پایان نامه رایگان مدیریت : کیفیت زندگی کاری

ابزارگردآوری داده ها، تعیین روایی و پایایی پرسشنامه وروش های تحلیل آماری با استفاده از نرم
افزارهای آماری مورد توجه قرار گرفته است.
3-2- تعریف تحقیق
تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغییرهاست. اهداف فوری هر تحقیق از قبیل :

کاوش، توصیف ، پیش بینی، تبیین کنترل و عمل محقق را کمک می‌کند تا دریابد چه سؤالاتی را بپرسد و بدنبال چه پاسخهایی بگردد.
هر تحقیق را بر اساس هدف یا قصدی که دنبال می‌کند می‌توان به سه دسته زیر نیز تقسیم نمود : 
3-2-1- تحقیق بنیادی
هدف این نوع تحقیق ایجاد نظریه از طریق کشف اصول یا قواعد کلی است و توجهی به کاربرد عملی یافته ندارد. نتایج این گونه تحقیق اغلب مجرد و کلی هستند. بیشتر تحقیقات در زمینه یادگیری از این نوعند. 
3-2-2- تحقیق کاربردی
هدف این نوع تحقیق آزمون مفاهیم نظری در موقعیتهای مسائل واقعی زندگی و حل مشکلات ملموس است و نتایج این تحقیق عینی و مشخص می‌باشد تحقیقات آموزشی در حالت کلی کاربردی می‌باشند. 
3-2-3- تحقیق عملی
هدف این نوع تحقیق بر کاربرد فوری متمرکز است و به ایجاد نظریه یا کاربرد عمومی یافته‌ها توجهی ندارد. تأکید آن بر حل مشکلات فوری و موقعیتهای محلی می‌باشد. تحقیقات آموزشی محلی و منطقه‌ای از این نوع می‌باشند.
3-3- روش تحقیق
این تحقیق برحسب هدف کاربردی و براساس شیوه گرد آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است.
با این دلیل کاربردی است که استفاده از نتایج طرح برای بهبود عملکرد سازمان شرکت نفت پارس است
و به این دلیل توصیفی است که مطا لعه وضعیت موجود کیفیت زندگی کاری کارکنان و مدیریت ارتباط با مشتری مدنظر است. و از این جهت که محقق در صدد روابط بین دو متغیر می باشد تحقیق از نوع همبستگی است.
3-4- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شامل تعداد کارکنان سازمان شرکت نفت پارس در سال 1391 می باشد.
که برابر با آمار سازمان ذکر شده تعداد 400 نفر می باشد. که از این تعداد 150 نفر را جنسیت زن.
و250 نفر را جنسیت مرد را شامل می شود .
3-5- تعیین حجم نمونه
اگر متغیرها یا سوالات پرسشنامه دو ارزشی یا چند ارزشی با مقیاس ترتیبی بوده وحجم جامعه محدود باشد آنگاه برای محاسبه حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می شود: (3-1)

که در آن
N: حجم جامعه آماری می باشد که در این تحقیق برابر 400 نفر است
P: نسبت موفقیت می باشد که مقدار آن براساس حدس محقق یا تحقیقات قبلی تخمین زده است اگر
امکان تخمین آن وجود نداشته باشد . نسبت موفقیت برابر5/0 در نظر گرفته می شود که در این
حالت حجم نمونه به حداکثر مقدار ممکن افزایش می یا بد. پس بیشترین مقدار ممکن برای حجم نمونه
را می توان از فرمول زیر بدست آورد:( 3-2)

در این تحقیق 5/0 p= در نظر گرفته شده است پس برای محاسبه می توان از فرمول( 3-2) استفاده نمود.
:a سطح تشخیص آزمون یا سطح معنی داری آزمون یا احتمال خطای نوع اول می باشد که توسط
محقق مشخص می گردد. در این تحقیق a=%05 در نظر گرفته شده است .
: عددی می‌باشد که مساحت زیر منحنی توزیع نرمال استاندارد در سمت راست این عدد برابر است. یا به عبارت دیگر احتمال اینکه بزرگتر از باشد، برابر است. مقدار از جدول توزیع نرمال استاندارد بدست می‌آید. در این تحقیق می‌باشد.
: میزان دقت در محاسبه حجم نمونه می‌باشد که با توجه به نظر محقق مشخص می‌شود. در این تحقیق در نظر گرفته شده است. اگر حجم نمونه معلوم باشد، آنگاه می‌توان را از فرمول زیر بدست آورد: (3-3)

