پایان نامه صمیمیت زناشویی و اعتقادات مذهبی


Widget not in any sidebars

الف ) تعریف مفهومی : یعنی ایجاد رابطه ی توام با احترام و تعهد و عواطف مثبت به طوری که هر کدام از زوجین در این ارتباط احساس با ارزش بودن ، مورد توجه و اجترام بودن کنند ( باگاروزی ،2001،ترجمه آتش پور و اعتمادی،1385).
ب ) تعریف عملیاتی : صمیمیت ارتباطی عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها در زیر مقیاس صمیمیت ارتباطی در پرسشنامه صمیمیت زناشویی (اولیاء ، 1385 ) کسب می کنند.
صمیمیت معنوی :
الف ) تعریف مفهومی : صمیمیت معنوی به معنی در میان گذاشتن افکار ، احساسات و عقاید و تجارب معنوی با همسر است که به مسائل معنوی ، مافوق طبیعی ، ارزش ها ، معنای وجود ، زندگی پس از مرگ ، ارتباط با خدا و قدرت برتر ، رابطه فرد با طبیعت و جایگاه فرد در جهان مربوط است ( باگاروزی ،2001،ترجمه آتش پورواعتمادی،1385).
ب ) تعریف عملیاتی : صمیمیت معنوی عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از زیر مقیاس صمیمیت معنوی در پرسشنامه صمیمیت زناشویی ( اولیاء ، 1385) کسب می کنند.
صمیمیت روانشناختی :
الف ) تعریف مفهومی : صمیمیت روانشناختی به معنی نیاز به ارتباط و انتقال و در میان گذاشتن و تماس با همسر به وسیله افشای عمیق مسائل شخصی ، مهم و ارتباط پرمعنا درباره ی خود واقعی ، درونی و حتی خود آرمانی است ( باگاروزی ،2001،ترجمه آتش پورواعتمادی،1385).
ب ) تعریف عملیاتی : صمیمیت روانشناختی عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها در زیر مقیاس صمیمیت روانشناختی در پرسشنامه صمیمیت زناشویی ( اولیاء ، 1385 ) کسب می کنند.
فصل دوم
ادبیات پژوهش
فصل دوم
ادبیات پژوهش
مقدمه
در این فصل به پیشینه نظری و پیشینه پژوهشی مرتبط با تحقیق حاضر پرداخته می شود . در قسمت پیشینه نظری این مباحث مطرح می شود ، تعاریف صمیمیت ، ابعاد صمیمیت ، نظریه ها و مدل های مرتبط با صمیمیت زوجین ، دیدگاه اسلام در مورد صمیمیت زوجین ، تعاریف مدارا ، ، حدّ و مرز مدارا و تفاوت مدارا از دیدگاه اسلام با دیدگاه غرب، جایگاه مدارا در اسلام، اهمیت و ضرورت مدارا ، مقابله با آسیب ها، مهارت های رسیدن به مدارا ، پاداش و فواید مدارا در زندگی . در قسمت پیشینه پژوهشی ، پژوهش های انجام گرفته در راستای موضوع تحقیق و تحقیقاتی که به طور کلی در زمینه صمیمیت زناشویی ، اعتقادات مذهبی و اثر بخشی آموزه های دینی در داخل و خارج از کشور انجام شده است ذکر می شود .
پیشینه نظری
قسمت اول
صمیمیت زناشوئی
تعاریف صمیمیت
صمیمیت یک نزدیکی ، تشابه و روابط شخصی عاشقانه با شخص دیگر است که مستلزم شناخت و درک عمیق از فرد دیگر و همینطور بیان افکار و احساساتی است که نشانه تشابه با یکدیگر است . صمیمیت یک فرآیند تعاملی است محور این فرآیند شناخت ، درک ، پذیرش ، همدلی با احساسات فرد دیگر ، قدردانی یا پذیرش دیدگاه منحصر بفرد فرد دیگر از دنیاست . صمیمیت یک نیاز اساسی و واقعی انسان است ، و تنها یک تمایل یا آرزو نیست ( با گاروزی ، 2001،نقل از رضایی 1389). صمیمیت عبارت است از رابطه ی نزدیک ، خودمانی و معمولاً محبت آمیز یا رابطه ای عاشقانه و شخصی با فرد دیگری که مستلزم داشتن اطلاعات بسیار جزئی یا شناخت عمیق وی است ، به علاوه ابراز فعالانه افکار و احساسات شخصی که به عنوان نشانه خودمانی بودن به حساب می آید ( دیکشنری رندم هاوس نقل از باگاروزی ، ترجمه رضا زاده و تهرانی،1387)‌.
