پایان نامه مدیریت با موضوع : هدفمندی یارانه ها

پایان نامه مدیریت با موضوع :
هدفمندی یارانه ها

موقت بیش از دوبرابر مدت اولیه پیمان بوده است وزمان واقع بینانه بر اساس نوع پروژه تعیین نگردیده است
4-1-4- انتخاب پیمانکار براساس قیمتهای پیشنهادی در مناقصه
در زمینه انتخاب پیمانکار وتعیین صلاحیت آن وانتخاب پیمانکار با مناسبترین قیمت نیز دستورالعمل وآئین نامه ای که درآن به صراحت بخشنامه های سازمان مدیریت موارد ذکر شده باشد وجود ندارد وصرفا با دید کمیسیون معاملات دانشگاه و یکسری بخشنامه های پراکنده انجام می شود ودامنه قابل قبول قیمتهای پیشنهادی بصورت کیفی بیان شده است وبیشتر قیمت کمتر ملاک تعیین برنده مناقصه بوده است
4-1-5- تاخیر در پروژه ها
در تمامی پروژه ها وقراردادهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد تاخیر در پروژه وزمان تحویل موقت وجود دارد و بابالا رفتن متراژ و طبقات تاخیر بیشتر می شود

4-1-6- افزایش هزینه قرارداد
در تمامی پروژه های دانشگاه آزاد اسلامی یزد که به صورت متر مربع زیر بنا منعقد شده ، افزایش قیمت وهزینه نسبت به مبلغ اولیه پیمان وجود دارد مقداری از این افزایش بعلت عدم وجود جزئیات در نقشه ها ودر نتیجه ابلاغ جزئیات بعنوان کار جدید ومقداری از این افزایش بعلت در خواست پیمانکار در خصوص مابه التفاوت مصالح و مقداری بعلت تغییر در نرخ پیمان و اصلاحیه قرارداد و مقداری بعلت عدم پیش بینی بعضی از کارها ودر نتیجه ابلاغ بعنوان کار جدید و مقداری نیز بعلت تغییر در آیتمها وابلاغ آیتم جدید ومقداری بعلت تغییر در متراژ بعلت عدم درج صحیح متراژ در قرارداد وبرخی از این افزایشها بعلت عدم پیش بینی تجهیزات وتاسیسات مثل آسانسور و چیلر وبرج خنک کننده که رقم قابل توجهی می باشد در قرارداد ودر نتیجه در بعضی از پروژه ها نرخ پیمان با نرخ تمام شده ساختمان تا 70در صد افزایش نشان می دهد
4-1-7- طرح دعاوی واختلاف مالی وفنی بین پیمانکار وکارفرما
در چندین مورد از قرارداد های دانشگاه آزاد اسلامی یزد کار به طرح دعوی و داوری کشیده که دو مورد از آن نیز با شکایت پیمانکار کار به دادگاه وصدور رای رسیده ودانشگاه محکوم به پرداخت خسارت شده است و برخی نیز با وساطت و باانجام توافق که هرچند بر خلاف قرارداد بوده از اختلافات دوری شده است
4-1-8- تغییر در آیتمهای قراردادها
در کلیه پروژه هائی که قرارداد اجرا با قرارداد متر مربع زیر بنا منعقد شده ، تغییر در آیتمها دیده می شود ودر بعضی از موارد تا حذف صد در صد یک آیتم وجایگزینی با یک آیتم کاملا جدید وجود دارد
4-1-9- ابلاغ کارهای جدید
در اکثر قراردادهای دانشگاه سقف کارهای جدید ابلاغ شده از ده در صد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شده است ودر مجموع در همه پروژه سقف بیست وپنج در صد افزایش کارها نسبت به مبلغ اولیه انجام شده است
4-1-10- آنالیز قیمت منضم به پیمان وبرآورد پیمانکاران جهت پیشنهاد قیمت براساس این آنالیز
آنالیز های منضم به پیمان از دقت کافی برخوردار نبوده وپیمانکاران با توجه تکمیل نبودن نقشه ها وعدم دقت دراین موضوع آنالیزی را ارائه نموده اند که کامل نبوده ودر طول اجرای قرارداد مشکلاتی را ایجاد نموده ومحل اختلاف شده است همچنین اعلام قیمت غیر واقع بینانه براساس این آنالیز نیز مشکلات اساسی واختلافاتی را بدنبال داشته است
4-1-11- دستور کارها وتنظیم صورتجلسات
دستور کارها وتنظیم صورتجلسات درپروژه اخیر دانشگاه در سایت شماره 2 در زمان لازم نبوده ودر متن ابلاغیه ها بحث وجود بار مالی یا عدم بار مالی به صراحت ذکر نشده که منجر به ادعای پیمانکار و درخواست مبلغ مازاد گردیده است
4-1-12- پرداخت مابه التفاوت
در چند پروژه با وجود تاکید بخشنامه های دانشگاه و مفاد قرارداد بر عدم پرداخت هرگونه تعدیل بافشار ونامه نگاری پیمانکار وبا صرف زمان نسبت به پرداخت مابه التفاوت فولاد وسیمان اقدام شده است قراردادهای ساختمانهای خوابگاه و آموزشی ولی عصر (عج) و 1001ازاین جمله هستند

