پایان نامه درمورد بورس اوراق بهادار

کاربردی می باشد . دوره ی زمانی تحقیق 8 ساله (1376-1383) و جامعه آماری تحقیق ، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . از بین این شرکت ها ، شرکت های واسطه گری مالی را به سبب ماهیت خاص فعالیت ، حذف و 61 شرکت را به عنوان نمونه انتخاب نمودند . به منظور آزمون ارتباط بین ارزش شرکت ها و مالکیت نهادی از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است . نتایج تحقیق آن ها بیانگر وجود رابطه مثبت بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت ها که مؤید فرضیه نظارت کارآمد است و نیز عدم وجود ارتباط معنادار بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت ها که فرضیه همگرایی منافع را تأیید نمی کند ، بوده است (حساس یگانه و مرادی،1387،ص ص 122-107) .
محمدی و همکاران (1388) در تحقیقی تحت عنوان” بررسی ساختار مالکیت( تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکت ها پرداختند . این تحقیق براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات غیرآزمایشی و توصیفی بوده است . نمونه آماری تحقیق آن ها ، 70 شرکت در طی دوره زمانی 1381 لغایت 1386 بوده است . نمونه ها بااستفاده از روش غربال و بر اساس معیارهای زیر انتخاب گردید :
نوع فعالیت شرکت ها ، تولیدی بوده و لذا مؤسسات مالی ، سرمایه گذاری و بانک ها در نمونه آورده نشدند .
شرکت ها در طول دوره تحقیق ، وقفه عملیاتی بیش از 6 ماه نداشته باشند .
شرکت ها در طول دوره تحقیق ، تغییر سال مالی نداده باشند .
حقوق صاحبان سهام شرکت های نمونه در دوره ی مورد بررسی منفی نباشد .
در این تحقیق به جای استفاده از روش هایی نظیر داده های مقطعی ، از روش داده های تلفیقی استفاده شده است و برای مطالعه اثر تمرکز و نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت ها از دو روش داده های تلفیقی ایستا و داده های تلفیقی پویا استفاده نمودند . یافته های تحقیق آن ها نشان داد که رابطه ی خطی مثبت و معناداری بین عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت ها وجود دارد و رابطه ی معناداری بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکت ها وجود ندارد (محمدی و همکاران ، 1388،ص ص 88-69) .
هاشمی و همکاران(1389) در تحقیقی توانمندی اجزای نقدی و تعهدی سود در پیش بینی سود غیر عادی و تعیین ارزش شرکت را ارزیابی نمودند . تحقیق آن ها از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش از نوع توصیفی- همبستگی و مدل آماری تحقیق ، مدل رگرسیون چندمتغیره بوده است . جامعه آماری تحقیق ، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1377 تا 1386 بوده و برای نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک بر اساس شرایط زیر استفاده نمودند :
فعالیت شرکت ها تولیدی باشد .
حداقل هرماه یک بار ، سهام شرکت ها در بورس مبادله شده باشد .
سال مالی شرکت ها ، منتهی به 29 اسفند باشد .
در قلمرو زمانی تحقیق ، تغییر سال مالی نداشته باشند .
بر این اساس 63 شرکت به عنوان نمونه توسط آن ها انتخاب گردید . در این تحقیق چهار فرضیه تدوین و به منظور بررسی فرضیه ها ، از سه مدل خطی اطلاعات بر مبنای چهارچوب مدل فلتهام-اوهلسن استفاده گردیده است . نتایج تحقیق نشان داد که توانمندی جریان های نقدی و مجموع اقلام تعهدی در تعیین ارزش شرکت و پیش بینی سود ، غیرعادی است و اجزای اقلام تعهدی دارای توانایی پیش بینی سود غیرعادی بوده است ، گرچه در سطح نمونه انتخابی ، تنها برخی ضرایب اجزای اقلام تعهدی از لحاظ آماری معنادار هستند (هاشمی و همکاران ،1389 ،ص ص 112-93) .
