پایان نامه مدیریت با موضوع : هزینه تمام شده

Arrows. Opposing concept

دارد. لذا بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد منجر به یافتن راهبردهایی برای کاهش زمان و هزینه و بالارفتن کیفیت پروژه‌ها خواهد شد. با توجه به تعدد تاخیر در پروژه‌های دانشگاه آزاد اسلامی یزد و بالارفتن تعداد دعاوی و عدم تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه در موعد مقرر با مبلغ پیش بینی شده لازم است نسبت به یافتن راهبردهایی برای حل این مشکلات اقدام عاجل بعمل آورد.

۱-۳- سؤال تحقیق
چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد وجود دارد؟
در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟
نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟

نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟
اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد شود؟

۱-۴- علت انتخاب موضوع
با عنایت به عملکرد دانشگاه آزاد یزد و عقد قراردادهای متعدد متر مربع زیربنا و مشکلات موجود در زمینه‌ی این نوع قراردادها که منجر به تطویل زمان قراردادها و افزایش هزینه ها واختلافات متعدد فنی ومالی بین پیمانکاران وکارفرما شده است لزوم کمک به تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها و رفع محدودیت‌ها مشهود بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۵- اهداف تحقیق
این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد تا از طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد. و در راستای اهداف سازمانی دانشگاه که ایجاد فضاهای مناسب جهت آموزش وپژوهش در زمان بهینه وهزینه بهینه با کیفیت بالا است گام برداشت .

۱-۶- فرضیه‌ها
قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا دارای نقاط ضعف می باشد.
تعیین راهبردهای so,st.wo,wt در طول اجرای پروژه‌های عمرانی باعث تقویت مزیت‌ها ورفع محدودیت‌ها خواهد شد.

قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا با مبلغ و مدت مندرج در پیمان به اتمام نمی رسد.
بدون اتخاذ تمهیدات لازم، قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا محقق نخواهد شد.

۱-۷- استفاده کنندگان
با عنایت به اینکه قراردادهای متر مربع زیر بنا بصورت گسترده ای در کشور مورد استفاده قرار می گیرد نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ادارات دولتی، وسایر موسسات قرار گیرد.

۱-۸- جنبه نوع آوری تحقیق
با توجه به اینکه این تحقیق با هدف بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با استفاده از تحلیل SWOT و ارائه راهبرد های ST,SO,WT,WO برای تقویت مزیتها ورفع محدودیتها در قراردادهای متر مربع زیر بنا برای اولین بار انجام می پذیرد لذا کاری نو و جدید خواهد بود.