یا با فرض (3-4)

پس حجم نمونه با استفاده از فرمول (3-2) بصورت زیر بدست می‌آید: (3-5)

پس حجم نمونه انتخابی با دقت و با سطح خطای برابر 160 نفر می‌باشد. برای انتخاب افراد نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده می‌کنیم. پس 160 پرسشنامه بطور تصادفی در بین کارکنان شرکت نفت پارس توزیع شده است.
3-6- واحد تحلیل
واحد تحلیل واحدی است که اطلاعات جمع آوری وخصوصیات آن توضیح داده می شود براین مبنا واحد تحلیل تحقیق حاضر را که تعداد کارکنان سازمان شرکت نفت پارس را تشکیل می دهند.
3-7- شیوه نمونه گیری
روش نمونه گیری عبارتند از : نمونه گیری تصادفی ساده نمونه گیری طبقه بندی شده نمونه گیری
سیستماتیک یا منظم و نمونه گیری خوشه ای.
در نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از اعضای جامعه تعریف شده شانس برابر و مستقلی برای قرار گرفتن در نمونه دارند. منظور از مستقل بودن این است که انتخاب یک عضو به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیری ندارد. در این روش ابتدا فهرست اسامی تمامی اعضاء را بدست آورده سپس به هریک از آنها شماره ای اختصاص می دهیم و با استفاده از جدول اعداد تصادفی تعداد مورد نیاز را انتخاب می کنیم با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این تحقیق از پراکندگی یکسانی برخوردار می باشد از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است.
3-8- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات
جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود. جهت تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و جهت گرد آوری داده ها از جامعه آماری با استفاده از پرسشنامه از روش میدانی استفاده می شود. برای اندازه گیری شاخص های تحقیق جمع آوری داده ها و اطلاعات لازم از پرسشنامه استفاده شد. سوالات با عنایت به اهداف تحقیق و ماهیت موضوعی تحقیق حاضر به شکل پنج گزینه ای وابسته و در سطوح اندازه گیری رتبه ای طراحی شده است.
ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسشنامه است که با اقتباس از نمونه های مشابه آنها که در تحقیقات گذشته اعتباریابی و مورد استفاده قرار گرفته شده است بکار گرفته شد. برای تعیین اعتبار و روایی این پرسشنامه (علاوه بر پایایی سنجی ورواسازی تحقیقات پیشین ) هرکدام از آنها پایاسنجی و رواسازی شد.
3-9- پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری
این پرسشنامه شامل 36 سؤال می باشد. که در آن برای سنجش سنجش کیفیت زندگی کاری از هشت مؤلفه والتون و برای سنجش مدیریت ارتباط با مشتری که شامل سه بعد (بعد جذب، حفظ گسترش روابط با مشتری ، زیر ساختاری و مشتری گرایی ) استفاده شده است. و در جهت اجرای سرعت کار و برنامه ها در تحقیق سازمان شرکت نفت پارس تهیه شده است.
سطح اندازه گیری پرسشنامه فاصله ای و براساس 5 طیف لیکرت می باشد. سؤالات این پرسشنامه در جهت مثبت تنظیم شده است این پرسشنامه توسط کارکنان شرکت نفت پارس تکمیل شده است و از آنها خواسته می شود تا سؤال‌ها را تاحدی که در مورد کیفیت زندگی کاری آنها صدق می کند، در طول مقیاس 5 طیف لیکرت (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد ) مشخص کنند.
3-10- تعیین روایی پرسشنامه
تعریف روایی : روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد.
برای اندازه‌گیری روایی پرسشنامه، روش‌های مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای زیر استفاده شد:
1) استفاده از نظرات بعضی از اساتید مدیریت، متخصصان و کارشناسان و مدیران.
2) مطالعه پرسشنامه‌های مشابه، مقاله‌ها، کتاب‌ها و مجلات.
3) توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادی از دست اندرکاران سازمان مزبور و اعمال نظرات اصلاحی آنان.
3-11- تعیین پایایی پرسشنامه
تعریف پایایی: تعریف پایایی یک وسیله اندازه‌گیری عمدتاًًًًًًًًًًًٌٌٍٍَُُ به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به : دقت، اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند.
رابطه روایی و پایایی : رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر بار اجرا روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی به دست بدهد، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه‌گیری نکند هیچ اطلاعات مفیدی به ما نخواهد داد. برای مثال، یک آزمون ریاضی برای اندازه‌گیری محتوا و هدف‌های درس تاریخ روا نیست، اما این آزمون می‌تواند مطالب ریاضی را که اندازه می‌گیرد با دقت اندازه‌گیری کند. پس برای این که یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است، اما روایی برای پایایی ضروری نیست.
