پایان نامه قابلیت اطمینان و خطاهای انسانی

Abstract mesh and stucture background

Widget not in any sidebars

(4.2) F (t) =
f(t) تابع چگالی احتمال (در فعالیتهای قابلیت اطمینان انسان به عنوان تابع چگالی خطاهای انسانی شناخته می شود). t متغیر تصادفی زمان وF(t) تابع توزیع تجمعی است.
در تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان انواع مختلفی از توزیع های گسسته و پیوسته مورد استفاده قرار می گیرد. چند نمونه از این توزیع ها دوجمله ای ، پواسون ، نمایی، وایبال و توزیع نرمال است. در اینجا توزیع نمایی را مطرح می کنیم.
توزیع نمایی
این احتمال بیشترین کاربرد را در بحث قابلیت اطمینان دارد. زیرا بیشتر قطعات مهندسی در دوره عمر مفید خود نرخ خرابی ثابتی را دارند. تابع توزیع این احتمال به صورت زیر بیان می شود :
(5.2) t≥0 , β>0 f(t) = β
f(t): تابع چگالی توزیع (در قابلیت اطمینان به عنوان تابع چگالی خطا یا تابع چگالی شکست نیز مشهور است)
β: پارامتر توزیع (در قابلیت اطمینان به عنوان نرخ خرابی ثابت شناخته می شود) و t زمان است.
(6.2) F (t) =
با استفاده از معادله 4.2و 2.5 به تابع توزیع تجمعی این توزیع می رسیم :
(7.2) F(t)= 1 – R(t) = 1 –
با جایگذاری معادله 5.2 در معادله 8.2 معادله توزیع میانگین این توزیع به دست می آید :
(8.2) E(t) = µ =
(9.2) µ= E (t) =
2-3- تابع قابلیت اطمینان انسان
خطای انسانی یک عمل خارج از ظرفیت سیستم انسان-ماشین محسوب میشود. این حالت هنگامی رخ میدهد که انسان با وظیفهای که انجام میدهد مناسبت نداشته باشد. خطای انسانی یکی از دلایل عمدهی حوادث محسوب میشود. درک بهتر این مسئله که کارگر چگونه نسبت به عوامل شکلدهنده عملکرد در محیط کار خود عمل و عکسالعمل نشان میدهد، میتواند ما را در طراحی بهتر ماشینها و تجهیزات، به منظور پیشگیری از خطای انسانی، کمک کند(جرتمن وبلکمن،1994).
علت اصلی بروز خطا در انسان چه به صورت عمدی، غیر عمدی و یا نوع دیگر مثل حذف، اضافه کردن، خطای زمانی و خطای توالی کار در میدانهای مربوط به ورودی، تمرکز و خروجی ناشی از طراحی نادرست سیستم انسان-ماشین و عدم توجه به قابلیتهای فیزیکی و فیزیولوژیکی انسان و محدودیتهای او در اجرا است. تلاشهایی جهت طبقهبندی خطای انسان صورت گرفتهاست. مثلا” میلر دیدگاه متمایل به بازده را اتخاذ میکنند که در آن خطا بدین گونه هستند:
ماموریت (Commission) : اضافه کردن یا شامل کردن چیزی که نباید آنجا باشد.
حذف (Omission) : حذف کردن و نبودن بعضی چیزها مثلا” نبودن یک مرحله از مراحل متوالی.
انتخاب (Selection) : انتخاب گزینه غلط از میان گزینههای موجود.
زمان (Time) : خیلی زود یا دیر انجام دادن کار.