پایان نامه قابلیت اطمینان و خطاهای انسانی


Widget not in any sidebars
از آنجا که ارزش خالص فعلی یک پروژه سرمایه گذاری معیار سنجش اصولی در تعیین امکان پذیری اقتصادی پروژه است، مهم است که میزان حساسیت NPV را درمحدوده دامنه پارامترهای آن که شاملi، زمان، هزینه و سود پروژه هستند بررسی کنیم. برای ساده شدن در یک زمان تنها تغییرات یک متغیر را درنظر می گیریم. در قیمت بالا حساسیت NPV نسبت به i تاکید شده است. قابل ذکر است که ارزش خالص فعلی نسبت به زمانبندی، هزینه ها ومنافع آتی نیز حساسیت دارد(بانکی، 1379).
2-2- مروری بر پژوهش های پیشین
در این بخش نتایج تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته مرتبط با پژوهش آورده می شود.
2-9-1- پیشینه قابلیت اطمینان انسان
تاریخچه ی قابلیت اطمینان وخطا به بعد از سال 1950 برمی گردد، هنگامی که ویلیام بیان کرد که قابلیت اطمینان عناصر انسانی باید شامل پیش بینی ومحاسبهی قابلیت اطمینان سیستم باشد. ازطرفی قابلیت اطمینان محاسبه شدهی سیستم ها، تصویر واقعی رامجسم نمی کرد. (ویلیام، 1958).
خطاهای انسانی درصنعت می توانند در شش طبقه بندی مجزا قرار گیرند که عبارتند از:
طراحی، مونتاژ، بازرسی، تاسیسات، عملیات و نگهداری. وبیشتر از همه به خطاهای نگهداری اشاره شده که با قابلیت انسانی ضعیف رخ می دهد و اساسا به علت خطای تعمیرات می باشد و دو مثال از آن تنظیم نادرست تجهیزات وخطا در کاربرد روغنکاری درنقاط مختلف تجهیزات است. ( میستر، 1962 و دیهیلون، 1981)
درکارهای اجرایی، قابلیت اطمینان عملکرد نیروی انسانی یک پارامتر مهم است که باید در نظرگرفته شود. معادله قابلیت اطمینان عملکردنیروی انسانی برای کارهایی با زمان پیوسته استفاده شده وبطور مشابه برای پیشرفت تابع قابلیت اطمینان کلی سیستم ها نیز مورد استفاده قرار گیرد. معادلهی (37.2) برای محاسبهی نرخ خطای انسانی است:
λ he(t)
(37.2)
که λ he(t) زمان t وابسته به نرخ خطای انسان است وHR(t) قابلیت اطمینان عملکرد نیروی انسانی درزمان t می باشد(شومان، 1968).
علل بوجود آمدن خطای انسانی را درچرخهی عمر سیستم میتوان به پنج دسته تقسیم کرد:
1) اجرای کاری که نباید انجام می شده است.
2) گرفتن تصمیم نادرست در پاسخ به یک مساله یا مشکل
3) خطا در شناسایی یک موقعیت تصادفی یا خطرناک
4) شکست در اجرای یک حالت از تابع
5) زمان گیری ضعیف وبی اثر بودن پاسخ برای عملیات احتمالی(هامر، 1980).
هامر 1980 وکریستنس هاوارد1981 بیان کردندکه بوجودآمدن خطا درچرخه عمرسیستم یک فاکتور مهم بوده و4 سطح خطا را مطابق با شکل 6.2 نشان دادند و به این نتیجه رسیدند که علت خطاهای نگهداری یا انواع دیگرخطاهای انسانی سرانجام برابر است با خطای اپراتور.
خطای نگهداری
خطای تاسیسات خطاهای انسانی
خطای اپراتور

Author: مدیر سایت