پایان نامه درمورد راهبردهای مقابله ای و تنظیم هیجان شناختی

دانلود پایان نامه

3-7-3 پرسشنامه راهبردهای مقابله‌ای موس و بلینگز:
این پرسشنامه توسط موس و بیلینگز (به نقل از زحمتیار،1388) تهیه گردیده است. ساختار نظری آن بر اساس طبقه بندی و تعریف لازاروس و فولکمن از راهبردهای مقابله‌ای استوار است. بیلینگر و موس رویدادهای زندگی و روشهای رویارویی با آن را در گروهی از اهالی شهر سانفرانسیسکو مورد بررسی قرار دادند. بدین منظور آنها 19 پاسخ رویارویی را مشخص کردند که براساس روشهای متمرکز بر مسئله و متمرکز بر هیجان تقسیم شده بود که حیطه متمرکز بر مساله 13 سوال و حیطه متمرکز بر هیجان 6 سوال بود.
در این آزمون به سوالات بصورت بلی یا خیر پاسخ داده شده است. روشی که در نمره گذاری بکار برده شده است بدین صورت می‌باشد که برای سوالات 1 تا 13 به هر کدام از این سوالات جواب بلی داده است یک نمره تعلق گرفته است و به سوالاتی که جواب خیر داده است از (1 تا 13) نمره ای تعلق نگرفته است و همچنین برای سوالات 14 تا 19 به هر کدام از این سوالات جواب خیر داده است یک نمره تعلق گرفته است و به سوالاتی که جواب بلی داده است (13 تا19) نمره ای تعلق نگرفته است به این صورت نمره استفاده از هر کدام از راهبردهای مسئله مدار و هیجان مدار مشخص می‌شود (زحمتیار ،به نقل از شاکری، 1385). براساس تحقیقات انجام گرفته، این آزمون از دقت، ثبات و تکرارپذیری و پیش‌بینی برخوردار است. در پژوهشی که موس و بیلینگ برای بدست آوردن میزان روایی انجام دادند، ابتدا آزمون به طور مقدماتی در یک گروه 40 نفری اجرا شده و سپس داده های با استفاده روش آلفای کرونباخ تحلیل شدند.( 8216/0= آلفا) آلفای به دست آمده حاکی از آن است که آزمون مزبور از پایایی بالایی برخوردار است. روایی درونی برای مقیاسهای ذکر شده از 44/0 تا 80/0 گزارش شده است. پایایی پرسشنامه توسط غفوری (به نقل از شاکری،1385) با استفاده از فرمول تصحیح براون 78/0 ذکر شده است. میزان روایی این آزمون در یکی از تحقیقات برابر 80/0 گزارش شده است. زحمتیار (به نقل از شاکری، 1385). در این پژوهش میزان پایایی با استفاده از روش دونیمه کردن 67/0 به دست آمده است.
3-8 شیوه ی اجرای پژوهش
شیوه ی اجرای پژوهش حاضر به این صورت بود که برای انتخاب نمونه این پژوهش از روش نمونه گیری داوطلبانه در دسترس با گمارش تصادفی در گروهها استفاده شد.طی مراجعه به مراکز توانبخشی و آموزشی روزانه از مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی برای شرکت در طرح پژوهشی دعوت به عمل آمد.این افراد فرم مشخصات دموگرافیک(شامل:سن ،وضعیت تأهل،تحصیلات ،تعداد فرزند،تعداد فرزندان دارای اختلال ،شدت اختلال فرزند،سن فرزند دارای اختلال،جنسیت فرزند دارای اختلال)را تکمیل کردند. 24 نفر واجد شرایط با توجه به ملاک های شمول و حذف انتخاب شدند و با جایدهی تصادفی 12 نفر از آزمودنیها در گروه آزمایشی و 12 نفر بعدی در گروه کنترل جایگزین شدند. با این توضیح که گروه آزمایش و کنترل از لحاظ ویژگیهای جمعیت شناختی همتا شدند. پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان ،پرسشنامه راهبردهای مقابله ای موس و بیلینگز ، برای گروه آزمایش و گروه کنترل اجرا شد .در مراحل بعدی تکنیکهای عقلانی-عاطفی- رفتاری در گروه آزمایش به مدت 8 جلسه ،1 بار در هفته و هر جلسه به مدت 90 دقیقه به صورت گروهی اجرا شد.برای آموزش این افراد از کتاب راهنمای رفتار درمانی عقلانی هیجانی مایکل نینان، ویندی درایدن- ترجمۀ دکتر حسن حمید پور ،کتاب 52هفته رفتار درمانی عقلانی هیجانی پملا گارسی- ترجمۀمهرداد فیروزبخت،استفاده گردید.لازم به ذکر است که گروه کنترل در این مدت هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. بعد از گذشت دو هفته از آخرین جلسه مشاوره و آموزش مجددأ گروه آزمایش و کنترل با پرسشنامه های تنظیم هیجان شناختی ،راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس ،مورد بررسی قرار گرفتند. اضافه می گردد که جهت کنترل فاکتورهای مداخله گر در گروه آزمایش در طی دو هفته پس از آخرین جلسه فرمی به آنان داده شد تا وقایع استرس زا و خوشایند روزانه خود را ثبت کنند تا مشخص شود که در طی این مدت زندگی معمول خویش را داشته ، تغییر قابل ملاحظه ای در وضعیت زندگی آنان رخ نداده باشد.
