پایان نامه منابع اطلاعاتی و هزینه نگهداری

4
20
Widget not in any sidebars

11
3-3-3- تعیین نمودار بلوک کارکردی ماشین آلات
قبل از این که هر سازمانی بتواند از RCM استفاده کند باید مشخص شود که این تجهیزات چه هستند و از کجا آمده اند. در تمام کارخانه ها حتی کوچک ترین و ساده ترین آن ها ، باید لیستی از تمام تأسیسات ، تجهیزات و ساختمان های سازمان و یا آن هایی که در حال استفاده هستند و هر آنچه نیازمند هر نوع تعمیرات می باشد آماده شود . این لیست همان دفتر ثبت کارخانه است . دفتر ثبت کارخانه باید طوری طراحی شود که امکان پی گیری تجهیزاتی را که به وسیله RCM تحلیل شده ، دسته ای از تجهیزات که هنوز بررسی نشده و آن دسته از تجهیزات که نیاز به بررسی دارند را فراهم سازد . همچنین می تواند حاوی سایر جوانب مدیریت نگهداری و تعمیرات از قبیل برنامه ریزی و زمان بندی فعالیت های نت جاری و غیرجاری ، ثبت سوابق و تخصیص هزینه نگهداری و تعمیرات نیز باشد .
آنچه مشخص است این است که RCM تقریباٌ می تواند در هر سطحی از سلسله مراتب به کار گرفته شود ، لکن مناسب ترین سطح ، سطحی است که منجر به تعداد حالات شکست معقولانه و قابل کنترل به ازای هر کارکرد شود . اگر دفتر ثبت به صورت سلسله مراتبی راه اندازی شود باعث می گردد بتوان سطوح مناسب را آسان تر شناسایی نمود . شکل 3-3 سلسله مراتب ماشین آلات کارخانه ماشینکاری صنایع شهید کلاهدوز را عرضه می کند و از آنجا که دستگاه کاروسل CNC 4.5 متری کد 1B540 به عنوان ماشین بحرانی و کاندید اجرای فرآیند RCM انتخاب شده است لذا سلسله مراتب ماشین آلات کارخانه ماشینکاری با محوریت این دستگاه ترسیم شده است.
شکل (3-3) سلسله مراتب ماشین آلات
امکان تدوین سلسله مراتبی وجود دارد که نشان دهنده کارکردهای اولیه هر کدام از تجهیزات در سلسله مراتب تجهیز باشد . نمودار بلوک کارکردی برای به تصویر کشاندن روابط میان کارکردها در سطح یکسان استفاده می شود ، اسمیت یک نمودار بلوک های کارکردی را به عنوان نمایش سطح بالایی از کارکردهای اصلی یک سیستم تعریف نمود . از طرفی بلانچارد و فابریکی عبارت نمودار جریان کارکردی را ترجیح داده اند و پیشنهاد نمودند که این نمودارها می توانند در سطوح مختلفی تهیه شوند .
سلسله مراتب کارکردی و نمودارهای بلوک های کارکردی ، بخش ضروری فرآیند طراحی تجهیزات هستند ، زیرا طراحی با فهرستی از کارکردهای مطلوب آغاز شده و طراحان باید نهادی (تجهیز یا سیستم ) که قادر به برآورده کردن همه نیازهای کارکردی باشد را تعریف نمایند .
نمودار بلوک کارکردی دستگاه کاروسل CNC 4.5 متری کد 1B540در شکل 3-4 ترسیم شده است .
شکل (3-4) نمودار بلوک کارکردی دستگاه کاروسل CNC 4.5 متری کد 1B540
3-3-4- تهیه کاربرگ اطلاعات RCM
کاربرگ اطلاعات RCM به عنوان یک سند مهم جهت ورود به اجرای فرآیند RCM می باشد در این کاربرگ اطلاعات اولیه و مهمی که جمع آوری شده درج شده و مبنای کاربرگ تصمیم گیری می باشد . جهت تدوین کاربرگ اطلاعات RCM جهت ماشین آلات بحرانی انتخاب شده از جدول 2.3 که توسط جان مو برای و شرکت آلادون تهیه شده است استفاده گردید این جدول دارای چهار ستون اصلی است . در این کاربرگ ابتدا اطلاعات مربوط به کارکردهای ماشین وارد می شود و در ستون بعدی شکست های کارکردی که ناشی از از دست دادن کارکرد می باشد درج می گردد. بدیهی است که برای هر شرح کارکرد می تواند یک یا چند شرح شکست کارکردی اختصاص یابد. در ستون سوم حالت شکست و به عبارتی علت های شکست بیان می شود که باز هم می تواند به ازای هر شکست کارکردی یک یا چند حالت شکست وجود داشته باشد . در ستون آخر کاربرگ اطلاعات RCM اثرات شکست آورده می شود که بیانگر اتفاقاتی است که در زمان بروز شکست رخ می دهد. ستون های کارکرد ، شکست کارکردی و حالت شکست به عنوان رابطی جهت برقراری ارتباط میان کاربرگ اطلاعات و کاربرگ تصمیم گیری ایفای نقش می نمایند .
برای تکمیل کاربرگ اطلاعات ابتدا به شناسایی کارکرد ماشین آلات بحرانی از طریق مراجعه به منابع اطلاعاتی مربوطه از جمله :
کتابچه ماشین آلات
سوابق نت
اطلاعات متخصصان نت
اطلاعات کارکنان
ماشین بحرانی و مشخصات آن:
جهت تعیین ماشین بحرانی و مهمی که بایستی مورد مطالعه قرار گرفته و فرآیند RCM بر روی آن اجرا گردد شاخص هایی همچون حجم و مقدار کار ، نوع کار ، خاص بودن دستگاه ، مصرف انرژی ، ایمنی دستگاه ، دقت دستگاه ، مسائل محیط زیستی ، زمان بیشتر نت ، نیاز به مهارت خاص ، ارزش فرآیند و ماشین ساعت ، هزینه تعمیرات ، تعداد دفعات خرابی ، عمر دستگاه ، خرابی مکرر یک قسمت از دستگاه تعیین گردید و مورد سؤال از خبرگان قرار گرفت و مطابق با جدول 3-2 مشخص گردید که دستگاه کاروسل CNC 4.5 متری کد 1B540در بالاترین اولویت بحرانی ماشین آلات قرار گرفته و لذا به عنوان ماشینی که فرآیند RCM بر روی آن انجام می گردد انتخاب گردید.
3-5- نمونه آماری

Author: مدیر سایت