پایان نامه طراحی ساختار سازمانی و ساختار سازمانی


Widget not in any sidebars
1-K.l.luks
2- Quinn & Spreitzer
3-Mechanastic Approach
4-Organic Approach
20
5-2-2 توانمند سازی بعنوان یک سازه ارتباطی
از این دیدگاه ، توانمند سازی ،فرایندی است که از طریق آن یک رهبر یا مدیر سعی در تقسیم قدرت خود در بین زیر دستا نش دارد (کانگر و کانا نگو ،1988،به نقل از نجاری نژاد ،1387 ) 2به عنوان مثال فوی (1997 )  توانمند سازی توزیع مجدد قدرت تصمیم گیری به افراد که آن راندارند،تعریف کرده است.باون ولالر (1992)  .توانمند سازی را سهیم شدن کارکنان در خط مقدم سازمان در چهار عنصراطلاعات ،دانش ،پاداش و قدرت می دانند. به زعم بلانچارد و همکارانش (1999 )توانمند سازی عبارت از سهیم شدن کارکنان در اطلاعات ، تشکیل گروه ها و طراحی ساختار سازمانی مناسب ،کوئین و اسپریتزر (1997)این نوع نگاه به توانمند سازی را رویکرد مکانیکی نامیده اند(عبداللهی ،1384،ص 39 ).
به باور شوول و همکارانش (1993 )توانمند سازی عبارت است از اعطای اختیارات بیشتر به کارکنان برای اتخاذ تصمیمات لازم بدون آن که در ابتدا به تایید مقامات بالاتر سازمان برسد ( شوول و همکاران ،1993 ص 213).
در همین راستا ،هاراری (1999) بیان کرد که توانمند سازی ابزاری است برای باز گذاشتن دست کارکنان به گونه ای که آنان بتوانند برای انجام آنچه که فکر می کنند ً بهترین ً است بدون ترس از رانده شدن توسط روسا یشان از آزادی فکر می کنند ً بهترین ً است بدون ترس از رانده شدن توسط روسا یشان از آزادی عمل برخوردار گردند (کراکوندا و همکاران 1999،به نقل از نجاری نژاد 1387ص 25) در این مفهوم ، قدرت به معنای دارا بودن اقتدار و کنترلفکر می کنند در این مفهوم ، قدرت به معنای دارا بودن اقتدار و کنترل رسمی بر منابع سازمانی تعبیر می شود . باریچ (1998) معتقد است توانمند سازی به مفهوم تفویض اختیار است و در منابع علمی و آثارنوشتاری مربوط به تفویض اختیار و عدم تمرکز ، توجه اصلی بر توانمند سازی متمرکز است (ابطحی و عابسی ، 1386ص 5).
به عنوان مثال ، باردوییک ،بلاک و پیترز (1993) -توانمند سازی را فرآیند تقسیم قدرت در بین افراد سازمان تعریف کرده اند .
اسپریتزر(1995)این نگاه به توانمند سازی را رویکرد ارتباطی می نامد .(همان ،5 )
1-Relational construct
2-Canger&Kanungo
3-Foy
4-Bowun&Lawler
5-Blanchard
6-Quinn&Spreitzer
7-Schoell et al
8- Harari
9- Korakonda & Watson & Rajkumar
10-Baruch

Author: مدیر سایت