صمیمیت مفهوم وسیعی است که می تواند از بحث درباره جزئیات زندگی تا افشای خصوصی ترین احساسات جنسی که کسی به راحتی درمورد آن سخن نمی گوید را در برگیرد. صمیمیت محصول فرعی توجه کردن ، پذیرفتن ، حساسیت به خرج دادن و درک کردن است. صمیمیت یعنی رابطه ی باز و بی آلایش و خود به خودی و صادقانه و عاری از هر بازی یک انسان آگاه ، و رها ساختن « کودک» فهمیده و تباه نشده که در این مکان و این زمان زندگی می کند. از آنجا که صمیمیت از کارکردهای « کودک» طبیعی است ، تنها موقعی به نتیجه ی مطلوب می رسد که هرگز بازی در آن رخنه نکند ( برن3،نقل از فصیح،1387). صمیمیت ، یعنی قدرت ورود به دنیای انسانی دیگر ، چنان که حس کند او را درک می کنید و رشته ی فوق شما را به هم مرتبط می کند. یعنی اینکه بتوانید از نقشه ای که خود از جهان دارید به نقشه ای که او از جهان دارد ، حرکت کنید و این کلید هر ارتباط موفق است (رابینز ، نقل از اسماعیل بیگی و غلامرضایی،1388).
ابعاد صمیمیت
صمیمیت واقعی فرآیندی تعاملی است که شامل مؤلفه هایی می شود که با یکدیگر ارتباط دارند. مرکز این فرآیند ، آگاهی ، فهم و قبول همسر و همدلی برای درک احساسات و فهم دیدگاه بی همتایی او از جهان است. باگاروزی بعد از بیش از سی سال کار با زوج ها ، نه مؤلفه یا بعد جداگانه اما به هم مرتبط صمیمیت را شناسایی کرده است که عبارتند از :
صمیمیت عاطفی : صمیمیت عاطفی نیاز به ارتباط ( انتقال) ، و درمیان گذاشتن همه احساسات مثبت و منفی با همسر است ، احساسات مثبت شامل شادی ، خوشحالی و رضایت و احساسات منفی شامل غمگینی ، ناراحتی ، ترس ، خشم ، گناه ، شرم ، تنهایی بی حوصلگی و خستگی است. برای اینکه صمیمیت احساسی بوجود بیاید ، بایستی بازداری ها یا محدودیت های اندکی برای ابراز احساساتی که در یک رابطه مجاز شمرده می شود وجود داشته باشد.اگر ، برای مثال ، فقط هیجان های مثبت اجازه ابراز داشته باشند ، آنگاه یک جو مثبت ساختگی یا مصنوعی در یک رابطه وجود خواهد داشت. از سوی دیگر ، اگر فقط هیجان های منفی اجازه ی بیان داشته باشند ، آنگاه جو احساسی ک
لی ارتباط یکی از دو حالت نابودی و ناامیدی خواهد بود . در برخی موارد ، به هر حال ، نظام قواعد بیان نشده زوجین ممکن است ابراز هیجان ها را محدود کند. در این گونه توافق ها ، تمام عمق یا ارتفاع ، به علاوه دامنه ابراز هیجان ها ، ممکن است محدود شده باشد. برای مثال ، زوجین ممکن است خوشحالی یا خوشی شان را ابراز دارند ، اما شعف یا برانگیختگی شان را ابراز نکنند . یا یک همسر ممکن است قادر باشد که ناکامی و ناراحتی و نه خشمش را ابراز دارد . مشابه همین ، یک شخص ممکن است آزاد باشد که غمگینی اش را ابراز دارد ولی ابراز افسردگی و نومیدی تقریباً محدود شده باشد(باگاروزی 2001، نقل از رضایی، 1389).
2- صمیمیت روانشناختی: صمیمیت روانشناختی نیاز به ارتباط ( انتقال) ، در میان گذاشتن و تماس با
همسر بوسیله افشای عمیق مسائل شخصی مهم و پرمعنا درباره خود واقعی و درونی است . صمیمیت روانشناختی نیاز به در میان گذاشتن و بیان امیدها و رویاها ، خیالات آرزوها و طرحهای آینده و همینطور در میان گذاشتن ترسها ، علایق ، دیدگاهها ، عدم اطمینان ، مشکلات و تعارضات درونی با همسر است.در دسترس بودن همسر ، دفاعی نبودن و اطمینان در رابطه ، شرط ضروری این نوع صمیمیت است همسر باید برای در میان گذاشتن مسائل شخصی بدون ترس از قضاوت شدن ، ارزیابی شدن ، طرد ، شرم ، مقصرسازی یا تنبیه همسر احساس امنیت کند (باگاروزی ، 2001،نقل از رضایی 1389).

Author: مدیر سایت