پایان نامه رایگان درمورد جدول داده-ستانده و حفاظت محیط زیست

Businessman pressing play button to start

همانطور که قبلاً بیان شد جدول داده- ستانده 1385، حاوی 17 زیربخش صنعتی با کد دورقمی ISIC است حال آن که گزارش هیدروکربوری 1385 فقط انتشار co2 کل بخش صنعت را بدست می دهد بنابراین لازم است میزان انتشار co2 به 17 زیربخش صنعت تفکیک گردد. مقدار مصرف سوخت های فسیلی 17 زیربخش مذکور مبنای تفکیک انتشارco2 قرار گرفته است داده های مربوط به سوخت های فسیلی 17 زیربخش صنعت از کارگاه های صنعتی سال1385، مرکزآمار ایران سال 1385 گرفته شده است. اما مشکل در این است که گزارش کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران سال 1385، فقط کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن به بالا را پوشش می دهد حال آن که جدول داده-ستانده، کلیه کارگاه های صنعتی 1 نفر کارکن به بالا را در نظر می گیرد.
با توجه به این که آخرین آمار موجود در ارتباط با کارگاه های صنعتی 1 تا 9 نفر کارکن مربوط به سال 1381 است، برای تفکیک میزان مصرف سوخت های فسیلی کارگاه های صنعتی 1 تا 9 نفر کارکن در سال 1385، فرض شده است که نسبت بین کارگاه های صنعتی بیشتر از ده نفر کارکن و1تا 9 نفر کارکن بین سال های 81 و85 ثابت مانده است.
با توجه به فرض مذکور میزان مصرف سوخت های فسیلی کارگاه های صنعتی 1 تا 9 نفر کارکن به صورت زیر محاسبه شده است.
=
Widget not in any sidebars

(17)
با استفاده از رابطه فوق، میزان مصرف سوخت های فسیلی مربوط به کارگاه های صنعتی زیر ده نفر کارکن را در سال 1385 خواهیم داشت.
+ = (18)
رابطه(18)، کل مصرف سوخت های فسیلی کارگاه های صنعتی را در سال 1385 نشان می دهد. سوخت های فسیلی مورد استفاده در صنایع دارای واحد های مختلفی هستند برای این که قابلیت جمع پذیری داشته باشند طبق جدولی که برای تبدیل واحد سوخت ها به میلیون بی تی یو در ترازنامه هیدروکربوری 1385 موجود است، واحد های مختلف سوخت های فسیلی را به میلیون بی تی یو تبدیل می کنیم.

حال برای تخصیص میزان انتشار co2 به تفکیک سوخت های فسیلی، از ضرایب انتشار مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست در دستورالعمل 2011 هیات بین الدول تغییر آب و هوا(IPCC) به صورت زیر استفاده شده است.

