پایان نامه منابع در دسترس و قابلیت اطمینان


Widget not in any sidebars
2-10- تقسیم بندی خطاهای انسانی برای تخمین قابلیت اطمینان انسان:
در این تحقیق به بررسی خطاهای انسانی وعوامل بوجود آورندهی آن پرداخته شده که هریک از عوامل درگروههای متفاوت قرار می گیرند بر طبق مدل کلی بدست آمده، می توان قابلیت اطمینان کل سیستم ویا هریک از عوامل را بدست آورد و براساس داده های موجود و تخمین قابلیت اطمینان می توان تا حدودی خطاهای انسانی راشناسایی کرد و راهکارهایی برای کاهش خطا بیان نمود. با بررسی خطاهای انسانی و علل به وجود آورندهی آنها به ارائهی مدل کلی در که فصل سوم آمده است، با سه دسته خطاهای فردی، خطاهای تیمی و خطاهای محیطی پرداخته شد که تقسیم بندی انواع خطا و زیرمجموعه های موجود به صورت زیر می باشد:
10-2-1- تعریف مدل
خطاهای فردی
در این زمینه، 5 دسته خطا که عبارتند از طراحی، نگهداری تجهیزات، بازرسی، جابجایی واپراتور، قرار می گیرند. هرکدام ازخطاها بابررسی علل بوجود آورنده ومثال های مربوطه بدین صورت بیان می شوند(دیهیلون،2007).
1-1- خطای طراحی: این خطا درنتیجه طراحی نامناسب طراحان رخ می دهد. ازعوامل بوجودآورندهی آن می توان به انتساب وظیفه نامناسب به افراد(عملکرد نامناسب شخص)، خطا درهنگام پیاده سازی برنامه ها توسط فرد درطراحی و خطا یا کاهش تضمین کیفی در اطمینان از اثربخشی تعاملی بین انسان و بخشهای ماشینی اشاره کرد. به عنوان مثال شتاب زدگی و عجله بیش از حد در انجام امور طراحی، انحراف طراح از مسیر اصلی طرح و تجزیه وتحلیل ضعیف نیازهای سیستم درجایگزاری وکنترل قسمتهای مجزا ازهم از جمله عواملی هستند که در خطاهای طراحی نقش دارند.
1-2- خطای نگهداری تجهیزات: اینگونه خطاها بطور معمول به علت نگهداری و تعمیرات نادرست (انجام اشتباه دستورالعمل)، خطا درنصب وراه اندازی تجهیزات و اشتباه در نگهداری وتعمیرات (دستورالعملهای اشتباه) مانند برنامه ریزی زمانی رخ می دهند. به عنوان مثال کالیبراسیون نادرست وسایل و تجهیزات وکاربرد نادرست گریس و روغنکاری در نقاط مورد نیازتجهیزات. احتمال رخداد خطاهای تعمیر و نگهداری، ممکن است برای تجهیزات قدیمی افزایش یابد، چون این تجهیزات و وسایل به دوره فرسودگی نزدیک می شوند.(میستر،1976)
1-3- خطای بازرسی: این خطا وابسته به فرایند بازرسی است. هدف از بازرسی کشف عیوب است واین خطا به این دلیل ظاهر می شود که عمل بازرسی صد در صد دقیق نیست. ازعلل بروز آن می توان به اشتباه درکنترل کیفیت و اشتباه درنمونه گیری برای پذیرش اشاره کرد. به بیان دیگر ممکن است یک قطعه در محدوده تلرانس، رد شود یا یک قطعه خارج از محدوده تلرانس پذیرفته شود. باتوجه به مطالعات مختلف، کارایی بازرسی به طور متوسط حدود 85% بوده است.
1-4- خطای جابجایی: درنتیجه حمل نامناسب یا ذخیره سازی نامناسب می باشد و ازعلل آن می توان به عدم بکارگیری صحیح پالت های حمل ونقل، ذخیره سازی نامناسب تجهیزات انبار و نحوهی حمل(انسان یا دستگاه) برای مواردی مانند لرزش، ضربه و ارتعاش اشاره کرد.
1-5- خطای اپراتور: این خطا معمولا درزمینه استفاده ازتجهیزات محیط رخ می دهد که مرتبط با پرسنل عملیاتی می باشد.و از علل آن میتوان به بی دقتی اپراتور در تولید، ضعف در آموزش دستورالعمل مناسب به اپراتور، سهل انگاری اپراتور دربکارگیری دستورالعملهای عملیاتی صحیح، انگیختگی هیجانی ، فشارها و احساسات و ادراک و ارزیابی ها اشاره نمود(چانگ و مصلح، 2007). هرکدام ازموارد بهصورت تفکیک شده زیر بیان می گردند:
1-5-1- بی دقتی اپراتور در تولید
مانند لحیم کاری اشتباه، سیم پیچی برعکس، استفاده از یک قطعه نامناسب، حذف اشتباه یک قطعه.
1-5-2- ضعف در آموزش دستورالعمل مناسب به اپراتور
1-5-3- سهل انگاری اپراتور در بکارگیری دستورالعملهای عملیاتی صحیح
1-5-4- انگیختگی هیجانی: در این مورد علت اصلی و تاثیرگذار ، استرس می باشد.
درتعریفی از گیلارد آمده است: استرس حالتی است که اپراتور احساس تهدید و ترس در از دست دادن کنترل یک وضعیت را دارد(گیلارد،1993).
استرس عدم قطعیت ناشی ازعدم وجود یک تصویر روشن در این شرایط است و ترویج رفتارهایی است که برای دستیابی به اعتماد به نفس کمک کننده می باشد و برچهارنوع است: فشار، تعارض، سرخوردگی و عدم قطعیت و اطمینان. (لویس، 1994وکاپلان وهمکاران،1989)
استرس فشارناشی از یک تقاضای بزرگ می تواند دریک اپراتور منجر به بسیج بیشتر منابع در دسترس برای روبروشدن با تقاضاباشد.
استرس تعارض ناشی از نیازهای متضاد برای توزیع منابع در میان اهداف متعدد که اپراتور را وادار به کاهش تقاضا می کند. به عنوان مثال با منصرف شدن یاتعویق انداختن پیگیری برخی اهداف یا بدست آوردن بیشتر منابع بطور مثال با درخواست کمک.
استرس سرخوردگی زمانی ناشی می شود که تلاش برای رسیدن به یک هدف مسدود شده است واپراتور به دنبال ایجاد انگیزش روش جایگزین برای رسیدن به هدف یا رهاکردن هدف است.
1-5-5- فشارها و احساسات که خود شامل عواملی چون بار محدودیت زمانی، بار مرتبط با وظیفه(کار)، بار غیرمرتبط با کار، بار اطلاعات غیرفعال و اعتماد به نفس درعملکرد می باشد.

Author: مدیر سایت