هاشمی و همکاران (1389) تحقیقی را تحت عنوان” تأثیر اهرم مالی ، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت ها” انجام دادند . جامعه آماری تحقیق آن ها ، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1380 تا 1387 بود و برای تعیین نمونه آماری ، از روش حذف سیستماتیک استفاده کردند که در نهایت 92 شرکت را مورد بررسی قرار دادند . آن ها در این تحقیق دو فرضیه تدوین کرده و از مدل لگاریتمی استفاده نمودند تا احتمال افزایش یا کاهش ارزش شرکت را محاسبه نمایند . فرضیه های آن ها شامل:
تأثیر اهرم مالی ، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش شرکت
تأثیر اهرم مالی ، سیاست تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت
نتایج تحقیق بیانگر تأیید هر دو فرضیه بود یعنی بین اهرم مالی، سیاست تقسیم سود و سودآوری باارزش شرکت رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین بین متغیرهای فوق با ارزش آتی شرکت نیز رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (هاشمی و اخلاقی، 1389، ص ص 49-38) .
رحمانی و همکاران (1391) در تحقیقی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری و ارزش شرکت ها را مورد بررسی قرار دادند . آن ها برای شناسایی انعطاف پذیری مالی از ظرفیت مازاد بدهی استفاده نمودند . جامعه آماری تحقیق ، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با تعدیل جامعه با قید شرایط زیر ، نمونه های آماری مشخص گردید :
عدم شمول مؤسسه های مالی و سرمایه گذاری .
داده های مورد نظر آن ها در دسترس باشد .
داده های حداقل 5 شرکت در آن صنعت وجود داشته باشد .
پایان سال مالی شرکت های نمونه ، اسفند ماه هر سال باشد .
با توجه به قیدهای فوق ، نمونه ی تحقیق آن ها مشتمل بر 77 شرکت از 9 صنعت می باشد . دوره زمانی تحقیق آن ها از سال 1378 تا سال 1388 است . فرضیه های تحقیق عبارتند از :
بین انعطاف پذیری مالی و میزان سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
انعطاف پذیری مالی با ارزش شرکت ها رابطه مثبت و معناداری دارد .
نتایج تحقیق حاکی از آن بود که انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری تأثیر منفی و بر ارزش شرکت ها تأثیر مثبت و بااهمیتی داشته است و شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی از دید بازار حائز ارزش بیشتری هستند (رحمانی و غلامی و پاکیزه ، 1391 ،ص ص 76-53 ) .
اعتمادی وهمکاران (1391) در تحقیقی تحت عنوان “افشا و ارزش شرکت در بازار سرمایه نوظهور ایران” به بررسی تاثیر افشای اطلاعات بر ارزش شرکت ها پرداختند . بدین منظور اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی سال های 1382 تا1387 مورد بررسی قرار دادند . تحقیق آنان توصیفی و از لحاظ ماهیت تحقیقی از نوع همبستگی بوده است . آن ها با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و تحلیل داده های ترکیبی و کنترل عواملی مانند اندازه دارایی ها ، سودآوری ، اهرم و رشد به این نتیجه رسیدند که بین افشا و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . در این تحقیق آن ها برای کمی نمودن متغیر افشا از رتبه هایی که توسط سازمان بورس به شرکت ها اختصاص یافته بود ، استفاده نمودند . نتایج این تحقیق با پیش بینی های تئوری مالی مبتنی بر این که افشای بهتر از طریق کاهش هزینه سرمایه شرکت یا افزایش جریان های نقدی متعلق به سهامداران ، ارزش شرکت ها را افزایش می دهد ، هم خوانی دارد (اعتمادی و حصارزاده و محمدآبادی ،1391، ص ص77-67) .
بهار مقدم و همکاران (1391) تحقیقی تحت عنوان “بررسی تاثیر سرمایه گذاری شرکت ها بر رابطه زیان با ارزش شرکت” را انجام دادند . تحقیق آنان از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت تحقیقی از نوع همبستگی بوده است . دوره ی زمانی تحقیق از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1388 و جامعه آماری آن ، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است و نمونه آماری تحقیق به روش غربالی از بین شرکت ها انتخاب شده و شرکت های نمونه تحقیق ، شرکت های زیانده بودند . نتایج تحقیق نشان داد ، سرمایه گذاری شرکت ها موجب کاهش رابطه منفی بین زیان و ارزش بازار سهام می گردد (بهار مقدم و عباس زاده ،1391،ص ص 54-35) .
