پایان نامه روش تحلیل آماری و آموزش و پرورش

در این فصل به روش پژوهش و جامعه آماری و نمونه و روش نمونه گیری و همچنین ابزار پژوهش و چگونگی تئین روائی و پایائی ابزار پژوهش و روش تحلیل آماری پرداخته شده است.
Widget not in any sidebars

2-3 روش پزوهش
روش این پژوهش توصیفی است زیرا هیچگونه دخل و تصرفی در آن نداشته و فقط آنچه بوده را مشاهده توصیف و تحلیل نموده . همچنین با توجه به اینکه در این پژوهش نگرشهای افراد پرسیده شده یک تحقیق زمینه یابی محسوب می شود.
3-3 جامعه آماری :
جامعه آماری پژوهش حاضر ، کلیه دبیران منطقه 18 آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به خدمت هستند که طبق آمار ارائه شده از سوی واحد آمار منطقه مربوطه 2542 نفر در سال جاری مشغول به خدمت می باشند .
4-3 نمونه و روش نمونه گیری
تعیین حجم نمونه
در این پژوهش تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان محاسبه شده است. بدین ترتیب که با توجه به حجم جامعه آماری که تعداد2542 نفر از دبیران در سال جاری مشغول به خدمت هستند تعداد افراد نمونه برای این تحقیق بر اساس جدول مذکور 335 نفر تعیین شده است. با توجه به تعداد نمونه ، با پیش بینی احتمال عدم تکمیل یا تحویل تعدادی از پرسشنامه ها توسط دبیران ، تعداد 368 پرسشنامه ، در بین دبیران توزیع شد، که پس از بررسی های به عمل آمده از343 پرسشنامه برگشت داده شده ، 340 برگ از آن ها قابل استفاده و تجزیه و تحلیل بود
روش نمونه گیری
در این پژوهش برای نمونه گیری ، از روش سیستماتیک استفاده شده است. در این روش ، ابتدا تعدادکل جامعه آماری
52
که شامل 2542 نفر ازدبیران منطقه 18 که در سال جاری مشغول به کار هستند را را بر تعدادنمونه 335 نفر می باشد تقسیم نموده و عدد 7.58 بدست آمد که با تقریب کمتر از 1 عدد 8 بدست آمد که نشان دهنده فاصله نمونه گیری می باشد .سپس از بین فهرست کل دبیران درمدارس به فاصله 8 تایی طبق فرمول زیر انتخاب شده اند.
اولین فرد نمونه نفر هشتم
دومین فرد نمونه نفر شانزدهم 16 = (8+8)
سومین فرد نمونه نفر بیست چهارم 24= (8+ 16 )
لازم به ذکر است مزیت روش نمونه گیری سیستماتیک که شباهت به نمونه گیری تصادفی ساده دارد سهولت انتخاب واحد های نمونه می باشد. نمونه گیری تصادفی ساده یا نمونه گیری سیستماتیک در صورتی بکار برده می شود که :
الف) فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه ( چار چوب نمونه گیری ) در دسترس باشد.
ب) تغییرات صفت متغیر در جامعه ی مورد مطالعه شدید نباشد ( سرمد و دیگران ، 1381، 183) .
لذا با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این پژوهش دارای صفات فوق الذکر می باشند از نونه گیری سیستماتیک استفاده شده است.
5-3 ابزار پژوهش
ابزار پژوهش در این تحقیق شامل دو پرسشنامه است

Author: مدیر سایت