جدول(4-6)، میزان انتشار CO2 با واحد کیلوگرم به ازای یک میلیون بی تی یو را نشان می دهد. بنابراین با پیش ضرب کل مصرف سوخت های فسیلی(با واحد میلیون بی تی یو) در ضرایب انتشار CO2 که در جدول بالا آمده است می توان میزان انتشار CO2 به تفکیک سوخت های فسیلی را به دست آورد، و با جمع مقادیر مربوط به سوخت های فسیلی، میزان انتشار کلco2 در هر زیربخش صنعتی محاسبه می شود.
به طور خلاصه، در اولین مرحله برای دستیابی به آمار مربوط به مصرف سوخت های فسیلی از کارگاه های صنعتی سال 1385(مرکزآمار ایران) استفاده شده است اما با توجه به این که کارگاه های صنعتی سال 1385 آمار مربوط به 10 نفر و بیشتر را تحت پوشش قرار می دهند با تکیه بر این فرض که نسبت بین کارگاه های صنعتی بیشتر از ده نفر کارکن و1تا 9 نفر کارکن بین سال های 81 و85 ثابت مانده است، با استفاده از رابطه(17) میزان مصرف سوخت های فسیلی 1 تا 9 نفر کارکن محاسبه شده است با جمع مقادیر مربوط، میزان مصرف سوخت های فسیلی به تفکیک هر زیربخش صنعتی در سال 1385 بدست می آید. سپس برای تبدیل واحد های سوخت های فسیلی به میلیون بی تی یو از جدولی که برای تبدیل واحد سوخت ها به میلیون بی تی یو در ترازنامه هیدروکربوری 1385 موجود است استفاده کرده ایم.. با پیش ضرب هریک از مقادیر فوق در میزان مصرف سوخت های فسیلی، میزان مصرف سوخت های فسیلی به میلیون بی تی یو بدست می آید. در گام بعدی برای تخصیص میزان انتشار co2 به تفکیک سوخت های فسیلی، از ضرایب انتشار مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست در دستورالعمل 2011 هیات بین الدول تغییر آب و هوا(IPCC) استفاده شده است که در جدول (4-6) آمده است با پیش ضرب کل مصرف سوخت های فسیلی(با واحد میلیون بی تی یو) در ضرایب انتشار CO2 ، میزان انتشار CO2 به تفکیک سوخت های فسیلی را به دست می دهد سپس با جمع میزان انتشار co2 مربوط به سوخت های فسیلی، میزان انتشار کلco2 در هر زیربخش صنعتی بدست می آید.
4-3-1-3- نحوه تفکیک انتشارco2 در بخش معدن
ترازنامه هیدروکربوری 1385آمار مربوط به بخش معدن را بدست نمی دهد بخش معدن در جدول داده-ستانده سال 1385 حاوی دو زیربخش است: بخش نفت خام وگاز طبیعی، بخش سایر معادن.
بخش نفت خام وگاز طبیعی
با توجه به این که تعداد زیادی از میادین نفتی دارای شبکه جمع آوری گاز نمی باشند، گاز همراه جدا شده از نفت خام در واحد های بهره برداری سوزانده می شودگاز همراه سوزانده شده در مناطق خشکی و دریایی در سال 1385 جمعاً 38.97 میلیون مترمکعب در روز بوده است(وزارت نیرو، ترازنامه هیدروکربوری، 1385).
جدول (4-7) میزان انتشار co2 در بخش نفت خام و گاز طبیعی را بدست می دهد.

طبق آمار موجود در ترازنامه هیدروکربوری سال 1385، میزان گاز همراه سوزانده شده 38.97 میلیون متر مکعب در روز گزارش شده است برای تعیین میزان انتشار co2 در این بخش باید این مقدار به هزار مترمکعب در سال تبدیل شود تا از طریق آمار موجود در ترازنامه هیدروکربوری سال 1385 درخصوص تبدیل واحد های مختلف سوخت های فسیلی به میلیون بی تی یو، میزان گاز طبیعی با واحد میلیون بی تی یو بدست آید سپس با استفاده از ضرایب انتشار مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست در دستورالعمل 2011 هیات بین الدول تغییر آب و هوا IPCC ، میزان انتشار co2 مربوط به بخش نفت خام و گاز طبیعی بدست می آید همان طور که در جدول (4-7) نشان داده شده است در سال 1385 در بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی 30 میلیون و 859 هزار و 812 تن co2 منتشر شده است.
سایر معادن
میزان انتشار co2 در بخش سایر معادن را می توان از آمار های مربوط به مصرف سوخت های فسیلی موجود در گزارش «نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره برداری کشور در سال 1385» که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مرکز آمار ایران تهیه شده است، به دست آورد. این طرح مقدار سوخت مصرف شده، در نیروگاه داخلی معادن در حال بهره برداری کشور بر حسب فعالیت را نشان می دهد. جدول (4-8)، میزان انتشار CO2 در معادن در حال بهره برداری کشور را در سال 1385 نشان می دهد. مراحل مربوط به محاسبات میزان انتشار co2 در معادن در حال بهره برداری کشور در سال 85 در جدول زیر به روشنی نشان داده شده است.

4-3-1- 4- میزان انتشار co2 در بخش حمل ونقل
میزان انتشار دی اکسید کربن از بخش حمل و نقل در ترازنامه هیدرو کربوری 1385 به صورت مستقل نشان داده شده است.