4-1-13- افزایش نرخ پیمان ومبلغ پیمان
در چند پروژه با وجود تاکید بخشنامه های دانشگاه و مفاد قرارداد بر عدم تغییر نرخ ومبلغ پیمان وانجام هرگونه تعدیل بافشار ونامه نگاری پیمانکار وبا صرف زمان ،نسبت به افزایش نرخ پیمان و مبلغ پیمان اقدام شده است پروژه هایی مثل 1001 و مسجد وحسینیه و ساختمان ولی عصر از این جمله هستند
4-1-14- برنامه زمان بندی وکنترل پروژه
در کلیه پروژه ها برنامه زمانبندی ضمیمه قرارداد شده است لیکن نه برنامه زمانبندی متناسب با ساختار شکست پروژه ها بود ونه زمان بندی واقع بینانه وهمچنین در طول اجرای قرارداد نیز توسط ناظرین وپیمانکار بروز نشده وملاک عمل نبوده است
4-1-15- تحویل زمین ومحل پروژه
دانشگاه آزاد اسلامی یزد در این زمینه کمترین مشکل را داشته ودر موعد مقرر زمین ومحل پروژه را تحویل پیمانکار داده است
4-1-16- دستگاه نظارت
تیم نظارت دانشگاه از کلیه رشته ها تشکیل شده و در استخدام دانشگاه می باشند ولی در پروژه 1123از این تیم استفاده نشده است.
4-1-17- استفاده از تسهیلات و وام بانکی
دانشگاه آزاد باتوجه به شخصیت حقوقی مورد اعتماد ومعتبری که نزذ بانکها دارد توانسته است در برهه ای که دچار کمبود نقدینگی واعتبار شده است با استفاده از اخذ وام بانکی پروژه های خود را به اتمام برساند
4-1-18- واحد بودن کارفرما وبهره بردار
با عنایت به واحد بودن کارفرما وبهره بردار در دانشگاه آزاد اسلامی یزد ، کارفرما سعی نموده تا پروژه با کیفیت مطلوب به پایان برسد
4-1-19- مستندات وتجربیات قراردادهای گذشته
دانشگاه آزاد یزد در چند سال اخیر نسبت به مستند سازی ونگهداری آنها اقدام نموده و افراد باتجربه ای نیز در زمینه قراردادهای عمرانی ومسائل فنی در اختیار دارد که می تواند در قراردادهای آتی مورد استفاده قرار گیرد.
4-1-20- متراژ زیر بنا در قراردادها
متراژ های ذکر شده در قراردادها حدودی بود وبعداز اتمام کار متراژ دقیق را برحسب کار تمام شده محاسبه نموده وبر اساس نرخ پیمان پرداخت نموده اند که خود در مواقعی باعث اختلاف شده وکار به دادگاه کشیده است

