پایان نامه درخت تصمیم گیری و قابلیت اطمینان


Widget not in any sidebars

عملکردها: عملکردها و استانداردهای اجرایی تجهیزات چه هستند؟
خرابی های عملکردی: کدام وچه تجهیزاتی دچار خرابی می شوند؟
صور مختلف خرابی: انواع وصورتهای مختلف خرابی عملکرد کدامند؟
اثرات خرابی: وقتی هر خرابی به وقوع می پیوندد چه اتفاقی می افتد؟
پیامدها ونتایج خرابی: هرخرابی ازچه نظر اهمیت دارد؟
عملیات پیشگیرانه: اقدامات جهت جلوگیری از خرابی؟
ناکارامدی عملیات: اگرعملیات پیشگیرانه نبود چه اقداماتی جهت جلوگیری یا حذف خرابی انجام می شود؟
2-7-4- گامهای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان
انتخاب محدوده سیستم و جمع آوری اطلاعات
توصیف سیستم انتخابی و طراحی با استفاده از بلوک دیاگرام کارکردی
انجام تحلیل بحرانیت حالات بالقوه خرابی و آثار آن به منظور تعیین حالاتی که می توانند موجب شکست کارکرد سیستم شوند.
انجام آنالیز درخت تصمیم گیری و الویت بندی کارکردها از طریق حالات خرابی
انتخاب نت کارا وموثر
به هنگام سازی اسناد برنامه نگهداری تعمیرات مبتنی بر نت (آسیابانی، 1389).
2-8- سرمایه گذاری
سرمایه گذاری به معنی گذاشتن پول و عدم مصرف آن با انتظار سود بیشتر است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی‌های دیگر، به منظورمنفعت برگشتهای سودمند ومفید در قالب منافع سرمایه است. سرمایه گذاری برای کسب فن آوری های جدید، توسعه محصول مورد نیاز ، فرایند توسعه و ساختمان و زیرساخت های تدارکات مورد نیاز برای بازاریابی محصول می باشد. معمولا، ممکن است محدودیتی برای هر یک از این موارد یا سرمایه گذاری در کل وجود داشته باشد(مورفی،2009).
به همان میزان که تکنولوژی صنعتی افزایش می یابد، تصمیم گیری اقتصادی نیز مشکل تر وحساس تر می شود. مجموعا استفاده از این تکنیکها دارای اهمیت اساسی است، زیرا میزان سود یا ضرر حاصل از کیفیت راه حل خاص انتخاب شده، بستگی به استفاده بجا از این تکنیکها دارد.
2-8-1- روش ارزش خالص فعلی(NPV)
مقایسه اقتصادی پروژه ها، با اهمیت ترین نوع تصمیم گیری برای هر مدیر است. یک مدیر باید با انتخاب یکی از تکنیکهای اقتصادی وکاربرد آن، اقتصادی ترین پروژه را معرفی نماید. “روش ارزش فعلی” یکی از مهمترین روشهای اقتصاد مهندسی و زیربنای کاربرد تکنیکهای دیگر است. قابل ذکر است که کاربرد کلیه تکنیکهای اقتصادی در زمینهی مقایسه دارای نتیجه یکسان می باشند.
محاسبه ارزش فعلی یک فرایند مالی، تبدیل ارزش آینده کلیه دریافتها وپرداختها به ارزش فعلی در زمان حال یا مبدا می باشد. چنانچه ارزش خالص فعلی کوچکتر از صفر باشد(NPV<0 )، پروژه غیر اقتصادی خواهد بود و مشخص کننده این حقیقت است که ارزش فعلی هزینه ها بیش از درآمدها می باشد چنانچه npv>0 باشد، ارزش فعلی هزینه هاکمتر از ارزش فعلی درآمد بوده و پروژه اقتصادی است. اگرNPV=0 باشد پروژه اقتصادی است، زیرا حداقل نرخ جذب کننده برای سرمایه گذاری تامین گشته است(اسکونژاد،1381).
فرض کنیم یک جریان نقدینگی n دوره ای An,… ,A1,A0 وجود دارد که هرکدام از آنها ممکن است مثبت، منفی یا صفر باشند. ارزش فعلی این سری جریان نقدینگی را، وقتی که علامتهای جبری جریانهای نقدینگی به درستی در نظر گرفته شوند، ارزش خالص فعلی می نامند که مساوی است با

Author: مدیر سایت