قربانی و عدیلی(1391) تحقیقی را تحت عنوان “نگهداشت وجه نقد ، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی” انجام دادند . هدف اصلی تحقیق ، بررسی رابطه ی بین نگداشت وجه نقد و ارزش شرکت در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی بود . جامعه آماری تحقیق کلیه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 105 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد تا طی دوره ی زمانی 1382 تا 1387 مورد بررسی قرار گیرند . به منظور آزمون فرضیه ها و تخمین ضرایب از روش تجزیه و تحلیل پانل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی استفاده نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که در وضعیت عدم تقارن اطلاعاتی بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه ی معکوس و معناداری وجود دارد و یافته ها مؤید نظریه ی جریان نقدی آزاد بود (قربانی و عدیلی،1391،ص ص 149-131) .
راعی و همکاران (1391) تحقیقی را تحت عنوان ” الگوی ارزیابی ریسک مالی پروژه های ال.ان.جی انجام دادند . این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی می باشد . در این تحقیق برای لحاظ کردن آثار نوسان جریان نقدی در سودآوری پروژه ، شاخص جدیدی از جنس ریسک برای ارزیابی پروژه پیشنهاد گردید . محاسبه جریان های نقد پروژه بر مبنای اطلاعات هزینه ها و درآمدها در یک پروژه ال.ان.جی ، انجام شده و سپس با استفاده از توزیع دو متغیر قیمت نفت و نرخ بهره ی وام های خارجی و با روش شبیه سازی مونت کارلو، توزیع ارزش فعلی خالص در دوره ی عمر مفید پروژه تعیین و بر مبنای آن ، توزیع سودآوری و سنجه های ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برآورد گردید . نتایج ارزیابی ریسک در این مطالعه نشان داد نوسان های سودآوری پروژه های ال.ان.جی تا حد زیادی متاثر از وابستگی بهای گاز مصرفی و درآمد حاصل از ال.ان.جی با قیمت نفت است . این امر با وجود تاثیر مثبت روی کاهش ریسک مالی این پروژه ، به طور قابل توجهی بازده سودآوری سهامداران را محدود کرده است (راعی و فلاح پور ،1391،ص ص 64-47) .
2-3-2) تحقیقات خارجی
برخی از تحقیقات انجام شده مرتبط با فرضیه های تحقیق در خارج از ایران به شرح زیر است :
چو(1998) ارتباط میان ساختار مالکیت ، سرمایه گذاری و ارزش شرکت را برای 500 شرکت تولیدی فورچن در سال 1991 بررسی کرد . در بخش سرمایه گذاری شرکت ، ضمن انتخاب 230 شرکت به عنوان نمونه ، هزینه ی سرمایه و هزینه تحقیق و عملیات مورد توجه قرار گرفته است . در بخش ارزش شرکت نیز Q توبین برای 326 شرکت محاسبه شده است و فرضیه ی تعیین کنندگی سرمایه گذاری توسط ساختار مالکیت مورد بررسی قرار گرفته است . براساس نتایج رگرسیون حداقل مربعات معمولی در این تحقیق ، ساختار مالکیت بر سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر بوده است و همچنین براساس نتایج رگرسیون همزمان، سرمایه گذاری بر ارزش شرکت و ساختارمالکیت مؤثر بوده است و ارزش شرکت بر ساختار مالکیت ، تأثیرگذار و عکس آن صادق نبوده است . به ویژه ، رابطه ی بین ساختار مالکیت وQ توبین در 7 درصد پایین سطح مالکیت ، مثبت و معنادار و بین 7 تا 38 درصد سطح مالکیت ، منفی و معنادار و بالای 38 درصد ، این تأثیر مثبت و بی معنا بوده است (Cho.M.H,1998,pp 103-121 ) .
استولز و شین (2000) تحقیقی را تحت عنوان ارزش شرکت ، ریسک و فرصت های رشد انجام دادند . این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین ارزش شرکت و ریسک انجام شده است و فرصت های رشد پیش روی شرکت و سرمایه گذاران را معرفی کرده است . در این تحقیق ارزش شرکت با شاخص Q توبین اندازه‌گیری شده است . دوره زمانی این تحقیق 1965 تا 1992 است و جامعه ‌آمار آن شامل کلیه شرکتهای ثبت شده در کامپستیت است .
