پایان نامه درمورد ارزیابی عملکرد

پایان نامه درمورد
ارزیابی عملکرد

بازارهای مالی است . وی در سال 2002 در سن 84 سالگی درگذشت . وی معتقد بود ، مردم آن طور که اقتصاد دانان فرض می‌کنند ، عقلانی عمل نمی‌کنند (شهرآبادی،1385،ص62) .
مدل Q توبین در واقع توسط توبین و برنارد در سال 1968 ارائه شد . آن ها سعی می‌کردند تا توضیح دهند که چگونه بازارهای مالی ، سرمایه‌گذاری را نظم بخشیده و این که چگونه می‌توان به یک سرمایه‌گذار برای یافتن بازارهای جذاب و غیرجذاب از نقطه نظر ارزش یاری رساند . براساس این مدل ، یک شرکت در صورتی که ارزشش در بازار بالا رود اقدام به سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد کرد و در حالتی که ارزش آن کاهش یابد از سرمایه‌گذاری خود خواهد کاست . نسبت Q توبین عبارت است از ارزش بازار یک شرکت بعلاوه بدهی‌های بلندمدت و کوتاه مدت آن تقسیم بر دارایی‌های آن شرکت . بنابراین Q توبین به عنوان یک شاخص ارزشیابی بیانگر آن است که نسبت ارزش کلی سهام در بازار و دارایی‌های مرتبط به آن باید در حدود یک باشد . وقتی Q کمتر از یک است شرکت در معرض قبضه مالکیت بوده و وقتی Q بیشتر از یک است ، شرکت می‌باید اقدام به سرمایه‌گذاری نماید ؛ زیرا بازار ، ارزش آن را بیش از سرمایه گذاری هایش برآورد می‌کند . توبین در مصاحبه‌ای که با رجیون در سال 1996 انجام داد در خصوص نسبت Q می‌گوید : من فکر می‌کنم این نظریه ایده‌ای نسبتاً بدیهی و روشن است و قطعاً بدون سابقه و جدید نیست . اقتصاد دانان سوئدی نظیر ویکسل نیز این ایده را داشتند و حتی کینز هم همین طور . مدل توبین در واقع یک مدل سرمایه‌گذاری است و دلالت بر این دارد که انجام یا عدم انجام سرمایه گذاری به میزان Q بستگی دارد و عبارت است از:
برای ادراک مفهوم مدل توبین به مثال زیر در زمینه مسکن توجه کنید . فرض کنید که ارزش متوسط بازار یک ساختمان در یک منطقه ریال است و هزینه ساخت همان نوع ساختمان ریال می‌باشد . در این حالت Q توبین بزرگتر از یک خواهد بود .
1.667
با یک چنین Q بزرگی انتظار خواهیم داشت که تعدادی از فعالان بازار مسکن به ساخت ساختمان های جدید اقدام نمایند . زیرا آنها با فروش ساختمان های جدید می‌توانند از مازاد موجود بهره مند شوند . در واقع انتظار می‌رود تا زمانی که Q 1 است سرمایه گذاری در بخش مسکن ادامه یابد . با ساخت ساختمان های جدید ارزش بازار پایین آمده و Q را به سمت عدد یک متمایل می‌کند . اگر هزینه جایگزینی سهام سرمایه موجود در بازار بدهی در طی زمان تقریباً ثابت بماند Q توبین با تغییر ارزش شرکت‌ها و تغییر قیمت سهام ، تغییر خواهد کرد . اگر ارزشیابی بازار از شرکت‌ها افزایش یابد انتظار خواهیم داشت که Q توبین و به تبع آن سرمایه‌گذاری افزایش یابد .
برای تشریح مدل توبین، نمودار زیر راکه بیانگر مثال ذکرشده است در نظر بگیرید :
Q1 هزینه
Q=1 X
R