3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری به شرح زیر استفاده شده است.
از آمارتوصیفی به این صورت که ، از شاخص های توصیفی( جداول ، میانگین ،انحراف استاندارد،فراوانی،….) برای توصیف داده ها،استفاده شده است. و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از آمار استنباطی استفاده شده است. که با توجه به طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل ، و با توجه به برقراری پیش فرض ،نرمال بودن توزیع داده ها، وجود رابطه خطی بین متغییر کمکی (کوریت) و متغییر وابسته و همگنی شیب خط رگرسیون، از تحلیل کوواریانس برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است.
لازم به ذکر است که این تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفته است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
فصل چهارم این پژوهش را می توان به دو بخش کلی تقسیم نمود. بخش اول به توصیف نمونه آماری و داده های خام حاصل ازمتغیر های پژوهش تعلق گرفته است. بدین صورت که با شاخص های توصیفی (جداول ،، میانگین، انحراف معیار و…) کلیه داده ها خلاصه سازی، تفسیر و گزارش شده است. در بخش بعد به آزمون فرضیه های پژوهش ویافته های حاصل از آنها پرداخته شده است . در این بخش از آزمون تحلیل کوواریانس برای آزمودن فرضیه های پژوهش استفاده شده است.
بسیاری از محققین و منابع بیان کرده‌اند برای طرح هایی که دارای پیش آزمون می باشند بهترین روش آماری تحلیل کوواریانس می‌باشد. بدین ترتیب که محقق بر اساس این آزمون آماری تأثیر نمرات پیش‌آزمون را از روی نمرات پس آموزان بر می‌دارد. در واقع وقتی آزمودنی ها در پیش‌آزمون شرکت داده می‌شوند با نوع آزمون، سئوالات و موضوع آشنایی پیدا می‌کنند که این موارد می تواند اثر کاذبی بر نمرات پس‌آزمون بگذارد، بطوری که در نهایت تفکیک سهم تأثیر متغیر مستقل و اثر تمرین ، آشنایی سوال و دیگر متغیرهای مزاحم بر متغیر وابسته بسیار مشکل و دور از دسترس خواهد بود. با انجام تحلیل کوواریانس اثر متغیرهای هم تغییر (کووریت) اندازه گیری می‌شود، پراکندگی داده‌ها کاهش می یابد و توان آزمون آماری افزایش می‌یابد(کورنر, ترجمه اردکانی،1381).
البته ذکر این نکته ضروری می باشد که اجرای آزمون کوواریانس نیازمند برقراری چند پیش فرض می باشد که از آن جمله می توان به نرمال بودن توزیع داده ها، وجود رابطه خطی بین متغییر کمکی (کوریت) و متغییر وابسته و همگنی شیب خط رگرسیون اشاره نمود. درصورت عدم برقراری پیش فرض ها می توان از آزمون تی اختلافی استفاده نمود (دلاور ،1387).
4-2 توصیف آماری داده ها
جدول 4-1 : توصیف آماری سن افراد مورد مطالعه به تفکیک گروه آزمایش و کنترل
گروه
تعداد
حداقل
حداکثر