۱-۹- روش تحقیق:
تحقیق حاضر از جهت هدف از توع کاربردی واز جهت روش تحقیق از نوع میدانی پیمایشی می باشد بدین صورت که ابتدا با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مطالعات کتابخانه ای وادبیات نظری موجود واسناد و بخشنامه ها و مکاتبات قراردادهای گذشته، اطلاعات خام از وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که به روش متر مربع زیر بنا منعقد شده بود، بر اساس نظر کارفرمایان ، پیمانکاران وناظرین آن قراردادها بدست آمد. پژوهش میدانی در قالب تلفیقی از مصاحبه ، پرسشنامه نیمه باز بی نام محقق ساخته انجام شد. سوالات پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و جهت روایی در اختیار صاحبنظران و اساتید دانشگاه قرار گرفته و مود تائید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدکه باتوجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ 759/بدست آمد پرسشنامه پایایی لازم را جهت ادامه تحقیق دارد. لازم بذکر است کل جامعه آماری 23 نفر بودند که از همه آنها مصاحبه انجام شد و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت وبا توجه به اینکه از کل جامعه آماری جهت تحقیق استفاده شد لذا هرگونه تغییری در پاسخها معنی دار بود. در مرحله مصاحبه وپرسشنامه کلیه نقاط ضعف و قوت وفرصتها و تهدیدها که نظر بیش از 50درصد جامعه آماری بود مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس این نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت تهیه و مجددا در اختیار کل جامعه آماری قرار گرفت تا وزن هر عامل مشخص گردد از افراد خواسته شد تا به هر عامل وزنی از 0تا 100بنا به اهمیت عامل اختصاص دهند سپس میانگین هر عامل مشخص گردید و سپس وزنها نرمالیزه شد تا مجموع وزنها در ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی عدد یک شود .همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل داخلی برای نقاط ضعف عدد یک بعنوان خیلی ضعیف یا عدد 2بعنوان ضعیف امتیازی اختصاص دهند و به نقاط قوت عدد 3بعنوان عامل قوی یا عدد 4بعنوان عامل خیلی قوی امتیازی اختصاص دهند. همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل خارجی یک امتیاز بین 1تا 4 برحسب میزان تطابق قراردادها با فرصتها و تهدیدها اختصاص دهند عدد 4 بعنوان فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) و عدد 3 فرصت قابل اعتنا ( واکنش خوب )و عدد 2 تهدید قابل اعتنا ( واکنش بد ومنفی) وعدد 1تهدید جدی (واکنش خیلی بد ) اختصاص دهند. سپس امتیاز هایی که دارای فراوانی بیشتری بود بعنوان امتیاز هر عامل مشخص گردید از ضرب امتیاز در وزن هرعامل امتیاز وزن دار هرعامل وسپس امتیاز های موزون عوامل جمع زده شد تا نمره نهایی هر ماتریس مشخص گردد. وبر اساس نمره نهایی، وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مشخص گردید ودر نهایت آنالیز SWOTپیاده سازی گردید.

۱-۱۰- تعریف
تحلیلswot: روش تجزیه و تحلیل swotمدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک ازعوامل قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها راشناسایی کرده و استراتژی‌های متناسب به موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس می‌سازد.
قرارداد: رابطه‌ای است حقوقی بین پیمانکار وکارفرما که منشاء تعهد و التزام برای طرفین می‌باشد. لازم به ذکر است قرارداد یک امر توافقی است و درصورتی‌که باقوانین کشور مغایرت نداشته باشد به هرشکلی می‌تواند منعقد شود، ولی درمورد طرح‌های عمرانی که که اعتبار آنها از منابع عمومی تأمین می‌گردد، لزوماً این امر می‌بایست در چارچوب ضوابط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام پذیرد ولی چون این چارچوب مدون و تعریف شده است معمولاً درمورد سایر قراردادها نیز که اعتبارات آنها غیر از محل طرح‌های عمرانی است با اندک تغییرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده و نتایج حاصله