بهترین روش برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه، روش آلفای کرونباخ می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ عددی بین صفر و یک است که از فرمول زیر بدست می‌آید: (3-6)
که در آن
: ضریب آلفای کرونباخ یا ضریب پایایی کل آزمون
: تعداد سوالات آزمون
: واریانس نمرات سوال ام
3-1- جدول نتایج پایایی آلفای کرونباخ
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سؤالات پرسشنامه
857/0
36 سؤال
نتیجه گیری
با توجه به این تحقیق جهت بدست آوردن ضریب آلفا کرونباخ 30 تا پرسشنامه بین کارکنان پخش شد که ضریب محاسبه شده (857/0) است که از 7/0 بیشتر می‌باشد طبق استاندارد پایایی قابل قبول می‌باشد.
3-12- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
در این تحقیق برای توصیف مشخصات جمعیت شناختی کارکنان و مشتریان و توصیف متغیرهای اصلی تحقیق از آمار توصیفی شامل تشکیل جداول فراوانی، رسم نمودارهای فراوانی و محاسبه شاخص‌های مرکزی و پراکندگی استفاده می‌شود. برای بررسی درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کلموگروف – اسمیرنف یک نمونه‌ای، آزمون همبستگی و ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شده است. تمامی تحلیل‌های آماری با استفاده از نرم افزار آماری IBM SPSS Statistic 19 انجام می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه
به طور کلی هدف اصلی هر تحقیقی پاسخ به سؤالها و فرضیههایی است که محقق برای شناخت واقعیتهای بیرونی طراحی کرده است. میتوان گفت تجزیه و تحلیلداده های گردآوری شده، مهمترین گام در فرآیند تحقیق محسوب میشود چرا که در طی این فرآیندداده های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند یعنی طبقهبندی، تنظیم و پردازش میشوند و پس از پردازش در قالب اطلاعات در اختیار محقق و استفادهکنندگان قرار میگیرند. در ابتدا به توصیف ویژگیهای دموگرافیک در نمونه‌های تحقیق (جنسیت، سن، تحصیلات و درآمد) اقدام نموده، پس از آن به منظور نمایش تصویری داده‌های فوق، از نمودار دایره ای استفاده شده است.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در راستای تحلیل داده‌ها و پاسخ به سؤال‌های پژوهش و آزمون فرضیات، از آزمون میانگین و تحلیل واریانس و آزمون فریدمن در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات گردآوری شده با فرضیات متناظرند، یا به عبارت دیگر، آیا نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیات انتظار داشتند متناظرند، استفاده شده است.
4-2- توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها(آمار توصیفی)
در این فصلیافته های تحقیق که اعم از آمار توصیفی و آمار استنباطی می باشد، ارائه می گردد. ابتدا در تحلیل توصیفی تک متغیره به ارائه نتایج توصیفی متغیرهای زمینه ای همچون جنسیت، سن، میزان تحصیلات ، سطح پست سازمانی و سابقه کار پرداخته شده است. در این زمینه برای شفافیت داده ها از جداول آمارهای توصیفی همچون فراوانی و درصد فراوانی وهمچنین از نمودارها استفاده شده است.
4-2-1- توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده
در این بخش ازیافته های تحقیق، نتایج توصیفی تحقیق و توصیف متغیرهای زمینه ای همچون جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سطح پست سازمانی و سابقه کار پاسخگویان مطرح شده است. به طور کلی آمار توصیفی جمعبندی و خلاصه کردن داده ها، برای بهتر نشان دادن آنها به خوانندگان می باشد. دواس بیان می کند که آمار توصیفی، که الگوی پاسخ های افراد نمونه را تلخیص می کند (دواس،1376: 127).
جداول از مهمترین ابزار، برای سنجش و اندازه گیری داده های یک تحقیق انسانی-اجتماعی به شمار ‌می‌آیند. هدف نهایی جداول، کمی و سنجش پذیر ساختن واقعیت مورد مطالعه تا سرحد امکان و ارائه تصویر دقیقی از آن است.
4-2-1-1- جنسیت
جدول 4-1 نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت می باشد. همان گونه که در جدول 4-1 مشاهده می شود، اکثریت نمونه‌های تحقیق (100 نفر) یعنی 7/66% درصد «مرد» و (50 نفر) یعنی 3/33% درصد «زن» می‌باشند. این فراوانی در نمودار 4-1 نشان داده شده است.
جدول(4-1): آماره های توصیفی مربوط به متغیر جنسیت
جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد فراوانی نسبی معتبر
درصد فراوانی تجمعی نسبی معتبر
مرد
100
66.7 %
66.7%
زن
50
33.3%
100%
کل معتبر
150
پاسخ داده نشده
0
حجم کل نمونه
150
100 %
نمودار 4-1: نمودار میله ای فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
نمودار 4-2- نمودار دایره ای درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

