پایان نامه درباره مدل رقومی ارتفاعی و توسط نرم افزار

Point Travel Route

اطلاعات جمع‌آوری شده به شرح زیر آماده‌سازی شدند:
Widget not in any sidebars

نقشه‌های 25000/1 توپوگرافی: این نقشه‌ها که در فرمت DGN هستند که ابتدا توسط نرم افزار Microstation8 تبدیل به فرمت DWG شدند و سپس به منظور استفاده در محیط GIS توسط نرم افزار Arc Gis10.2 تبدیل به فرمت Shapefile شدند. زمین مرجع کردن نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای بر اساس نقشه‌های 25000/1 با دقت 0.5 پیکسل. سیستم مختصاتی که به عنوان مرجع برای این تحقیق در نظر گرفته شده سیستم مختصات UTM با سطح مبنای WGS84 زون 40 شمالی بوده است. آماده‌سازی تمام نقشه‌ها و تصاویر بر اساس این سیستم مختصات صورت پذیرفته است.ویرایش و تصحیح نقشه‌های 25000/1 توپوگرافی، راه‌ها به منظور گویاسازی عوارض و ورود به محیط .GIS
تشکیل پایگاه داده
مؤلفه‌های مربوط به مدیریت و ذخیره‌سازی داده‌ها در GIS شامل توابع مورد نیاز در ذخیره و بازیافت داده‌ها در پایگاه داده می‌باشد. پایگاه داده را می‌توان به منزله مجموعه‌ای از داده‌های غیرتکراری تلقی کرد که امکان بسط، بروزرسانی بازیابی و اشتراک در آن برای کاربران مختلف فراهم باشد. در این تحقیق پایگاه داده در محیط ArcCatalog ایجاد شده و سپس هر لایه اطلاعاتی پس از طی مراحل آماده سازی وارد این پایگاه داده گردیده است.
معیارهای مؤثر در مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک جنگل‌های مانگرو
معیارها و عوامل تأثیرگذار در مکان‌یابی مناطق مستعد احیاء بیولوژیک جنگل‌های مانگرو متعدد می‌باشند. معیارها و عواملی که در این تحقیق در نظر گرفته شده‌اند بر اساس مطالعات پژوهشگران مختلف و سوال از متخصصین اداره منابع طبیعی استان هرمزگان و شهرستان سیریک می‌باشد.
لایه‌های اطلاعاتی
عمده‌ترین قابلیت یک سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام تجزیه و تحلیل‌های مختلف بر روی اطلاعات مکانی می‌باشد. تحلیل‌های مورد استفاده در این تحقیق وزن‌دهی و همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی با روش‌های مختلف می‌باشد و نهایتاً این روش‌ها مقایسه شده و دقت ارزیابی هر کدام تعیین می‌شود. برای انجام دادن هرگونه تحلیلی در سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی لازم است اطلاعات به صورت لایه‌های اطلاعاتی به سیستم معرفی شوند؛ بنابراین ابتدا برای اجرای روش‌های ذکر شده، باید اطلاعات مورد نیاز از منابع گوناگون استخراج شوند و به صورت لایه‌های اطلاعاتی درآیند.
با توجه به در نظر گرفتن عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی شاخص‌های مورد استفاده در این تحقیق عبارت‌اند از:
1-بافت خاک
2-شیب
3-خط جزر و مد
4-ارتفاع
5-خورهای ساحلی
6-کاربری ساحلی
7- ژئومورفولوژی
8-جهت جغرافیایی
9-پراکنش گونه‌های جنگلی مانگرو
10-عمق آب
11-پراکنش گل‌خورک
چگونگی تهیه‌ی لایه‌های مورد نیاز در این پژوهش مختصرأ توضیح داده می‌شود.
ایجاد لایه های اطلاعاتی
لایه‌ی شیب زمین
شیب، میزان تغییر ارتفاع در جهت نزول شیب را اندازه‌گیری می‌کند، توابع شیب در سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی بر اساس ارتفاع نقاط در مدل رقومی زمین و فاصله آن‌ها از هم شیب را برای هر یک از سلول‌ها محاسبه می‌نمایند. محاسبه‌ی شیب می‌تواند بر حسب درجه یا درصد باشد. ارزش هر سلول در نقشه شیب معادل شیب توان آن خواهد بود. با استفاده از تابع طبقه‌بندی می‌توان از نقشه شیب، نقشه طبقات شیب تهیه نمود (مخدوم و درویش صفت، 1375). جهت تهیه نقشه شیب ابتدا نقشه های توپوگرافی 25000/1 سه بعدی مطابق با اندکس نقشه‌های توپوگرافی تهیه شدند و پس از آماده سازی از طریق جعبه ابزار Arc Gis و دستور Topo To Raster و اقدام به تهیه مدل رقومی ارتفاعی با اندازه پیکسل 10 متر(مطابق با کمترین فاصله افقی بین دو خط کنتور بر روی نقشه) شده و سپس از الحاقیSpatial Anlyst گزینه Surface نقشه شیب بر حسب درصد تهیه گردید و مطابق نقشه شیب(شکل شماره 3-5) حاصل مطابق با کلاس بندی شده است.
جدول ‏3 3 : شیب و نحوۀ طبقه بندی مجدد به آن‌ها در مقیاس‌های مختلف
شیب همپوشانی شاخص بولین مقیاس زبانی فازی