۲-۱- پیشینه تحقیق
اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آناه حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید. پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. این قرارداد با وجود دارا بودن نقاط قوتی همچون پادار بودن اعتبار هزینه کار، وجود اطلاعات دقیق نقشه، مشخصات و مصالح مورد استفاده مشخص بودن مبلغ نهایی پروژه ، به حداقل رسیدن زمان تهیه و رسیدگی صورت وضعیت و قابلیت استفاده در قراردادهای مختلفی مثل EPC و طرح و ساخت دارای نقاط ضعف و کاستی هایی چون نیاز به برآورد دقیق، افزایش مبلغ پیشنهادی پیمانکار، ناچیز بودن سقف خسارات دیرکرد می‌باشد دستورالعمل انعقاد پیمان به صورت سرجمع در تاریخ 4/2/89 به منظور استفاده در قراردادها دستگاه های اجرایی و پوشش نقاط ضعف و رفع کاستی های بخش نامه های قبلی ابلاغ گردید ولی با این وجود هنوز موارد متعددی وجود دارد که می‌تواند مورد ادعای طرفین قرار گیرد (کماسی، قنائی، 1392) نحوه اجرای بخشنامه سرجمع به اینصورت است که در ابتدا بر اساس نقشه های اولیه، برآورد دقیقی از کار انجام می‌شود و با توجه به برآورد نهایی و فعالیت های اجرایی، ساختار شکستی برای پروژه مشخص و با توجه به نسبت ساختار شکست به برآورد اولیه، صورت وضعیت ها پرداخت می شود (منصوری، محسن،1392)
با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، برآورد دقیق و بروز رسانی متناسب نرخ آن برای دوره اجرا نقش سرنوشت سازی در موفقیت و شکست این پروژه ها خواهد داشت. با توجه به گرانی های بی رویه و غیر قابل پیش بینی اخیر وبا نظر به مقطوع بودن نرخ این گونه پیمانها و عدم بروزرسانی مناسب نرخ و عدم تعلق تعدیل و مابه التفاوت متناسب به آنها در دوره اجراء بسیاری از این پروژه ها در وضعیت شکست، تعلیق و ماده 46 قرار گرفته اند (دیندار، سایه بانی، امیری، 1393) با توجه به اینکه بسیاری از پروژه ها با روش پرداخت بر اساس فهرست بها به دلیل جوابگو نبودن تعدیل آحاد بها در پی تورم و بی سابقه و گرانی های اخیر در وضعیت شکست گرفته اند وضعیت پروژه هایی باپیمان سرجمع بسیار اسفناکتر می‌باشد که این امر خود یکی از اساسی ترین علل شکست این گونه پروژه ها می باشد. (دیندار، سایه بانی، امیری، 1393)
10 اولویت اول که باعث تأخیر در پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، شده اند به این ترتیب می باشند:
1- عدم توانایی مالی پیمانکار
2- بکارگیری اجناس نامرغوب بومی جهت استفاده در پروژه
3- بروز حوادث ناشی از عدم رعایت نکات ایمنی
4- عدم بکارگیری سیستم مکانیزه در تعیین موجودی انبار و تحویل تجهیزات
5- حوادث قهریه مانند سیل و طوفان و زلزله
6- عدم توانایی فنی ناظرها
7- تعلل در تهیه و ارائهی صورت وضعیت کارهای خاتمه یافته توسط پیمانکار
8- عدم پرداخت واقعی دستمزد نیروهای فنی توسط کارفرما و یا مشاور
9- توقف پروژه توسط نهادها و سازمانها
10- عدم ابلاغ به موقع بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز. (واحدی نژاد،حمید، 1392)
اسماعیل رادگهر بیان می‌دارد: با ابلاغ بخشنامه ۱۰۰/۶۴۰۵ در مورخ ۴/۲/۸۹ روال انعقاد قراردادها در سطح کشور تغییر یافت. این سبک از قرارداد اگر چه از مزایا و منافع زیادی برای دستگاه کارفرمایی و نظارت برخوردار است. اما در صورت عدم اشراف مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران در تهیه اسناد لازم و طرح و پیگیری دعاوی در محافل رسمی و غیررسمی شبهات زیادی را به همراه دارد. قبل از تاریخ ۲۴ آبانماه ۱۳۸۵ اکثر قراردادهای اجرایی دستگاه‌های دولتی بر اساس فهرست ‌بها و شرح عملیات تدوین