پایان نامه مدل سلسله مراتبی و مدل سلسله مراتب

روش پیشبینی نرخ خطاهای انسانی(THERP)
روش ارزیابی خطاهای انسانی در مراحل اولیهی طراحی سیستم(THEA)
Widget not in any sidebars

روش تجزیه و تحلیل وظایف شغلی برای شناسایی خطاهای انسانی(TAFEI)
روش تجزیه و تحلیل پیشبینی خطاهای انسانی(PHEA)
روش احتمال خطای انسانی(HEP)
شناسایی خطاهای انسانی در ابزارهای سیستمی(HEIST)
ارزیابی خطای انسانی و تکنیک کاهش(HEART)
تحلیل درخت خطا یکی از رو ش های کارایی است که جهت ارزیابی و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های صنعتی به کار می رود. این تحلیل یک مدل سلسله مراتبی و منطقی جهت یک موقعیت نامطلوب می باشد که برحسب تمام ترکیبها و ترتیب های ممکن رویدادهای اصلی و واسطه ای که منجر به آن وضعیت شد ه اند، بیان می شود. از این روش می توان برای ارزیابی کمّی، وقتی که ترکیبی از شرایط مغایر داریم استفاده کرد. ارائه و توضیح ارزیابی برای دیگران با این روش به دلیل وجود نمودار بسیار ساده است.
2-5- روش تحلیل درخت خطا(FTA)
2-5-1- مقدمه
امروزه کیفیت، فاکتورهای انسانی ،ایمنی وقابلیت اطمینان به عنوان شاخه های ثابت ومحرز وجود دارند. مفاهیم وروشهای زیادی در این زمینه وجود دارد. بسیاری از این روشها در زمینه های طراحی مهندسی، تولید، نگهداری ، مدیریت ومراقبتهای پزشکی هستند. روشهای زیادی برای تجزیه وتحلیل قابلیت اطمینان بشر استفاده می شود. یکی از این روشها روش درخت عیب است. این روش بصورت گسترده در آنالیز سیستمهای مهندسی به کاربرده می شود وهمچنین می تواند برای انجام آنالیز قابلیت اطمینان بشر نیز به کار رود.روش آنالیز درخت خطا (FTA) ، یک ابزار تشخیصی بسیار قوی برای تحلیل سیستمهای پیچیده است که به عنوان یک روش کمک کننده در اصلاح طراحی مورد استفاده قرار می گیرد (دیهیلون،2007).
FTA ، در اوایل دههی 1960 میلادی در لابراتوار تلفنی گراهام بل برای اجرای امنیت و تحلیل نگهداری سیستم کنترلی پرتاب Minuteman (داوطلبانى‌ که‌ تعهد مى‌کردند ظرف‌ یک‌ دقیقه‌ پس‌ از فراخوانى‌ آماده‌ى حرکت‌ باشند) عرضه شد. این روش به طور گسترده ای نسبت به سایر روش های تحلیل امنیت و قابلیت اطمینان برتری یافت زیرا در مورد جزییات سیستم های پیچیده، قابلیت چندگانگی داشت. روشهای تحلیل ایمنی قابلیت اطمینان به علت این است که قابلیت تغییرآن درسیستم های پیچیده دارای درجه جزئی است امروزه FTA به صورت گسترده ای در بخش های صنعتی برای تحلیل وبررسی مشکلات مختلف از مشکلات مدیریتی گرفته تا مهندسی، مورد استفاده قرار می گیرد(دیهیلون، 2009 (. این روش در طراحی بخشهای صنعتی وارزیابی سیستم های مهندسی استفاده شده وفاز پیشرفته آن برای قابلیت اطمینان وایمنی استفاده می شود(بنتس،1975 ودیهیلون،1978).
تحلیل درخت خطا یک ابزار تحلیلی مفید و کاربردی است و یک تکنیک تحلیلی محسوب می شود که به وسیله آن می توان خرابی ها را شناسایی و دسته بندی کرده و قابلیت اطمینان را برای سیستم های پیچیده و ساده محاسبه می کند. تحلیل گر رخداد اصلی را شناسایی کرده(یک خرابی یا اتفاق) و سپس ترتیبی از خرابی ها که منجر به این خرابی شده است را می سازد. تحلیل گران منطق بالا به پایین را در ساخت مدلشان به کار می برند و سیستم را از یک منظر بالا به پایین نگاه می کنند. یعنی با نگاه به یک خرابی سطح بالا، مسیر خرابی را دنبال می کند و در انتهای هر مسیر خرابی به هر یک از خرابی ها یک نرخ خرابی اختصاص می دهد. اگر اطلاعات کمّی در دسترس نباشند تحلیل گر ممکن است ارزش را براساس تجربیات خودش یا تجربیات دیگر کارشناسان استفاده کند. با توجه به این که نگهداری بد یا شرایط کار سنگین نرخ خرابی اجزای حساس سیسستم را تغییر می دهد یعنی این که نرخ خرابی با گذشت زمان تغییر می کند(افزایش می یابد)، محاسبه اولیه برای قابلیت اطمینان سیستم تغییر کرده و خطاها بعد از یک دوره مشخص اتفاق می افتد.
2-5-2-گام های اجرای FTA:
معمولا هفت مرحله ی نشان داده شده در شکل 3.2 برای اجرای FTA بکار می روند.
تعریف سیستم وفرضیات وابسته به آن
معرفی top event های خرابی سیستم(واقعهی نامطلوب سیستم که باید مورد بررسی قرارگیرد)
تعیین همه علت های ممکن که می توانند باعث ظاهر شدن top event شوند، بااستفاده از نمودار درخت خطا
ترسیم وتوسعه درخت خطا تا پایین ترین سطح ممکن، مطابق با نیازها
تحلیل کامل درخت خرابی با توجه به عواملی مانند آگاهی از حالات منحصر به فرد موارد خطا و درک منطق صحیح و روابط مابین خطاهای مختلف
تعیین مناسب ترین مقیاس سنجش و اندازه گیری اصلاحی

Author: مدیر سایت