پایان نامه : محصولات زراعی

گردشگری، برنامهریزی استراتژیک و تحلیل SWOT مورد بررسی قرار گرفتند.
دستیابی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شهرستان جیرفت، در رابطه با گردشگری از طریق جمع آوری دادهها و شناسایی منابع اقتصادی، منابع اکولوژیک، زیر ساختها و ویژگیها و خصوصیات مرتبط با شهرستان جیرفت .
انجام مصاحبه و طراحی پرسشنامه.
تحلیل پرسشنامه با استفاده از تکنیک SWOT.

ماتریــس ارزیابی عوامل داخــلی (IFE) و عوامل خارجی (EFE) تشکیل داده شد.
اولویت بندی استراتژی های توسعه جاذبه های گردشگری در شهرجیرفت با استفاده از روش QSPM.
3-7- روایی پرسشنامه
در این پژوهش سعی شده جهت دستیابی به اعتبار لازم در طراحی و استفاده از پرسشنامه ها، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع مورد بررسی با مشورت و مصاحبه با اساتید راهنما و مشاوره و تائید ایشان و همچنین کارشناسان و مشاوران امر توسعه گردشگری، پرسشنامه طراحی گردیده که از روایی نسبتاٌ کافی برخوردار می باشد.
۳-۸- پایایی پرسشنامه
برای نشان دادن پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است که به صورت جدول زیر می باشد. همانگونه که مشاهده می شود نتایج بدست آمده که در این جداول توانسته اند شاخص های مورد نظر را بسنجد.
جدول ۳-۲-پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
304
79.2
Excludeda
80
20.8
Total
384
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.980
59
Case Processing Summary
N
%
Cases
Valid
304
79.2
Excludeda
80
20.8
Total
384
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.980
59

۳-۹- آزمون های آماری
در این پژوهش با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه جامعه میزبان بدست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه ها در نرم افزار آماری SPSS و Excel Microsoft و همچنین مدل برنامه ریزی کمی(QSPM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
۳-۱۰-نگاهی اجمالی به مطالعه موردی
۳-۱۰-۱- وجه تسمیه جیرفت:
وجه تسمیه جیرفت به درستی برای ما معلوم نیست ،ولی می دانیم که در دوران قبل از اسلام «گیرفت»نامیده می شده که ترکیبی از دو کلمه «گی +رفت»است که معرب آن جیرفت می باشد چون در الفبای عربی حرف «گ» وجد ندارد، بجای «گ»از حرف «ج»استفاده می شود.برای رسیدن به وجه تسمیه جیرفت ناچاریم آن را با نامهای قدیم اصفهان که«گی »و «جی »بوده بسنجیم و آنها را در کنار هم قرار بدهیم و به گفتهی آقای دکتر لطف الله هنرفر، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان استناد نمائیم که می گوید«گابا، یا (گی) یک لفظ قدیمی است و به اختمال قریب به یقین اساساً کلمه ای پهلوی است و ریشه قدیمی تر از پهلوی آن مکشوف نیست اگر بخواهیم به چنین مقایسه ای متوسل شویم ، باید جوانب مشابهت جیرفت و اصفهان را پیدا کنیم که یافتن این مشترکات و تشابهات، کاری مشکل است .شاید بشود فراوانی آب در اصفهان به برکت زاینده رود و جیرفت به برکت هلیل رود را ازجمله تشابهات آن دو دانست که کلمه «گی »در هر دو دیده می شود.جیرفت در زمان های قدیم دارای سدی عظیم بوده که در اثر طغیان آب دیوارهی آن شکسته و آب انباشت شده در پشت دیواره سد ،قسمتی از شهر جیرفت را برده . در این استدلال جی را به معنی آب و رفت را فعل ماضی مصدر روییدن و رفتن می دانند که روی هم رفته به معنی «آب برد» یا «آب رفت» می باشد.این روایت را مارکوپولو شنیده و تائید کرده است
۳-۱۱- سیمای عمومی شهرستان جیرفت
۳-۱۱-۱- ویژگی ها و شاخص های جغرافیایی
۳-۱۱-۱-۱- معرفی شهرستان:
شهرستان جیرفت با وسعت ۹۶۵۳ کیلومتر مربع در قسمت جنوبشرقی استان کرمان واقع شده است که ۵٫۲۷ درصد از سهم مساحت استان را دارا می باشد. این شهرستان از شمال به شهرستان کرمان، از جنوب به شهرستان عنبرآباد و فاریاب، از شرق به شهرستان بم و از غرب به شهرستان رابر و ارزوئیه محدود می شود.
