پایان نامه دسترسی به منابع و نظام پاداش دهی


Widget not in any sidebars

فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: بین گرایش دبیران به آموزش با میزان رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد .
فرضیه دوم : بین گرایش دبیران به تفویض اختیار مدیر با رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه سوم : بین گرایش دبیران به مشارکت سازمانی با رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین گرایش دبیران به اعتماد سازی با رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه پنجم: بین گرایش دبیران به نظام پاداش دهی با رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه ششم: بین گرایش دبیران به دسترسی به منابع با رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد.
تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-8-1 توانمند سازی
تعریف نظری
واژه انگلیسی empower در فرهنگ اکسفورد((قدرتمند شدن ،مجوز دادن ، قدرت بخشیدن و توانا شدن ))معنا شده است . این واژه در اصطلاح ، در برگیرنده ی قدرت و آزادی عمل بخشیدن برای اداره ی خود است و در مفهوم سازمانی به معنای تغییر و شهامت در ایجاد و هدایت یک محیط سازمانی است به بیان دیگر توانمند سازی1 واژه ای است که به نوعی از ترتیبات سازمان اطلاق می شود که موجب افزایش استقلال و قدرت تصمیم گیری بیشتر و مسئولیت تصمیم گیری کارکنان می شود ( هازینیسکی و بو چنن 2001 ،به نقل از نجاری نژاد ص10) 2
تعریف عملیاتی
توانمند سازی نیروی انسانی یعنی ایجاد مجموعه ظرفیت های لازم در کارکنان برای قادر ساختن آنان به ایجاد ارزش افزوده در سازمان و ایفای نقش مسئولیتی که در سازمان به عهده دارند توام با کارایی و اثر بخشی (بابایی ، 1381 ص 129).
1-Huczyneski&Buchanan

در این پژوهش توانمند سازی شامل مولفه هایی است که آموزش سوال1 ، تفویض اختیارسوال 2، مشارکت سازمانی سوال 3 ، اعتماد سازی سوال 4 ، نظام پاداش دهی سوال 5 و دسترسی به منابع سوال 6 از جمله آنها می باشد.
2-8-1 گرایش
تعریف نظری
واژه گرایش که در زبان انگلیسی tendency معنا شده است به معنا ی آمادگی ذهنی برای یک عملخاص است و عبارتست از یک نوع آمادگی فکری و اعصابی (احساسی ) که بوسیله تجربه سازماندهی می شود و بر روی عکس العمل انسان نسبت به کلیه پدیده ها و وضعیت هایی که با او سر و کار دارد تاثیر جهت دهنده یا پویا می گذارد ( رفیع پور ، 1372 ص 6)
جی – دبیلیو- آلاپورتدر تعریف گرایش می نویسد :ًحالت ذهنی یا عصبی حاکی از تمایل که از طریق تجربه سازمان یافته و بر پاسخ های فرد به تمامی موضوعات و وضعیت ها یی که با آن در ارتباط است تاثیر جهت دار و پویا ً (اتو کلاین برگ ، مترجم کاردان ، 1368 ، ج 2 ص 538)
تعریف عملیاتی

Author: مدیر سایت