می‌شد و تعدیلات آحاد بها هر سه ماه ابلاغ می‌گردید ولی با تمامی ضعف‌ها و کمبود‌ها مراتب مدون و مس‍‍‍‍‍‍‍ئولیت‌ها و اختیارات شفاف بود. با ابلاغ بخشنامه‌ی ۵۱۱/۵۲۴۳۴۱ با عنوان انعقاد پیمان با متر مربع زیر بنا و حذف فهارس بها تحولی بزرگ در قوانین پیمان ایجاد شد. هر چند قبول این شرایط برای جامعه پیمانکاران و حتی دستگاه‌های مناقصه‌گزار سخت بود و اشکالات بسیار زیاد موجود در سیستم، برخی از قسمت‌های صنعت ساخت و ساز کشور را با مخاطره‌‌ی جدی روبرو کرد اما موارد قابل قبولی مثل بسته شدن عوامل تاخیرات بی مورد جهت دریافت تعدیل را داشت.
بعد از بحث و جدل‌های زیاد اصناف مختلف و سازمان‌ها بخشنامه ۵۱۱/۵۲۱۱ ابلاغ شد که پاره ای از اشکالات بخشنامه قبلی را مثل مشخص شدن اعتبارات و پرداخت‌ها و تعدیلات سیمان و فولاد را در خود حل کرده بود اما همچنان ملاک بسیاری از دستگاه‌ها برای تخمین مبالغ پیمان و شروح عملیات همان فهرست بهای سال‌های قبل با ضرایب تقریبی است.
انجمن شرکت‌های ساختمانی طی نامه‌ای به شماره 3023 مورخ 23/04/1390 نسبت به بررسی قراردادهای سرجمع اقدام نموده اند و در طی 16بند نسبت ب
ه بررسی نقاط ضعف و قوت این نوع قراردادها اقدام و پیشنهادهایی در خصوص بهینه‌سازی این نوع قراردادها ارائه داده‌اند از جمله مواردی که می‌توان به آن اشاره نمود:
نحوه‌ی محاسبه سطح زیر بنا و زمان عقد قرارداد، پرداخت مابه‌التفاوت دو نوع مصالح به جز آهن آلات و سیمان، ضمیمه نمودن ریز برآورد و برآورد فصول فهرست بها همراه با سایر اسناد و مدارک مناقصه، ساختار شکست، ارائه تجزیه بها توسط پیمانکاران پیشنهاد دهنده قیمت، که ساختار شکست در قراردادهای متر مربع زیربنا و سرجمع از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و برای کارهای مختلف ساختارهای شکست متفاوت می‌توان اراو نمود
موفقیت هر پروژه وابسته به چگونگی قرارداد آن دارد. قراردادهای ساخت براساس قوانین حقوق مدنی تنظیم می شوند . قراردادهای ساخت به حوزه های مختلفی مربوط می شوند مانند :قانون ساخت، مدیریت وغیره .همه این حوزه ها و شرایط باید در قراردادها ارزیابی شده و به خوبی توصیف شوند برای ایجاد قراردادی بی عیب باید ساختار آن مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. (Trinkūnienė & Trinkūnas, 2014 ) در اکثر پروژه های تنها به هزینه توجه می شود و زمان وکیفیت نادیده گرفته می شود(Lambropoulos, 2007 ) .ماهیت پیچیده پروژه های ساخت ایجاب می کند تا از یک قرارداد دقیق و مفصل استفاده شود که در آن به طور دقیق جنبه های قانونی، مالی و تکنیکی پروژه آورده شود(Bubshait & Almohawis, 1994 ) استفاده از قراردادهایی که هزینه های نهایی را تخمین می زنند منجر به ایجاد شرایط برد – برد برای طرفین قرار داد می شود .صنعت ساخت پر از روابط خصمانه بین طرفین قرارداد است مخصوصاً وقتی در مورد قراردادهایی که در آن از طرف کارفرما هزینه یک جا و یا یک هزینه ثابت پرداخت می‌شود. بدون در نظر گرفتن هزینه تمام شده نهایی، قراردادهایی که هزینه های نهایی را تخمین می زند یا قراردادهایی که بیش تر هزینه ها را تضمین می کنند به اهداف افراد درگیر در قرارداد توجه می کنند که این خود باعث همیاری و تعاون بیش تر در صنعت ساخت می‌شود. (Adams, 2008 ) تمام مراحل ساخت، شرایط مالی، مدیریت ریسک، نیازمندیهای امنیتی، اصطلاحات و نتیجه نهایی باید در قراردادهای ساخت توضیح داده شوند و در نظر گرفته شوند. به دلیل اهمیت و پیچیدگی، مراحل تدوین قراردادهای ساخت به دانش و تجربه زیادی نیاز می باشد. (Trinkūnienė & Trinkūnas, 2014 ) تعداد مقرراتی که برا