۳-۱۱-۱-۲- تقسیمات کشوری شهرستان :

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال ۱۳۹۰جیرفت دارای ۴ شهر، ۱۴ دهستان و ۱۲۶۴ آبادی بوده که ۷۶۰ آبادی دارای سکنه و ۵۰۴ آبادی خالی از سکنه بوده است.
۳-۱۱-۱-۳-آب و هوا:
این شهرستان دارای دو اقلیم کاملاٌ متفاوت است به نحوی که نواحی شمالی آن دارای آب و هوای سرد و کوهستانی و منطقه دشت و جلگه آن از آب و هوای گرم و مرطوب برخوردار است.
۳-۱۱-۲-ویژگی ها و شاخص های جمعیتی شهرستان
۳-۱۱-۲-۱- جمعیت و نیروی انسانی:
جمعیت شهرستان در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۷۷۷۴۸ نفر بوده که ۹٫۴۵ درصد از سهم جمعیت استان را به خود اختصاص داده است. از کل جمعیت شهرستان ۱۲۱۹۸۸ نفر شهری و ۱۵۵۷۶۰ نفر روستایی و غیر ساکن می باشند. از این میزان ۱۴۰۸۳۶ نفر مرد و ۱۳۶۹۱۲ نفر زن می باشند. مجموع خانوارهای این شهرستان ۶۸۶۶۱ خانوار می باشد. نرخ شهر نشینی شهرستان جیرفت برابر با ۴۳٫۹ درصد و نرخ روستا نشینی این شهرستان برابر ۵۶٫۱ درصد می باشد.
جدول۳-۳ – مشخصات عمومی شهرستان جیرفت بر اساس تقسیمات کشوری:۱۳۹۰
عنوان
مساحت(کیلومتر مربع)
سهم از استان(درصد)
تعداد بخش
تعداد شهر
تعداد دهستان
تعداد کل آبادی
تعداد آبادی دارای سکنه
تعداد آبادی خالی از سکنه
جیرفت
۹۶۵۳
۵٫۲۷
۴
۴
۱۴
۱۲۶۴
۷۶۰
۵۰۴
استان
۱۸۳۲۸۵
۱۰۰
۵۸
۶۵
۱۵۱
۱۱۶۹۱
۶۲۰۳
۵۴۸۸

جدول۳-۴– آمار جمعیت شهرستان جیرفت:۱۳۹۱
عنوان
کل
شهری
روستایی و غیر ساکن
مرد
زن
خانوار
جیرفت

۲۷۷۷۴۸
۱۲۱۹۸۸
۱۵۵۷۶۰
۱۴۰۸۳۶
۱۳۶۹۱۲
۶۸۶۶۱
استان
۲۹۳۸۹۸۸
۱۶۸۹۹۸۸
۱۲۴۹۱۴۶
۱۴۸۲۳۳۹
۱۴۵۶۶۴۹
۷۸۶۴۰۰

۳-۱۱-۲-۲- پیشینه تاریخی
گذر رودخانه هلیل از شهرستان جیرفت این نوید را می داده است که این منطقه تمدن بزرگ و کهن را در خود پنهان کرده است. وجود رود ها و جغرافیای ویژه با بخش های کوهستانی و دشت، منابع خاکی شرایط مناسبی را برای زیست گیاهی و جانوری فراهم آورده و این نکته را تایید می کند که در طول تاریخ یکی از مراکز زیست محیطی به شمار می آمده است.
کاوش های باستان شناسی نشان داده است که خواستگاه تمدن بشری آنگونه که گمان می رفت، نه در جنوب بین النهرین بلکه در جنوب شرق ایران واقع در کناره های هلیل رود بوده است.
موید این موضوع وجود تپه های باستانی کنار صندل بوده که نتیجه نخستین فصل حفریات و مطالعات بر روی اشیاء عتیقه نشان داد که این آثار به نیمه نخست هزارهی سوم قبل از میلاد تعلق داشته و این منطقه بزرگتری مرکز تولیدات سنگی و فلزگری در تمامی شرق بوده است.
۳-۱۲- تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان جیرفت
۳-۱۲-۱- ویژگی ها و شاخص های اقتصادی تولیدی شهرستان
۳-۱۲-۱-۱ -بخش کشاورزی و منابع طبیعی
با توجه به شرایط آب و هوایی که در واقع یک گلخانه طبیعی برای محصولات کشاورزی می باشد. امکان کاشت و بهره برداری محصولات گوناگون کشاورزی را فراهم آورده است. سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی این شهرستان ۶۴۳۹۵هکتار با میزان تولیدی معادل ۱۰۱۶۳۸۹تن می باشد که ۶۱٫۶ درصد به به سطح زیر کشت محصولات زراعی و مابقی به کشت کحصولات باغی اختصاص دارد.
از عمده محصولات زراعی این شهرستان می توان به غلات، سبزیجات سیب زمینی و گوجه فرنگی از بیشترین سطح زیر کشت برخوردار بوده اند و این شهرستان یکی از مناطق مستعد تولید سیب زمینی در استان شناخته شده است به طوریکه تولید سیب زمینی سیب زمینی و پیاز در منطقه درقالب طرح استمرار یکی از راهکارهای دولت برای تأمین این محصولات در زمان کمبود آنها در کشور است.همچنین در بین محصولات جالیزی خیار بالاترین سطح زیر کشت را دارد.
میزان تولیدات محصولات باغی شهرستان جیرفت ۱۷۲۱۳۱تن می باشد و با سهمی معادل ۱۲٫۳۷درصد از کل تولیدات باغی استان رتبه دوم را به خود اختصاص داده است، بیشتریت تولیدات باغی این شهرستان به مرکبات و خرما اختصاص دارد، شهرستان جیرفت در زمینه تولید محصول، در تولید مرکبات با ۱۷٫۷۲درصد سهم رتبه دوم و در تولید خرما با ۸٫۵۴ درصد سهم جایگاه چهارم استان را به خود اختصاص داده است
۳-۱۲-۱-۲- منابع طبیعی
در سال ۱۳۹۰ پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی شهرستان جیرفت ۳۵۳ هکتار می باشد که ۳۰۰ هکتار مربوط به پارک های جنگلی و مابقی ذخیره گاه های جنگلی می باشد۰
مساحت جنگل های مصنوعی شهرستان ۵۱۰ هکتار می باشد و در مجموع جمع عرصه های جنگلی شهرستان ۸۶۳ هکتار می باشد۰در حال حاضر مساحت مراتع شهرستان جیرفت ۴۲۵۵۹۰٫۲۲ میلیون هکتار می باشد۰دام و بهره برداری بی واسطه از منابع مرتعی و سایر منابع محیطی در دسترس ، مبنای اصلی اقتصاد ومعیشت عشایر است که نقش تعیین کننده ای در این شیوه زندگی و نیز فعالیت های اقتصادی و اجتماعی آن ایفا می کند۰
جریان کوچ بارزترین ویژگی زندگی عشایر است براساس آخرین سرشماری عشایری در سال ۱۳۸۷ جمعیت معادل ۲۷۰۵ خانوار در قالب ۱۹ ایل و سه طایفه مستقل با ۳۵۰۰۰۰ رأس دام در سراسر شهرستان پراکنده اند۰
۳-۱۲-۱-۳- بخش منابع آب
آب این شهرستان از طریق ۱۴۹۰ حلقه چاه عمیق و۴۶۵۰ چاه نیمه عمیق و ۴۵۰ رشته قنات و ۷۸۷دهنه چشمه تأمین می شود. میزان تخلیه سالیانه چاه های عمیق ۷۴۳٫۸۷۲میلیون متر مکعب و میزان تخلیه سالیانه چاه های نیمه عمیق ۴۱۷٫۳۸۹ میلیون متر مکعب می باشد همچنین میزان تخلیه سالیانه قنات ها ۷۷٫۳۸۹ میلیون متر مکعب و میزان تخلیه چشمه ها ۵۵٫۹۷ میلیون متر مکعب گزارش شده است. قابل ذکر است این شهرستان در خوزه آبرز جازموریان قرار گرفته است.