سرمایه K0 K*
نمودار2- 1- 1)رابطه سرمایه و هزینه با Q توبین متفاوت (Bristol,1998,p.4)
سرمایه سهام موجود (سرمایه گذاری انجام شده) K0 می‌باشد و شرکت ها می‌توانند سرمایه جدید مورد نیاز را با هزینه R برای هر واحد سرمایه تهیه نمایند . با این حال ، هر واحد اضافی سرمایه (در K0) برای شرکت‌ها به مقدار X بیشتر از هزینه عایدی در پی خواهد داشت . شرکت‌هایی با سرمایه K0 می‌توانند جریان درآمدی بیش از هزینه سرمایه را بدست آورند .
ارزش بازار شرکت با توجه به ارزش تنزیل شده سودآوری آتی آن تعیین می‌شود و به خاطر وجود فاصلهX ، بازار ارزش بالایی را برای شرکت در نظر خواهد گرفت . با افزایش سرمایه‌گذاری شرکت و گرایش سرمایه سهام به سمت K* ، فاصله X کم شده و سود حاصل از هر واحد اضافه سرمایه به سمت صفر میل می‌کند . در این حالت بازار ، شرکت‌ها را معادل ارزش جایگزینی ارزشیابی کرده و Q توبین به عدد یک می‌رسد . نظریه Q توبین بر نقش سودآوری آتی شرکت تأکید دارد نه صرفاً بر فاصله . X برای مثال بسیاری از شرکت های فعال در زمینه تجارت الکترونیک یا بیوتکنولوژی ممکن است در زمان حال حاضر سودآور نباشند و ارزشیابی بازار آن ها تا حد زیادی مبتنی بر سودآوری آتی است نه فعلی . ارزش بازار بالای این شرکت‌ها ، افراد جدیدی را جذب کرده و شرکت های موجود را برای توسعه بیشتر تشویق می‌کند . توسعه سرمایه این گونه شرکت ها تا Q=1 ادامه خواهد داشت .
مقدار Q توبین حداقل باید مساوی یک باشد و در شرکت های موفق بیشتر از یک می‌باشد ولی این افزایش در صنایع مختلف متفاوت است . مثلاً شرکت های کامپیوتری که در آن ها سرمایه‌های معنوی مثل تخصیص نیروی انسانی نقش مهمی دارد و می‌تواند Q بالاتری نسبت به شرکتهای فولاد داشته باشد . Q توبین علاوه بر این که مناسب بودن وضعیت شرکت برای سرمایه‌گذاری بیشتر را نشان می‌دهد ، می‌تواند شاخصی برای ارزیابی عملکرد یک شرکت نیز باشد . در سال 1981 لیندبرگ و راس به این موضوع توجه نموده وتحقیقاتی در این زمینه انجام داده اند . به نظر آن ها Q بالای برخی شرکت‌ها یا با اجاره‌های انحصاری خاص مرتبط است و یا با به کارگیری برخی عوامل توسط شرکت ، که تمام این عوامل بر قدرت بازار اثر می‌گذارد (Bristol , 1998 , P.4) .
Q توبین یا به زبان ساده‌تر q عبارت است از نسبت ارزش دارایی‌ها در بازارهای مالی به ارزش جایگزینی دارایی‌های تولید شده . Q بالای یک دلالت بر این دارد که دارایی‌های فیزیکی تازه تولید شده ممکن است ارزانتر از دارایی‌های موجود شرکت خریداری شوند . یک چنین وضعیتی ممکن است شرکت‌ها را تحریک کند که دارایی‌های فیزیکی تازه تولید شده را به جای دارایی‌های موجود تحصیل کنند . در مقابل ، این امر ممکن است سرمایه گذاران مالی را برانگیزد که قیمت پیشنهادی خود را برای دارایی‌های مالی را پایین بیاورند . Q کمتر از یک دلالت بر این دارد که دارایی های فیزیکی موجود ممکن است ارزان تر از دارایی‌های تازه تولید شده خریداری گردد . یک چنین وضعیتی ممکن است شرکت ها را ترغیب کند که دارایی‌های موجود را به جای دارایی های فیزیکی تازه تولید شده تحصیل نمایند و در مقابل ممکن است سرمایه‌گذاران مالی قیمت پیشنهادی خود را برای دارایی‌های مالی افزایش دهند .
q ممکن است به چند روش محاسبه شود . با این وجود نسبت های محاسبه شده با توجه به تعاریف مختلف ، گرایش به بیان الگوهای کاملاً مشابه در طی زمان دارند و با وجود مشکلات موجود در محاسبه صورت و مخرج کسر الگوهای حرکت Q بسیار مهمتر از سطوح نسبت ها است . سه حالت محاسبه Q به شرح زیر می‌تواند باشد :
q1 : از طریق تقسیم ارزش بازار سهام صادره بر خالص موجودی دارایی‌های تحصیل شده .
2q : با اضافه نمودن ارزش دفتری اوراق قرضه صادره شرکت به صورت کسر(متفاوت ازq1 ).
3q : اضافه نمودن برآوردی از ارزش بازار اوراق قرضه صادره شرکت و دارایی نقدی خالص آن به صورت کسر و کم کردن ارزش برآوردی زمین از صورت کسر (متفاوت ازq1) .
هر سه نوع q در اوایل دهه 70 شدیداً سقوط کردند و تا اوایل دهه 80 نسبتاً پایین ماندند و سپس به شدت رشد کردند . 2 qو 3 qاز زیر یک به بالای یک در سال 1995 رسیدند و q1 نیز در سال 1996 این روند را طی نمود . در سال 1998 هر سه نسبت به بالاترین حد خود رسیدند (Larkins , 1984 , P.6) .