Q توبین ، با افزایش ریسک سیستماتیک افزایش یافته ولی با افزایش ریسک غیر سیستماتیک کاهش می‌یابد . افزایش در ریسک کلی شرکت نیز باعث کاهش در Q توبین می‌گردد . یعنی Q توبین با ریسک سیستماتیک شرکت نسبت مستقیم و با ریسک غیر سیستماتیک و ریسک کلی آن رابطه معکوس دارد . این نتیجه در طی زمان در چند نمونه تأیید شده است بجز در مورد شرکتهای بسیار بزرگ . Q عبارت است از ارزش بازار سرمایه (E) بعلاوه بدهی (D) تقسیم بر دارایی‌ها (A) یعنی. در اینجا بدهی براساس ارزش دفتری محاسبه می‌شود . زیرا محاسبه ارزش بازار آن امکان پذیر نیست . همچنین در این تحقیق سنجش‌های مختلفی از ریسک به کار رفته است اما عمدتاً منظور از ریسک ، ریسک کلی است که به معنی جمع ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک است . نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به این صورت است :
1ـ امکانات رشد : افزایش در نوسانات ، ارزش امکانات رشد را افزایش می‌دهد . از آنجایی که امکانات رشد بخشی از A-V (A ارزش دارایی‌های شرکت و V ارزش خود شرکت) می‌باشد، افزایش در ارزش امکانات رشد موجب افزایش Q می‌شود .
2ـ هزینه ریسک : نظریه‌های ساختار سرمایه ثابت موجود و نظریه‌های مدیریت ریسک نشان می‌دهد که یک ارتباط منفی بین تغییرات غیرمنتظره در ریسک وQ وجود دارد .
3ـ فرض ثابت بودن ارزش دفتری دارایی‌ها : افزایش در ریسک ، موجب افزایش در ارزش سرمایه می‌شود . چه بسا با وجود ریسک ثابت برای ارزش شرکت و با وجود بدهی ثابت ، افزایش در ارزش شرکت موجب کاهش نوسانات سرمایه می‌شود . با فرض ثابت بودن نوسانات ارزش شرکت ، یک ارتباط منفی بین تغییرات در ریسک سرمایه و تغییرات در Q وجود دارد و این ارتباط منفی می‌بایست برای شرکت‌های دارای بدهی زیاد ، بیشتر باشد . علاوه بر این ، مدل قیمت گذاری اختیار معامله دلالت بر این دارد که ارتباط بین ریسک و ارزش شرکت بی‌تناسب است .
در این تحقیق ، وجود یک ارتباط مثبت بین تغییرات و ریسک سیستماتیک و تغییرات در Q و وجود یک ارتباط منفی بین تغییرات در ریسک غیر سیستماتیک و Q تأیید گردید . این ارتباطات در طی زمان و برای ویژگی‌های مختلفی صدق می‌کند . همچنین بین تغییرات ریسک کلی و Q نیز یک رابطه منفی وجود دارد ، به طور آشکارا ارتباط اخیر در مورد شرکت های بزرگ صدق نمی‌کند . یک توضیح احتمالی این حالت می‌تواند این باشد که شرکتهای بزرگ به علت دسترسی آسانتر به بازارهای مالی و به صرفه بودن مدیریت ریسک در آن ها ، کمتر به ریسک اهمیت می‌دهند (Stulz & Shin , 2000) .
آلایانیس و وستون(2001) تحقیقی را بر روی استفاده از مشتقات ارز خارجی و تأثیر آن بر ارزش شرکت ها انجام دادند . این تحقیق بر روی 720 شرکت غیرمالی بزرگ صورت گرفته و بازه ی زمانی آن از سال 1990 تا 1995 بوده است . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که ارتباط مثبتی بین استفاده از مشتقات ارز خارجی و Q توبین وجود داشته و این می تواند بر ارزش شرکت ها مؤثر واقع گردد (Allayannis & Weston,2001,pp 243-276) .
ناصر و جوید(2002) به ارتباط بین سیاست تقسیم سود ، ساختار سرمایه ، سودآوری و ارزش شرکت در کشور تونس پرداختند . در این تحقیق از داده های تابلویی نامتعادل استفاده شده است . خلاصه یافته های اصلی تحقیق حاکی از آن است که سودآوری و نسبت اهرم ، تأثیر مثبت بر ارزش شرکت دارد در حالی که پرداخت سود تأثیر معکوس بر ارزش شرکت ها دارد (Naceur.B &Goaied.M,2002,pp 843-849) .
گای و همکاران (2003) تحقیقی را تحت عنوان ” شرکت ها به چه میزانی با استفاده از مشتقات مالی پوشش ریسک را انجام می دهند”

Author: mitra1--javid

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *