پایان نامه درمورد نظام حقوقی ایران و دعاوی خانوادگی

کاتوزیان، ناصر (1389)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، چاپ بیست و هفتم
Widget not in any sidebars

کاتوزیان، ناصر (1387)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران : شرکت سهامی انتشار، چاپ شصت و پنجم
گرجی، ابوالقاسم و دیگران (1384)، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول
مدنی، سید جلا الدین (1385 ) ، حقوق مدنی (جلد9)، تهران : انتشارات پایدار، چاپ اول
مدنی کرمانی، عارفه (1377)، دعاوی خانوادگی، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول
مسجد سرایی، حمید (1391)، ترمینولوژی فقه ( اصطلاح شناسی فقه امامیه)، تهران: پیک کوثر، چاپ اول
معین، محمد (1391)، فرهنگ فارسی( جلد 1)، تهران : انتشارات امیرکبیر، چاپ بیست و هفتم
نظری توکلی، سعید(1385)، حضانت کودکان در فقه اسلامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، چاپ اول
یوسف زاده، مرتضی (1392)، حقوق مدنی (جلد 5)، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم
منابع عربی
ابن منظور، ابی الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (1414ه.ق)، لسان العرب (جلد13)، بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع- دار صادر، چاپ سوم
ابوالحسین، احمدبن فارس بن زکریا (1404ه.ق)، معجم مقائیس اللغه (جلد2)، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول
آبی، فاضل، حسن بن ابی طالب یوسفی (1417ه.ق)، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع (جلد2)، قم : دفترانتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم
اردبیلی، احمد بن محمد (1403ه.ق)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان (جلد12)، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،چاپ اول
اصفهانی، حسین بن محمد راغب (1426ه.ق)، مفردات الفاظ القرآن، نجف: منشورات طلیعه النور، چاپ اول
اصفهانی، سید ابوالحسن (1393ه.ق)، وسیله النجاه (جلد3)، قم : چاپخانه مهر، چاپ اول
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن (1416ه.ق)، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام (جلد7)، قم : دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول
بحرانی، آل عصفور، حسین بن محمد (بیتا)، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع (جلد1)، قم : مجمع البحوث العلمیه، چاپ اول
بحرانی، محقق، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم (1410ه.ق)، الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره (جلد25)، بیروت : دارالاضواء، چاپ دوم
بصری بحرانی، زین الدین، محمد امین (1413ه.ق)، کلمه التقوی (جلد7)، قم : ناشر سید جواد وداعی، چاپ سوم
تبریزی، ابو طالب تجلیل (1421ه.ق)، التعلیقه الاستدلالیه علی تحریر الوسیله، تهران : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قدس سره، چاپ اول

Author: مدیر سایت