برای محاسبه نسبت Q از نسبت ساده به شرح زیر استفاده می‌شود:
با گذشت زمان انتقاداتی به این نسخه وارد گردید . از جمله این که در مخرج کسر این نسخه از ارزش دفتری استفاده می گردد در حالی که این ارزش با ارزش جاری سرمایه گذاری ها تفاوت زیادی دارد و همچنین در مخرج کسر، ارزش دارایی های نامشهود در نظر گرفته نمی شود ، که این امر نشان دهنده Q توبین اغراق آمیزی برای شرکت هایی که در زمینهی دارایی های نامشهود سرمایه گذاری کرده اند ، خواهد بود . به این دلایل تعدیلاتی در نسخه قبل ایجاد گردید و در مخرج کسر از ارزش جایگزینی دارایی های شرکت ها استفاده گشت ( حیدرپور و دیگران،1388،ص25) .
نسبت Q در ارزیابی بلند مدت ارزش شرکت کاربرد ویژه‌ای دارد . این نکته را نیز باید دانست که Q یک ابزار زمان بندی نیست بلکه یک ارزشیابی است . این شاخص فقط به سرمایه‌گذار کمک خواهد کرد که از دیدگاه ارزشیابی ، بازارهای جذاب و غیر جذاب را پیدا نماید
(شهرآبادی،1385،ص 66). نسبت Q توبین آماره ای است که می تواند به عنوان نماینده ارزش شرکت برای سرمایه گذاران استفاده گردد . در واقع این نسبت یکی از نوین ترین فنون در ارزیابی ارزش شرکت ها و نیز بررسی عملکرد آن ها است . طی تحقیقاتی که برگر و آفک در سال 1995 انجام دادند ، دریافتند که ارتباط مستقیمی بین ارزش شرکت ها و Q توبین وجود دارد و می تواند منعکس کننده ارزش شرکت ها باشد (نمازی و دیگران،1388، ص ص241-233) . همان طور که ذکر گردید تعیین ارزش شرکت به وسیله تعیین ارزش دارایی های مالی شرکت (اوراق قرضه،سهام ممتاز و سهام عادی) ، قابل بررسی است . این دارایی ها بر اساس مفاهیم ارزش اسمی ، ارزش دفتری ، ارزش بازار ، ارزش با فرض تداوم فعالیت ، ارزش با فرض انحلال و ارزش ذاتی سهام یک شرکت ، ارزشیابی می شوند . بنابراین در نسبتQ توبین استفاده از مفاهیم ارزش دفتری و ارزش بازار برای تعیین ارزش شرکت ها امری ضروری می باشد .
شاخص Q توبین با وجود این که شاخصی کاربردی و مفید در محاسبه و سنجش ارزش شرکت و ارزیابی عملکرد مدیریت ، همچنین مناسب بودن افزایش سرمایه‌گذاری در شرکت و ارزیابی کیفیت است عاری از انتقاد و اشکال نیست . از جمله این اشکال ها این است که اگر در محاسبه این شاخص از فرمول
استفاده گردد اغلب در محاسبه مخرج کسر مشکل ایجاد می گردد ؛ به عبارتی محاسبه و برآورد درست ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت مشکل است . به همین جهت غالباً در عمل در مخرج کسر از ارزش دفتری دارایی‌های شرکت استفاده می‌گردد و در صورت کسر نیز ارزش دفتری بدهی ها با ارزش بازار سهام شرکت جمع می‌گردد . برخی بر این عقیده‌اند که این گونه سنجش ، در واقع سنجش ارزش روز شرکت نسبت به ارزش تاریخی و ترازنامه‌ای دارایی های آن است در صورتی که بهتر است ، ارزش روز دارایی‌ها استفاده شود تا معلوم شود که آیا عوامل دیگری (غیر از تورم) در افزایش ارزش شرکت دخیل بوده است یا خیر . معمولاً عواملی نظیر دارای های نامشهود همچون سرقفلی ، حق اختراع ، امتیازات انحصاری ، تخصیص منابع انسانی و … که عمدتاً به واسطه نوآوری بالا و کارا بودن شرکت ایجاد گردیده است باعث افزایش ارزش شرکت در بخش دارایی خواهد شد (شهرآبادی،1385،ص67) .
برخی ازمحققین نظیر لیت معتقدند که نظریه Q توبین در خصوص مبحث سرمایه‌گذاری با وجود این که از نظر تئوری جالب به نظر می‌رسد ولی در کارهای تجربی بسیار ضعیف ظاهر شده است و فایده لازم را ندارد (Leith, 1998.P.7) .
همچنین هنوودمعتقد است که اگرچه Q می‌تواند در پیش بینی بازار سهام و توجیه ادغام و ترکیب‌ها مورد استفاده قرار گیرد ولی در توضیح سرمایه‌گذاری واقعی انجام شده ، نامطلوب عمل می‌کند . به عنوان نمونه ، اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 مقطع زمانی ای است که توسط Q توبین به عنوان دوره عدم رشد ، ارزیابی شده است و اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 عکس این حالت رخ داده است . همچنین از سال 1970 شاخص Q به جای این که در هنگام افزایش سرمایه‌گذاری بالا برود پایین آمده است . این گونه شواهد تجربی نشان داده است که عملکرد Q در برخی موارد معکوس به نظر می‌رسد(( Henwood, 1999, P.8 .
بخش دوم
مفاهیم مربوط به
مدیریت ریسک مالی
بخش دوم
مفاهیم مربوط به
مدیریت ریسک مالی

