پایان نامه قابلیت اطمینان و حمل ونقل هوایی


Widget not in any sidebars

2-6-4- مزایا و معایب استفاده از روش درخت خطای فازی
2-6-4-1- مزایای روش درخت خطای فازی
با توجه به آن که در فضای واقعی تحلیل درخت خطا، تحلیل گر با مسائلی روبرو می شود که داد ه ها و ورودی های تحلیل قطعی و صریح نیستند، بهتر است از منطق فازی برای تشکیل درخت و دریچه ها استفاده شده و تحلیل توسط مدل فازی صورت پذیرد . با توجه به بیان قوی فازی، بروز اشتباهات تحلیل به حداقل می رسد. تحلیل عادی درخت در زمان غیر قطعی بودن به نتیجه ای کاملا معکوس خواهد رسید که این امر با مدل ارائه شده به برطرف شده و نتیجه ی واقعی به دست خواهد آمد(دهقانی و همکاران،1391).
2-4-6-2- معایب روش درخت خطای فازی
برای سیستم های بزرگ، این نمودارها بسیار پیچیده و رسم آن ها مشکل می گردد. همچنین در این روش فرض بر این است که تمام رویدادها مستقل از یکدیگر می باشند و از طرفی به علت گستردگی رویدادها ممکن است تعدادی از آن ها در حین ارزیابی از قلم بیفتند(دهقانی و همکاران،1391).
در این پژوهش به منظور بررسی خطاهای انسانی بر نمونه آماری موردنظر وبرای محاسبه قابلیت اطمینان انسان از نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM ) استفاده شده است. برای آشنایی با این فرایند این مبحث به صورت خلاصه بیان می گردد.
2-7- نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM)
نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان فرایندی است که نیازهای نگهداری وتعمیرات تجهیزات و ماشین آلات را در شرایط کاری تعییین می کند تا هریک از این تجهیزات به بهترین نحو وظایف اصلی خود را انجام دهند. نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان مناسب برای رسیدن به حداکثر قابلیت اطمینان ذاتی تجهیزات بر اساس شرایط کاری مربوطه مشخص می کند و بیشترین تاثیرات را برای ماشین آلات بر مبنای ایمنی، قابلیت دسترسی و بهینه کردن هزینه ها ایجاد می کند(موبری، 1997).
2-7-1- پیدایش نگهداری و تعمیرات مبتنی قابلیت اطمینان
ریشه نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان به قبل از دهه 1960 برمی گردد.ایده آن در مقاله گروه نگهداری و تعمیرات بوئینگ 747 در سال 1968 ارایه و در سال 1970 نتیجه اصلاح شده آن تحت عنوان MSG2 منتشر شد. در سال 1979 سازمان حمل ونقل هوایی، آن را تحت عنوان MSG3بیان و در سال 1981 وزارت دفاع آمریکا پس از مطالعه و بازنگری، آن را تحت عنوان “نگهداری وتعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان” ارایه نمود. این روش در تولید محصولات نظامی در نیروی دریایی آمریکا استفاده شد. نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان تا کنون در صنایع نیروگاهی و هسته ای به کار گرفته شده است(بالم، 1996). همچنین سه رویکرد اصلی در نگهداری و تعمیرات مبتنی قابلیت اطمینان عبارتند از: تمرکز بر پر اهمیت ترین وظایف، تمرکز بر پیامدهای خرابی به جای خود خرابی، کاهش هزینه ها با حذف فعالیتهای غیر ضروری(راشدی و دیگران،1388)
2-7-2- دستاوردها ونتایج حاصل از نگهداری و تعمیرات مبتنی قابلیت اطمینان
کاهش هزینه ها از قبیل هزینه دستمزد ، هزینه توقف ماشین آلات
کاهش هزینه های ناشی از خرابی هایی که به دستگاه وارد می شود.
برنامه ریزی بر اساس اطلاعات نت
ایجاد انگیزه و کار گروهی
پیش بینی دقیق و سریع نیازهای نت
ارزیابی و تعیین ساعات کاری قابل قبول پرسنل نت(آسیابانی،1389).
2-7-3- انجام فعالیت نت بر اساس شرایط کارکرد
زمانی که نمی دانیم چطور مستقیما از بروز خرابی پیشگیری کنیم، بهترین راهی که به نظر می رسد این است که شروع خرابی را جستجو کنیم و نقطه زمانی را که خرابی احتمالا در اینده رخ می دهد پیش بینی کنیم. این کار را با سنجش پارامترهایی از عملکرد تجهیز در طی زمان انجام می دهیم. جهت اجرای نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان، بایستی با استفاده از یک قالب سازمان یافته در مورد تجهیزات موجود و شرایط کاری سوالات زیر پاسخ داده شوند:

Author: مدیر سایت