مهمترین سدهای مخزنی شهرستان سد مخزنی جیرفت می باشد این سد با اهداف تأمین آب کشاورزی و برق احداث گردیده استو ظرفیت نیروگاه آن ۲۸ مگاوات می باشد. اهداف احداث این سد، بهبود آبیاری ۱۱۰۰۰ هکتار از اراضی پایین دست و توسعه اراضی جدید به وسعت ۲٫۷ هزار هکتار می باشد.
این سد در محل تنگ نراب بر روی رودخانه هلیل احداث گردیده است.حجم آب تنظیم شده ۳۳۲ میلیون متر مکعب و ظرفیت آبگیری ۱۳۰٫۳ میلیون متر مکعب می باشد.شهرستان جیرفت دارای یک سد انحرافی تنظیمی می باشد که آبیاری ۶۷۰۰ هکتار اراضی پایین دست را تأمین می کند.
۳-۱۲-۱-۴- بخش صنعت و معدن
در راستای تحقق اهداف چشم انداز بلند مدت توسعه استان و جهت گیری های آمایش سرزمین ، توسعه صنعت و معدن به عنوان مهمترین مأموریت و وظیفه اصلی استان تعریف گردیده است. در شهرستان جیرفت ذخئر غنی مواد معدنی فلزی و غیر فلزی از قبیل معادن مس، کرومیت، مرمریت، طلا، تراورتن، آهن ، منیزیت و انواع معادن سنگ های ساختمانی در این شهرستان وجود دارد که بخشی از آنها فعال و بخش دیگری نیاز به فعال شدن دارد.
همچنین این شهرستان را می توان جزء قطبهای مهم تولید محصولات کشاورزی دانس
ت که تأمین کنندهمواد اولیه صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد و وجود دام های سبک و سنگین در این شهرستان میتواند زمینه استقرار صنایعی نظیر صنایع لبنیات، چرم و انواع کشتارگاه باشد. شهرستان جیرفت دارای ۲ شهرک صنعتی می باشد که تعداد ۹۴ واحد صنعتی در این شهرک ها به بهره برداری رسیده است. این واحد ها با سرمایه گذاری ۲۰۲٫۵میلیلرد ریال موجب اشتغالزایی ۸۸۷ نفر را سبب گردیده اند.
۳-۱۲-۱-۵- بخش محیط زیست
از حیات وحش حمایت شده شهرستان جیرفت می توان به مرغ جیرفتی اشاره نمود. زیستگاه این پرنده فضاهای باز و خشک و نیمه خشک با بوته های پراکنده بوته زارهای تنک گز، بستر رودخانه ها، زمین های زراعتی ناهموار و درختان کهور زیستگاه این پرنده را تشکیل می دهد. همچنین جنگل های اطراف جیرفت و کهنوج از جمعیت نسبتا خوبی برخوردار است. این پرنده از این لحاظ منحصر بفرد است که غیر از جنوبشرقی کشور ما و در محدوده ای از کشور هندوستان و پاکستان جای دیگری از دنیا وجود ندارد.
در شهرستان جیرفت مناطق تحت پوشش حفاظت محیط زیست برابر ۱۳۷۴۸۹ هکتار می باشد که ۳۰۲۶۵هکتار به پناهگاه حیات وحش و ۱۰۷۲۲۴هکتار به مناطق حفاظت شده اختصاص دارد.