این مطلب را هم بخوانید :
منابع مقاله درموردرفتار خرید مصرف کنندگان

4-1-21- ساختار شکست ودرصد های پیشرفت فیزیکی
ساختار شکستها نیز دقیق وبراساس مبانی فنی دقیق تهیه نشده است که در مواقع ختم یا فسخ طبق ماده 46و 48 شرایط عمومی پیمان مورد استناد واقع می شود می تواند محل اختلاف وضرر یکطرف باشد بطور مثال در پروژه مربوط به سایت شماره 2 دانشگاه آزاد یزد که کار به ختم کشیده ، عدم وجود ساختار شکست نامتناسب باعث ضرر وزیان دانشگاه گردیده است . جدول در صد های فیزیکی وریالی ارائه شده توسط سازمان مرکزی دانشگاه و حتی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور نیز برای تمام پروژه ها قابل استناد نمی باشد وباید برای هرپروژه باتوجه به آنالیز دقیق درصد های متناسب تعیین وملاک عمل واقع شود
4-1-22- انعقاد پیمان بصورت دستمزدی
پروژه های زیادی در دانشگاه آزاد اسلامی یزد ازجمله احداث ساختمانهای افشاریان وهادی طاهری ، دانشکده عمران ، مجموعه رفاهی ،سالن ورزشی ولایت ، بیمارستان شاه ولی ، کارگاههای عمران ، درمانگاه
طاهری، و.. به شرح جدول شماره 2 بصورت متر مربع زیر بنا ودستمزدی اجرا گردیده است وتهیه مصالح بعهده دانشگاه بوده است ولی این پروژه ها نیز در زمان مقرر وبا مبلغ اولیه پیمان به اتمام نرسیده وشاهد افزایش زمان وهزینه در این پروژه ها نیز بوده ایم
4-1-23- انعقاد پیمان با پیمانکاران حقیقی
تعداد زیادی از پروژه های دانشگاه توسط یک شخص حقیقی وبصورت دستمزدی انجام شده است
که در یک زمان واحد بعضا دو یا سه پروژه توسط وی در حال انجام بوده است. دانشگاه توسط کار پرداز خود نسبت به خرید مصالح اقدام ووی پس از تحویل مصالح وتجهیزات کارها راانجام داده است
4-1-24- خارج نمودن بعضی از کارها از کارهای موظف پیمانکار وانجام آن توسط دانشگاه وپیمانکار دیگر
بعضی از کارها قبل از انعقاد پیمان جزو اسناد مناقصه دیده نشده وهنگام عقد قرارداد نیز جزو وظایف پیمانکار منظور نگردیده است مثل خرید ونصب چیلر وهواساز و برج خنک کننده وحتی موتورخانه بطور مثال در ساختمان 1001چیلر وبرج خنک کننده جداگانه توسط دانشگاه خریداری گردید وسالن اجتماعات همین ساختمان نیز جداگانه وبا عقد قرارداد جداگانه توسط شرکت دیگری تکمیل شد یا احداث موتور خانه وتاسیسات مسجد وحسینیه که باعقد قرارداد جداگانه احداث گردید
4-1-25- خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت وخسارت تعلیق به پیمانکار
دانشگاه آزاد اسلامی یزد هیچ گونه پرداختی تحت عنوان خسارت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت وخسارت تعلیق کار به هیچ پیمانکاری پرداخت ننموده است.

۴-۲- بخشنامه های عمرانی مرتبط با قراردادهای متر مربع زیربنا
در ادامه بخشنامه های عمرانی دانشگاه آزاد یزد که با قراردادهای متر مربع زیربنا مرتبط بود مورد بررسی قرار می گیرد که نشان از مشکلات این قراردادها در کل کشور می باشد.
موضوع: تعیین و اعلام قیمت پایه مناقصه درپروژه های عمرانی
بخشنامه شماره 11/11/84
نظر به پیگیریهای مستمر و مداوم واحدها و مناطق دانشگاهی و دستور ریاست محترم دانشگاه در خصوص تعیین و اعلام قیمت های پایه مورد عمل در مناقصه پروژه های عمرانی جهت جلوگیری از دوباره کاری و تکرار مناقصه ها و اتلاف وقت و کمک به اجرای به موقع پروژه ها، جدول قیمت های پایه به عنوان از ساختمانهای احداثی دانشگاه جهت بهره برداری و اجراء در فرصت باقیمانده از سال 84 و در طول سال 85 بشرح ذیل اعلام می شود.
ردیف نوع ساختمان نوع اسکلت قیمت هر متر مربع اجراء با توجه به تأسیسات مکانیکی

شوفاژ- کولر هواساز- ایرواشر فن کوئل- چبلر
1 ساختمانهای آموزشی- اداری و خوابگاه دیوار باربر و کلاف قائم و افقی 1750000

2 سوله کارگاهی و انبار شامل خرید و نصب سوله و اجرای سقف و دیوارها (کل کارهای ساختمانی و تأسیساتی) فلزی 1500000

3 سوله ورزشی شامل خرید و نصب سوله و اجرا و سقف و دیوارها، ساخت سکو تماشاچی و نصب کمپوس
(کل کارهای ساحتمانی و تأسیساتی) فلزی 1800000 3000000 2100000
4 ساختمان خوابگاه فلزی یا بتونی 2000000 2100000 3300000ریال
5 ساختمان آموزشی- اداری- سلف سرویس فلزی یا بتونی 2100000ریال 2200000ریال 2400000ریال
6 ساختمان کتابخانه- آمفی تئاتر فلزی یا بتونی 3350000ریال 2350000ریال 2550000
7 ساختمان اصلی آزمایشگاهها به صورت چند طبقه فلزی یا بتونی 2100000 ریال 2300000 ریال 2500000ریال
8 ساختمان مسجد فلزی یا بتونی 2500000 ریال 2650000 ریال 2750000 ریال

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه رشته مدیریت در موردارزش ویژه برند