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه مدیریت با موضوع :رفتار سازمانی

2-2-1) مقدمه
پیش فرض اصلی مدیریت ریسک این است که دلیل وجودی هر واحد اقتصادی ، ایجاد ارزش برای ذینفعان خود می باشد . همه شرکت ها با عدم قطعیت روبه رو هستند و یکی از چالش های مدیریت این است که چه مقدار عدم قطعیت را بپذیرد ، به طوری که ارزش ذینفعان رشد یابد . عدم قطعیت هم در مورد ریسک و هم در مورد فرصت ، همراه با احتمال از دست دادن یا افزایش ارزش مطرح می گردد . مدیریت ریسک ، مدیر را قادر می سازد تا علی رغم وجود عدم قطعیت و ریسک و فرصت های وابسته به آن ، واحد اقتصادی را به صورت مؤثر اداره نموده و بدین ترتیب ایجاد ارزش در شرکت را افزایش دهد .
به منظورتوصیف رفتار واقعی شرکت ها ، اقدامات مختلف اجرایی و مدیریتی شرکت به دو دسته ، مدیریت دارایی واقعی(RAM) و مدیریت ریسک مالی(FRM) تقسیم می گردد . مدیریت دارایی واقعی خود شامل دو بخش مدیریت تولید و عملیات(POM) و مدیریت ریسک واقعی(RRM) می باشد . رفتارهای یک شرکت از قبیل ، انتخاب پروژه و یا پوشش ریسک اساسا از طریق مدیریت دارایی واقعی و مدیریت ریسک مالی شکل می گیرد . ارزش یک شرکت از مدیریت دارایی واقعی آن نشات می گیرد و مدیریت ریسک مالی ، عدم هماهنگی مدیریت دارایی واقعی با استراتژی کلی شرکت را کاهش می دهد . در واقع مدیریت ریسک مالی به خودی خود به طور مستقیم قادر به خلق ارزش برای شرکت نمی باشد و ارزش آن در کاهش هزینه های هماهنگی مدیریت است .
در این بخش مطالب مختلفی از ریسک ، انواع مختلف آن به همراه تقسیم بندی های صورت گرفته بر روی آن بیان می گردد و در ادامه به مدیریت ریسک ، فلسفه مدیریت ریسک ، ابزار های مدیریت ریسک ، مشتقات مالی به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک و انواع آن ها و مدیریت ریسک مالی و در انتها به انعطاف پذیری سرمایه و هزینه درماندگی مالی پرداخته می شود .
2-2-2) تعریف ریسک
از کلمه ریسک بر حسب موارد استفاده اش در زمینه های مختلف ، تعبیرات متفاوتی به عمل آمده و مؤلفین ، تعاریف متعددی از آن نموده اند . به عنوان مثال ، گیلب، ریسک را پدیده ای می داند که بتواند نتیجه حاصل از آن چه سرمایه گذار انتظار دارد را منحرف سازد و هیوب، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند و ریسک را فقط زیان ناشی از سرمایه گذاری می داند (راعی و دیگران،1391،ص49) . در یک تعریف کلی ، می توان نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری نامید؛ در واقع به زبان ریاضی ، ریسک انحراف معیار بازدهی است

این مطلب را هم بخوانید :
منبع تحقیق دربارهحقوق صاحبان سهام

mitra1--javid

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *