پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، ورشکستگی، بورس اوراق بهادار

Rain wet asphalt road, arrows and motion blurred car

به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده تداوم فعالیت در نظر گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین سه متغیر مورد بررسی، متغیرهای ارقام حاصل از فعالیت های عملیاتی و ارقام حاصل از فعالیت های تأمین مالی با متغیر وابسته تداوم فعالیت واحد تجاری دارای رابطه مثبت است و در نتیجه با افزایش این دو متغیر احتمال تداوم فعالیت شرکت ها نسبت به ورشکسته بودن آن ها افزایش می یابد.

2-14-15- منصورفر و همکاران
در سال 1392 منصورفر و همکاران در تحقیقی با عنوان «ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران» ترکیب سه جزء از اجزای صورت جریان نقد را با درماندگی مالی شرکت ها مورد آزمون قرار دادند. نتیجه تحقیق اینگونه بوده است که ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی ابزار مناسبی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بوده و از دو سال قبل از درماندگی، شواهد و علائم مناسبی را در این خصوص ارائه می دهند.

(جدول 2-1) خلاصه تحقیقات محققان خارجی
ردیف
نام محقق
سال
عنوان تحقیق
نتیجه
1
بیور
1966
نسبت های مالی، ابزاری برای پیش بینی درماندگی
1- شرکت‌های ورشکسته نه تنها جریان‌های نقد کمتری از شرکت‌های غیر ورشکسته دارند، بلکه مقدار ذخیره درآمد نقدی کمتری را نیز دارا می‌باشند. 2- اگر چه شرکت‌های ورشکسته سرمایه کمتری برای پوشش تعهدات خود دارند، ولی تمایل به گرفتن قروض بیشتری را نسبت به شرکت‌های غیر ورشکسته دارند. 3- نسبت گردش وجوه نقد به کل بدهی بیشترین قدرت پیش بینی را دارد.
2
آلتمن
1968
نسبت های مالی، تجزیه و تحلیل تفکیک کننده و پیش بینی ورشکستگی شرکت
ورشکستگی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست، بنابراین از ادامه فعالیت تجاری‌اش باز می‌ماند.
3
اسپرینگیت
1978
پیش بینی احتمال شکست در شرکت های کانادایی
از تجزیه و تحلیل ممیزی برای انتخاب 4 نسبت مالی مناسب برای تشخیص شرکت‌های سالم و ورشکسته استفاده کرد که شامل متغیر های مستقل سرمایه در گردش به کل دارایی ها، سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی ها، سود قبل از مالیات به بدهی جاری و فروش به کل دارایی ها بود که با استفاده از این نسبت ها مدلی ارائه نمود که دقت آن 5/92% بود.
4
لارگی و استیکنی
1980
جریانات نقدی، تجزیه و تحلیل نسبت و ورشکستگی شرکت گرانت
قبل از این که متغیرهای تعهدی، قریب الوقوع بودن شکست تجاری را نشان دهد، جریانات نقد عملیاتی منفی بر روند رو به کاهش عملکرد شرکت اشاره می کنند.
5
زاوگین
1980
ارزیابی آسیب پذیری به شکست شرکت های صنعتی آمریکا
وی مدل جدیدی ارائه نمود که برخلاف سایر مدل‌های پیشین صرفاً به طبقه بندی شرکت‌ها به دو دسته ورشکسته و غیر ورشکسته نمی‌پرداخت و خروجی مدل وی به صورت عددی در دامنه صفر تا یک بود که نمایشگر احتمال ورشکستگی شرکت می‌باشد.
6
زاوگین
1983
پیش بینی عدم موفقیت شرکت
وی از تکنیک لاجیت برای طبقه بندی شرکت های ورشکسته استفاده کرده است که دقت کلی مدل در پیش بینی طبقه بندی شرکت ها به ترتیب 82% ، 83% ، 72% ، 73% و 80% برای سال های یک تا پنج سال قبل از ورشکستگی بود.
7
زیمجوسکی
1984
مسائل روش شناسی مربوط به منظور برآورد مدل پیش بینی درماندگی مالی
الگویی را ارائه نمود که نرخ دقتی حدود 78% برای یک سال قبل از ورشکستگی بدست آورد.
8
کیزی و بارتزاک
1985
به کارگیری جریان نقد عملیاتی برای پیش بینی درماندگی مالی
اطلاعات جریان نقدی عملیاتی نمی تواند قدرت پیش بینی اضافی نسبت به نسبت های تعهدی فراهم کنند. در عوض ثابت کردند که در نظر نگرفتن نسبت های جریان نقدی در تحقیقات ورشکستگی توسط آلتمن و سایرین، نامناسب بوده است.
9
وارد
1992
توانایی تغییرات پیش بینی شده از خالص و ناخالص جریانات نقدی با استفاده از 4 حالت مدل های درماندگی مالی
شرکت های درمانده نسبت به شرکت های سالم، دو سال قبل از وقوع درماندگی، دارای خالص جریانات نقد عملیاتی منفی و خالص جریانات نقد سرمایه گذاری مثبت می باشند.
10
وارد و فاستر
1996
تجزیه و تحلیل تجربی تئوری حسابداری مالی توماس در مورد درماندگی مالی
شرکت های درمانده نسبت به شرکت های سالم، دو سال قبل از وقوع درماندگی، دارای خالص جریانات نقد عملیاتی منفی و خالص جریانات نقد سرمایه گذاری مثبت می باشند.
11
جانتادج
2006
به کارگیری ترکیبات اجزای جریانات نقدی در پیش بینی درماندگی مالی
ترکیبات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی جریانات نقد، به پیش بینی قریب الوقوع بودن درماندگی مالی کمک می کنند.
12
گیولی و همکاران
2007
اندازه گیری گزارش محافظه کاری
محافظه کاری به طور مستقیم از طریق نقش افزایش وجوه نقد در دسترس و به طور غیر مستقیم از طریق نقش اطلاعاتی سبب کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری با ارزش خالص فعلی کم، پایین نگه داشتن هزینه های نمایندگی و افزایش پس انداز به کاهش ریسک ورشکستگی کمک می کند.
13
لی و چانگ
2010
به کارگیری پایگاه منابع مالی در سیستم هشداردهنده درماندگی مالی واحدهای اقتصادی
متغیرهای پیش بینی کننده نسبت بدهی و جریانات نقد عملیاتی به ترتیب، یک و دو سال قبل از درماندگی، بیشترین قدرت پیش بینی و اعتبار را دارند.
14
لین و همکاران
2012

پیش بینی نکول از ی
ک کسب و کار کوچک با به کارگیری تعاریف مختلف از درماندگی مالی

با ارائه تعاریف مختلف از درماندگی مالی اقدام به پیش بینی عدم توان بازپرداخت بدهی (نکول) شرکت های کوچک در انگلستان نموده اند.

(جدول 2-2) خلاصه تحقیقات محققان داخلی
ردیف
نام محقق
سال
عنوان تحقیق
نتیجه
1
رسول زاده
1380
بررسی کاربرد مدل آلتمن برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مدل آلتمن با 92% اطمینان وضعیت عدم ورشکستگی شرکت ها و با 81% اطمینان وضعیت ورشکستگی شرکت ها را قبل از ورشکستگی درست پیش بینی نموده است.
2
نظری
1380
بررسی رابطه محتوای اطلاعاتی صورت جریان های نقدی و تداوم فعالیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1- شاخص های عملیات جاری مؤسسه، معیار مناسبی برای ارزیابی تداوم فعالیت نمی باشند. 2- از بین نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد، صرفًا نسبت های مخارج سرمایه ای می توانند به عنوان معیار ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها مورد استفاده قرار گیرند.
3
سلیمانی امیری
1381
بررسی شاخص های پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط محیطی ایران
مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه نموده که نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن بوده که مدل مزبور در یک، دو و سه سال قبل از بحران مالی، به ترتیب 95%، 83% و 95% کل نمونه را به طور صحیحی طبقه بندی نموده است.
4
شاکری
1382
بررسی کاربرد مدل اسپرینگیت برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
الگوی پیشنهادی قادر به پیش بینی صحیح ورشکستگی شرکت ها با دقت 84 درصد برای دو سال آینده می باشد. همچنین، الگو برای سال آینده را نیز با همان دقت 84 درصد پیش بینی می نماید.
5
راعی و فلاح پور
1383
پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
مدل شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی درماندگی مالی این شرکت ها، به طور معنی داری نسبت به مدل تحلیل تمایزی از دقت پیش بینی بیشتری برخوردار است.
6
مهرانی و همکاران
1383
استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیرمالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق
1- اطلاعات مالی و غیرمالی هر دو بر بازده سهام مؤثر هستند. 2- دو متغیر فروش و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام دارای رابطه معناداری با بازده سهام بوده، ضمنًا شرکت های موفق بازده بیشتری نسبت به شرکت های ناموفق کسب کرده اند.
7
بهرامفر و ساعی
1385
ارائه مدل برای پیش بینی عملکرد (مالی و بازار) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالی منتشره
یافته های تحقیق، در مورد تحلیل معنی دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق چنین نشان دادند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد هر چند تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست.
8
نیکومرام و پور زمانی
1385
حاکمیت شرکتی و پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها
نسبت‌های مالی سود‌آوری و نقدینگی می‌تواند در متمایز ساختن شرکت ورشکسته و شرکت موفق مفید واقع شود.
9
مجتهدزاده و اسمعیلی
1387
بررسی معیارهای مورد استفاده حسابرسان مستقل در ارتباط با تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی در ایران
16 معیار را در خصوص تداوم فعالیت بنگاه های اقتصادی مؤثر دانسته اند که هفت معیار آن بیشترین اثر را از نظر حسابرسان داشته است.
10
پورزمانی و همکاران
1388
بررسی کارایی شاخص های کلان اقتصادی در الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران
برای ارزیابی ورشکستگی در محیط اقتصادی یونان، تحلیل لاجیت و تحلیل ممیزی مورد استفاده قرار گرفت و متغیرهای به کار رفته در تحقیق را در این امر مؤثر دانسته اند.
11
خدامی پور و پور احمد
1389
بررسی توانایی متغیرهای مالی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی با در نظر گرفتن وقفه های زمانی خاص
بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و سود عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد.
12
نبوی و همکاران
1389
پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل لاجیت
مدل لاجیت با متغیرهای توضیحی تعریف شده در آن، بیشترین قدرت پیش بینی را نسبت به ورشکستگی شرکت‌ها در ایران دارا می‌باشند. دقت پیش بینی مدل برای سال ورشکستگی 5/87% و برای یک سال قبل از ورشکستگی 5/72% و برای دو سال قبل 5/52% می‌باشد.
13
رستمی و همکاران
1390
ارزیابی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
الگوی رگرسیون لجستیک نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای به طور معناداری بهتر عمل کرده است.
14
مرادزاده فرد و صیادی
1391
ارزیابی توان پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها براساس ارقام حاصل از صورت جریان وجوه نقد
متغیرهای ارقام حاصل از فعالیت های عملیاتی و ارقام حاصل از فعالیت های تأمین مالی با متغیر وابسته تداوم فعالیت واحد تجاری دارای رابطه مثبت است و در نتیجه با افزایش این دو متغیر احتمال تداوم فعالیت شرکت ها نسبت به ورشکسته بودن آن ها افزایش می یابد.
15

منصورفر و همکاران

1392

ترکیب اجزای جریان نقد و پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار
تهران
ترکیب خالص جریان نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی ابزار مناسبی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بوده و از دو سال قبل از درماندگی، شواهد وعلائم مناسبی را در این خصوص ارائه می دهند.

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه
دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی در صورتی میسر می‌شود که با روش شناسی درست همراه باشد. منظور از روش، مجموعه ابزار و تدابیری است که حصول به هدف نهایی و مطلوب را آسان می‌سازد. هدف از انجام هر تحقیق، کشف واقعیت است. واقعیت با کاوش و روشنگری روابط منطقی مربوط به ویژگی‌های اجزای موضوع تحقیق حاصل می‌شود. بنابراین، هر پژوهشگری پس از تعیین موضوع تحقیق باید به گزینش روش تحقیق بپردازد. روش تحقیق، پیروی از رویه های منظمی است که در جریان استفاده از شیوه های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد (سرمد، 1384).
یک تحقیق زمانی علمی محسوب می‌شود که به صورت منطقی و منظم نسبت به مشکل گشایی و پیگیری گام به گام در جهت شناسایی مشکلات، گرد آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آن‌ها و در نهایت استنتاج معتبر، پاسخگو باشد. از این رو تحقیق علمی صرفاً بر تجربه یا برداشت‌های شخصی و درک