جدول۳-۵- – مناطق تحت مدیریت محیط زیست
پناهگاه حیات وحش
منطقه حفاظت شده
منطقه شکار ممنوع
۲
۲
۲
۳-۱۳- آثار تاریخی و جاذبه های دیدنی و گردشگری
اغلب آثار دیدنی جیرفت، بیشتر برای اهل تحقیق و پژوهش جالب و تماشایی است، اماکنی که گروه اخیر را روزها وماه های متمادی در جهانی از دیدنی ها و شنیدنی های تاریخ فرو می برد و تمنای آنان را براورده می سازد، هرچند که آبشارها ، باغات باصفای مرکبات، دشت های سرسبز و حاصلخیز سد عظیم جیرفت و حتی برخی قلعه ها و مجموعه های جدیدالاحداث نظیر موزه جیرفت نیز می تواند رضایت گروه های دیگری از گردشگران را براورده کند.
در این میان زیبائیهای دیگری نیز وجود داردکه نمی توان و نباید به سادگی از کنار آن گذشت بطور مثال، در داغ ترین روزهای تابستان که هرم نفس خورشید در شهر جیرفت، گرمایی در حدود ۵۰ درجه را تحمیل می کند، در همان حوالی، بهر دلفارد با درختان سرسبز و آبشار زیبا را می توان شاهد بود که خنکای نسیم را هدیه می کند و کمی دورتر در محدوده همان ولایت، سربیزن ساردوئیه با کمتر از ۱۰ درجه سانتیگراد، انسان را وادار به استفاده از پوشش گرم می کند، تردید نیست که این اختلاف درجه حرارت، زیبایی خاص خود را دارد.
۳-۱۳-۱- آثار شهر دقیانوس و تپه های کنار صندل:
مورخان و باستان شناسان ایرانی با حفاری‌های بسیار در حوضهٔ هلیل رود و روستای کنار صندل به این مهم دست یافتند که گهوارهٔ تمدن خاور میانه بین النهرین نیست بلکه جیرفت است. انها با حفاری و پیدا کردن سنگ‌های صابونی در حوزهٔ هلیل رود موفق به اثبات نظریه شهر دقیانوس و کنار صندل شدند و ان را به ثبت ملی رساندند. انها نیز پیکرهٔ انسان نمای یک بت را پیدا کردند. طبق این نظریه شهری در کنار هلیل رود به مساحت ۴۰۰ کیلو متر مربع وجود داشته که حتی از تمدن بابل و بین النهرین نیز قدیمی تر بوده است که این با یافت بیش از ۴۰۰ شی گرانبها حاصل شد و پروژهٔ شهر دقیانوس و کنار صندل اولین تمدن در خاور میانه به شمار رفت وبه ثبت ملی رسید
در حاشیه غرب هلیل رود، در پشته «بهجرد» تا «هوکرد» آثاری از تمدن کهن، با هزاران قطعه سفال و آجر وجود دارد که به آن دقیانوس گویند. سالهاست که این محل مورد تاخت و تاز سوداگران و قاقاقچیان آثار عتیقه است و تاکنون سکه ها و اشیاء قدیمی عدیده ای از آن استخراج شده و اکثراٌ بفروش رسیده، هرچند که سالهاست میراث فرهنگی آن را منطقه ممنوعه اعلام کرده و حفاری در آن مجاز نیست. آثار و خرابه های ساختمانی غرب رودخانه، در حقیقت باقیمانده قلعه هایی است که ویران شده و بصورت تپه درآمده و نام دقیانوس بخود گرفته، تپه شمال هوکرد که ظاهراٌ ممقر حکومت و ارگ شهر بوده بصورت چهار ضلعی و هر ضلع آن نزدیک ۳۰۰ متر طول داشته و قلعه های سادتی، کریم آباد باغباغوئیه، کنار صندل، خاتون آباد، زنگیان و قلعه گبر در شمال بهجرد گواه آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *