّا ۶۰۰ 19 44 73/3 31/2 9/1 7 35 8
چندل ۹۰۰۰ 25
90/1 95/0 57/0 12 25 –
8 حرّا ۱۰۰۰ 45 46 13/1 86/0 85/1 200 26 11
چندل ۳۰۰ 1
70/0 30/0 08/0 7 37 –
میانگین حرّا 825 32≈ 19≈ 3/2 8/1 9/1 93 32 3/15
چندل 2800 5≈
4/1 9/0 6/0 5 31

نمودار 2-1: فراوانی طبقات ارتفاعی درختان حرّا نمودار 2-2: ارتفاع تمام درختان حرّا اندازه‌گیری شده
نمودار2-3: فراوانی طبقات ارتفاعی درختان چندل نمودار 2-4: ارتفاع تمام درختان چندل اندازه‌گیری شده
نمودار 2-5: فراوانی طبقات قطر تاج درختان حرّا نمودار 2-6: قطر تاج تمام درختان اندازه‌گیری شده حرّا

نمودار 2-7: فراوانی طبقات قطر تاج درختان چندل نمودار 2-8: قطر تاج تمام درختان چندل اندازه‌گیری شده
خورهای شهرستان سیریک شامل خورآذینی، کرتان، زیارت، پاچور و گناری گستره‌ای به وسعت 773 هکتار از اجتماعات آمیخته، نامنظم و ناهمسال از درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) و چندل (Rhizophora mucronata Lam.) را در خود جای‌داده است. این رویشگاه تنها محدوده‌ای از جنگل‌های مانگرو در کشور است که گونه چندل در آن مشاهده می‌شود و از این نظر شرایط انحصاری دارد. متوسط بارندگی سالانه این رویشگاه با توجه به اطلاعات هواشناسی ایستگاه‌های میناب و جاسک بین 150 تا 200 میلی‌متر است و متوسط دمای ماهانه آن نیز حدود 28 درجه سانتی‌گراد و بدون دوره یخبندان است و حداقل مطلق برودت و حرارت در یک دوره بیست‌ساله به ترتیب 5/3 و 49 درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ثبت رسیده است. اقلیم این رویشگاه نیز با توجه به روش دومارتون خشک تعیین شد و با توجه به منحنی آمبروترمیک ایستگاه‌های فوق، فصل رویش گیاهی که پتانسیل رشد مطلوب و بدون تنش برای اجتماعات گیاهی مانگرو فراهم می‌آورد تنها در 4 ماه سال از آذر تا اسفندماه مشاهده می‌شود. خاک سطحی این رویشگاه دارای بافت لومی با هدایت الکتریکی عصاره اشباع بین 4/43 دسی زیمنس بر متر، PH 93/7 و میزان مواد آلی آن 9/0 درصد است. خاک تحتانی دارای بافت خاک لومی با هدایت الکتریکی عصاره اشباع 3/45 دسی زیمنس بر متر، pH 96/7 و میزان مواد آلی آن 8/0 درصد است. با توجه به آمار جزر و مدی نزدیک‌ترین ایستگاه در سیریک بالاترین مد دریا در این رویشگاه به میزان 1/3 متر است که با توجه به توپوگرافی منطقه گستره‌ای به وسعت 1330 هکتار در اطراف این رویشگاه برای توسعه رویش‌های حرا وجود دارد. تغییرات شوری در خورهای این رویشگاه نیز بین 39 تا 47 گرم در لیتر در طول سال است و برای توسعه اجتماعات حرا محدودکننده نیست، اما برای توسعه اجتماعات چندل در منتهی‌الیه خورها و جبهه خشکی محدودیت ساز است.
در این رویشگاه 1/72 درصد اجتماعات مانگرو انبوهی کمتر از 50 درصد دارند. تراکم درختان رویشگاه معادل 3625 اصله در هکتار تعیین شده است که با توجه به اینکه اغلب قطعات نمونه در توده‌های آمیخته چندل و حرا برداشت شده است، سهم این تراکم به میزان زیادی به درختان چندل تعلق دارد. زمان گلدهی درختان حرا اواسط اردیبهشت تا اوایل خردادماه و هنگام بذر دهی درختان حرا در این رویشگاه اواخر تیرماه تا اوایل مردادماه است. درختان چندل نیز اغلب در اردیبهشت به گل می‌نشینند، هرچند که در این زمان می‌توان علاوه بر گل درختان دارای میوه و بذر‌های ریشه‌دار را نیز بر روی درختان مادری مشاهده نمود. درواقع از نیمه بهار تا اوایل تابستان می‌توان برای بذرگیری درختان چندل به رویشگاه مراجعه نمود.
تصمیمگیری
تصمیمگیری یکی از اساسیترین موضوعاتی است که همواره بشر، حتی در زندگی روزمره خود با آن روبرو میباشد. برای انجام یک کار خاص، ممکن است ما با گزینههای مختلفی مواجه باشیم که از بین آنها باید بهترین گزینه را انتخاب نماییم. در واقع تصمیمگیری، به چگونگی انتخاب بهترین گزینه از بین گزینههای ممکن میپردازد. بهطوری که گزینه منتخب بتواند بیشترین سود و موفقیت را به همراه داشته باشد. بهطور کلی مدلهای تصمیمگیری به دو دسته مدلهای چند هدفه و مدلهای چند شاخصه تقسیم میشوند. مدلهای چند هدفه بهمنظور طراحی بهکار گرفته میشوند در حالی که مدلهای چند شاخصه بهمنظور انتخاب گزینه برتر استفاده میشود (اصغرپور، 1387).
تصمیمگیری در انتخاب مکانهای مناسب احیاء بیولوژیک جنگل‌های مانگرو با در نظر گرفتن اینکه عواملی زیادی در این انتخاب باید در نظر گرفته شوند کار دشواری میباشد. این پیچیدگی به این دلیل میباشد که دادههای مورد نیاز برای تصمیمگیری از نظر کیفیت و میزان دقت متفاوت میباشند و همچنین میزان اهمیت و وزن هر کدام از آنها با یکدیگر متفاوت میباشد.
تصمیم گیری چند معیاری ( MCDM )