4-2-1-2- سن
جدول 4-2 نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سن می باشد .همان گونه که در جدول 4-2 مشاهده می شود، اکثریت نمونه‌های تحقیق (55 نفر) یعنی 9/36% درصد بین 31 تا 40 و (1 نفر) یعنی 0.7% درصد زیر 20 سال می‌باشند. این فراوانی در نمودار 4-3 نشان داده شده است.
جدول(4-2): آماره های توصیفی مربوط به متغیر سن
سن پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد فراوانی نسبی معتبر
درصد فراوانی تجمعی نسبی معتبر
تا 20 سال
1
0.7%
0.7%
بین 21 تا30 سال
32
21.5%
22.1%
بین31 تا40 سال
55
36.9%
59.1%
بین 41 تا50 سال
46
30.9%
89.9%
بالاتر از 50 سال
15
10.1%
100%
کل معتبر
149
پاسخ داده نشده
1
حجم کل نمونه
150
100%
نمودار 4-3- نمودار میله ای فراوانی سن پاسخ دهندگان
.
نمودار 4-4- نمودار دایره ای درصد فراوانی سن پاسخ دهندگان
4-2-1-3- تحصیلات
جدول 4-3 نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس تحصیلات می باشد .همان گونه که در جدول 4-3 مشاهده می شود، اکثریت نمونه‌های تحقیق (42 نفر) یعنی 2/28% درصد لیسانس و (12 نفر) یعنی 8.1% درصد دارای مدرک دکتری می‌باشند. این فراوانی در نمودار 4-5 نشان داده شده است.
جدول(4-3): آماره های توصیفی مربوط به متغیر تحصیلات
تحصیلات پاسخ دهندگان
فراوانی
درصد فراوانی نسبی معتبر
درصد فراوانی تجمعی نسبی معتبر
دیپلم
35
23.5%
23.5%
فوق دیپلم
34
22.8%
46.3%
لیسانس
42
28.2%
74.5%
فوق لیسانس
26
17.4%
91.9%

دکتری
12
8.1%
100%
کل معتبر
149
پاسخ داده نشده
1
حجم کل نمونه
150
100%
نمودار 4-5: نمودار میله ای فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
نمودار 4-6: نمودار دایره ای درصد فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان

4-2-1-4- سابقه کار
جدول 4-4 نشان دهنده توزیع فراوانی

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *