پایان نامه قابلیت اطمینان و میزان سازگاری


Widget not in any sidebars

– در آمار، قابلیت اطمینان سازگاری مجموعه ای از اندازه گیری ها یا وسایل اندازه گیری است که اغلب برای توصیف یک آزمایش بکار می روند.
– در علوم آزمایشگاهی، قابلیت اطمینان نشان می دهد که میزان سازگاری یک آزمایش در طول آزمایش های تکرار شده یکسان و تحت شرایط مشابه تا چه اندازه ای ثابت باقی می ماند.
– در مهندسی، قابلیت اطمینان توانایی یک سیستم یا جزء را برای اجرای توابع مورد نیازش و کار معین تحت شرایط معین برای دوره زمانی مشخص نشان می دهد. این ویژگی اغلب بر حسب احتمال بیان می شود. ارزیابی قابلیت اطمینان، استفاده از ابزارهای آماری زیادی را دربر می گیرد.
کوندرا (1993) تعریف سادهای از قابلیت اطمینان ارائه کرد : قابلیت ، کیفیت در زمان است. در حقیقت منظور از کیفیت میزان تطابق محصول با مشخصاتی است که مطابق آن ساخته می شود، در حالیکه منظور از قابلیت اطمینان اطمینان توانایی محصول جهت به پایان رساندن دوره زندگی با مشخصات از پیش تعریف شده است(نقی خانی، 1388).
طبق تعریف، بدیهی است که قابلیت اطمینان به عبارتی مبین تداوم عملکرد بدون وقوع از کار افتادن می باشد، (به عنوان مثال در به انجام رساندن یک مأموریت) و لذا قابلیت اطمینان عبارت خواهد بود از احتمال باقی ماندن سیستم و یا یک قطعه در شرایط عملکرد بدون وقوع از کار افتادن(بلوم،2006).
امروزه مجموعه فعالیت هایی که برای طراحی، تولید و کارکرد مناسب یک ماشین و یا یک سیستم انجام می گیرد، مهندسی قابلیت اطمینان نام دارد بنابراین هدف اولیه مهندسی قابلیت اطمینان، بیشینه کردن قابلیت اطمینان سیستم و حداقل نمودن هزینه ها می باشد(زاک،1992).
2-2-2-2- شاخصهای قابلیت اطمینان
تابع قابلیت اطمینان
برای متغیرهای پیوسته به صورت زیر بیان می شود :
(1.2) F(t) = 1-R(t) = 1-
F(x) تابع چگالی خطاهای انسانی یا شکست و R(t) تابع قابلیت اطمینان می باشد.
تابع نرخ خرابی
همچنین به عنوان تابع نرخ خرابی یا شکست شناخته شده است و به صورت زیر بیان می شود :
(2.2) = = h(t)
ارزش مورد انتظار(MTTF)
امید ریاضی یک متغیر تصادفی پیوسته به صورت زیر نشان داده می شود :
(3.2) E(t) = µ =
µ میانگین است.قابل توجه است که در قابلیت اطمینان انسانی ،µ میانگین زمان تا وقوع خطای انسانی است و f(t) تابع چگالی خطای انسانی است.
2-2-2-3- توزیع های احتمال
تابع توزیع تجمعی
برای متغیرهای تصادفی پیوسته به وسیله رابطه 4.2 تعریف می شود :

Author: مدیر سایت