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخشنامه به نمایندگان تام الاختیار ریاست دانشگاه در هیات امنای استان ها، معاونین هماهنگی، دبیران هیات امنای استانها، واحدها، مراکز آموزشی و معاونت سماء دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص نحوه تعدیل و پرداخت مابه التفاوت:
پیرو بخشنامه شماره 46211/10 مورخ 14/4/93 در خصوص چگونگی اتخاذ تصمیم در نحوه تعدیل قراردادهای عمرانی نیمه تمام دانشگاه آزاد اسلامی در کلیه واحدها و مراکز دانشگاهی، بدینوسیله تصمیمات اتخاذ شده در جلسه فوق العاده کمیسیون معاملات مرکزی دانشگاه موضوع گزارش شماره 132/50/93 مورخ 4/5/93 به شرح پیوست جایگزین بخشنامه موقت مذکور می شود. مقتضی است مراتب را با معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی هماهنگ فرمائید.
برای به نتیجه رساندن هر چه سریعتر پروژه های عمرانی نیمه تمام دانشگاه معاون محترم عمرانی دانشگاه مجاز است با استفاده از مفاد محتوای بخشنامه های شماره 34643/100 مورخ 01/05/91 و 53024/92 مورخ 23/06/92 هیات محترم وزیران دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص تعدیل قراردادهای با قیمت ثابت و همچنین در نظر گرفتن آثار اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ ارز، با رعایت صرف و صلاح دانشگاه و تحت شرایط زیر و در حد ضرورت و نیاز دانشگاه نسبت به تعدیل مناسب هر طرح به شرح زیر اقدام نماید:
1- پرداخت تعدیل بابت هر پروژه مشروط و منوط به تکمیل و تحویل آن پروژه خواهد بود و این موضوع با اخذ تعهد کتبی از پیمانکاران مبنی بر اینکه در صورت عدم اتمام و تکمیل پروژه در مدت زمان مشخص توافق شده افزایش در نظر گرفته شده کان لم یکن خواهد بود.
2- دریافت تعهد نامه کتبی از پیمانکار پروژه مبنی بر سلب هر گونه حق ادعا و شکایت از سوی پیمانکار پروژه در خصوص افزایش هزینه های حامل های انرژی و هدفمندی یارانه ها و سایر موارد ادعائی در قالب فرمت مورد تأیید اداره کل حقوقی دانشگاه
3- هیچگونه تغییری(اعم از تغییر بهای واحد یا تغییر مصالح و تغییر آیتم) ناشی از افزایش هزینه های حامل های انرژی و نرخ ارز و هدفمندی یارانه ها در ردیف های قرار داد و مبانی آن پس از اختصاص تعدیل امکان پذیر نبوده و تعدیل مصوب براساس صورت وضعیتها فقط به تأخیرات مجاز پیمانکاران تعلق گرفته و لذا به قیمتهای جدید تعدیل نخواهد گرفت.
4- تعدیل مصوب صرفاً به پروژه های عمرانی با پیشرفت فیزیکی 50% و بالاتر تعلق می گیرد.
5- در کلیه پروژه های با پیشرفت 50% به بالا که شامل این مصوبه می شوند لازم است پیشرفت ریالی پروژه حداکثر از 10% از پیشرفت فیزیکی اختلاف داشته باشند و در صورت انحراف بیشتر به هر دلیلی پس از اخذ تأییدیه از معاونت عمرانی دانشگاه و به هم رسانی پیشرفت ریالی با پیشرفت فیزیکی، مطابق دستور کارها و صورتجلسات، قابل اجرا می باشد و تخصیص تعدیل به این پیمانها پس از هماهنگی پیشرفت ریالی با پیشرفت فیزیکی انجام پذیر است:
6- پرداخت تعدیل صرفاً به تأخیرات مجاز تعلق می گیرد، لذا پیمانکار موظف به ارائه لایجه تأخیرات، برنامه زمان بندی اولیه و برنامه زمان بندی موجود و پیش بینی زمان اتمام کار جهت اتمام پروژه می باشد که کلیه مدارک مربوط می بایست پس از تأیید واحد دانشگاهی ذیربط، توسط معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه به تأیید نهایی برسد.
7- در صورت وجود تأخیر غیر مجاز بیش از 20% زمان پیمان، مشروط به بررسی مجدد و تأیید صلاحیت انجام کار پیمانکار توسط معاونت عمرانی سازمان مرکزی، ادامه کار با پیمانکار بلامانع است.
8- کلیه واحدهای دانشگاهی ذیربط موظفند ضمن اخذ لایحه تعدیل از پیمانکاران مربوطه نسبت به اصلاح و تأیید آن اقدام و برای تصویب نهایی به معاونت عمرانی دانشگاه ارسال نمایند بدیهی است پس از تصویب معاونت عمرانی سازمان مرکزی دانشگاه، مبالغ مربوطه ضمن رعایت سایر مفاد این مصوبه بلامانع خواهد بود.
9- کلیه واحدهای دانشگاهی ذیربط موظفند از هر گونه تغییر آیتم غیرضروری و سلیقه ای در قراردادها که برای پیمانهای مربوط بار مالی اضافی ایجاد نمایند اکیداً خودداری نمایند.

۴-۳- در خصوص عدم رعایت نکات ایمنی:
بخشنامه شماره 4157/76 مورخ 15/1/89 پیرو بخشنامه شماره 34177/62 مورخ 6/5/75 نظر به اینکه حفاظت و ایمنی کارگاههای عمرانی و افراد شاغل در این کارگاهها از اهمیت بالائی برخوردار بوده و در قوانین و مقررات جاری کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته و برای کلیه دست اندرکاران امور عمرانی تکالیفی مقرر شده است و بعضاً مشاهده می شود که پیمانکاران و افراد شاغل در کارگاهها به این امر توجه لازم را ندارند، لذا ضرورت دارد مسئولان مربوطه در

مدیر سایت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *