پایان نامه مکتب دفاع اجتماعی و دستور زبان فارسی

Defocused lights abstract background. Fiber optics lighting

1- واژه شناسی [do_widget id=kl-erq-2]
در پیش آهنگ پرداختن به ادبیات هر تحقیق می بایست واژگان بنیادی و مهم تحقیق به گونه ای علمی و بی طرفانه و به دور از هر گونه پیش داوری تبیین و ژرف کاری گردد زیرا؛ بسترسازی و تمهید فضای پژوهش در تحقیقات علمی بر پایه توصیف دقیق از واژگان کلیدی، سبب غنای هر چه افزون تر فرایند تحقیق و تحکیم ادبیات علمی آن می گردد.
شکافتن دقیق و عمیق واژگان مهم و استخراج معانی و مفاهیم مرتبط به هدایت پژوهشگر و تحصیل نتیجه ی مورد نظرش از تحقیق کمک می کند و چنانچه این ژرف کاوی به نحوی شایسته صورت پذیرد؛ غبار گمراهی و کژبینی را از دودیده ی مخاطب تحقیق فرو می نشاند و به حقیقت بینی و واقع نگری او می افزاید، لذا تعریف و تبیین واژگان کاربردی و کلیدی از منظر لغوی و اصطلاحی در پیشانی نگارش تحقیق ضروی به نظر می رسد.
1-1- تعریف لغوی
1-1-1- سیاست جنایی
از منظر دستور زبان فارسی «سیاست جنایی» ترکیب وصفی بوده است به نحوی که واژه ی «جنایی» در مقام توصیف واژه «سیاست» آورده شده است. سیاست در لغت به معنای پاس داشتن، حفاظت، حراست، مصلحت، تدبیر، اداره خون امور مملکت، مراقبت از امور داخلی کشور، عقوبت و مجازات آمده است و جنایی از ریشه‌ی جنایت به معنای جرم و گناه آورده شده است.
1-1-2- وجدان جمعی
وجدان به کسرِ واو در لغت از ریشه وَجَدَ به معنای یافتن در معانی مختلفی آورده شده که عبارتند از گم شده را یافتن، نفس و قوای باطنه، دریافت و یافت و قوای باطنی که خوب و بد اعمال از آن ادراک می شود آورده شده است و اضافه شدن واژه جمعی به «وجدان» دلالت بر بیان قوه ی ادراک عده ای که در یک جا گرد آمده باشند و مبیّن وجدان عده ای از مردم می باشد.
1-1-3- افکار عمومی
افکار به فتح الف جمع فکر به معنای اندیشه و واژه عمومی در مقام فراگیری و شمول افکار آمده است.
1-1-4- حریم خصوصی
حریم به فتح حاء صفت مبالغه بر وزن خَلیل و جمع حُرم به معنای آنچه حرام شده، فضای کاخ پادشاه که از آن حمایت می کنند، خانواده را نیز حریم گویند، چیزی که حرام باشد، پیرامون چاه گرداگرد، بازداشتن، بی بهره گردانیدن و آنچه از پیرامون خانه و عمارت که به آن متعلق باشد و مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب استو مراد از اضافه نمودن «حریم» به واژه خصوصی تخصیص و شخصی کردن و ویژه ساختن واژه ی حریم است.
1-2- تعریف اصطلاحی
1-2-1 سیاست جنایی
معادل واژه ی انگلیسی «Criminal policy» بوده است؛ این اصطلاح در ابتدا از سوی پروفسور آلمانی آنسلم فون فوئر باخ (در سال 1803) مطرح شد در نظر فوئر باخ سیاست جنایی «مجموعه ی شیوه های سرکوبگر است که دولت از طریق آنها و با توسل به آنها علیه جرم واکنش نشان می دهد. مارک آنسل حقوقدان مشهور فرانسوی و بنیان گذار مکتب دفاع اجتماعی سیاست جنایی را علم و هنر واکنش علیه پدیده ی مجرمانه می داند وی در سال 1975 پیشنهاد نمود که سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیده ی جامعه علیه فعالیت های مجرمانه، منحرفانه یا ضد اجتماعی» بدانیم.
پیش از مارک آنسل حقوقدانانی چون فون لیست در 1889 و دُندی یودوابر در 1983 تعاریف دیگری از سیاست جنایی ارائه نموده بودند حقوقدان معاصر فرانسوی خانم می ری دلماس مارتی از سیاست جنایی چنین تعبیر می نماید « سیاست جنایی مجموعه ی روش هایی است که هیأت (پیکر) اجتماع با استفاده از آنها، پاسخ‌های به پدیده ی مجرمانه را سازمان می بخشد.
در ایران اصطلاح سیاست جنایی از سوی حقوقدانان برجسته ای مطرح شده است دکتر محمد باهری در تقریرات خود از سیاست جزایی نام می برد و آن را رویه صحیح در مبارزه ی با جرم و عقیم ساختن و اضمحلال علل واقعی جرم می داندشادروان دکتر علی آبادی در تألیفات خویش در خصوص سیاست جنایی چنین می نویسد : مجموعه رشته های تن پیمایی جنایی، طب قانونی، پلیس علمی که مجموعه‌ی این رشته‌ها علم جرم یابی را تشکیل می دهد و موضوع آن تعیین وسایل مبارزه با وقوع جرم یعنی اتخاذ یک سیاست جنایی می باشد.
در لسان دیگر حقوقدانان سیاست جنایی چنین تبیین شده است : اتخاذ اصول و تدابیر لازم در برابر جرایم و دفع و رفع آنها و یا کاستن آنها است سیاست جنایی در برخی از ازمند اصل انتقام را معمول داشته است و در برخی از ازمند مبتنی بر اصلاح مجرمان است مهما امکن، به همین روی زندان ها را بدل به مراکز اصلاح بزهکاران می کنند.
در فرهنگ «ملک» سیاست جنایی چنین تعریف شده است : یکی از شاخه های علوم کیفری، مرتبط با حمایت از اقدامات علیه جرم است که اطلاعات تهیه شده توسط جرم شناسی را ترسیم میکند. و این موضوعی برای تحقیق در اقدامات مناسب سازمان های اجتماعی برای جلوگیری از فعالیت های زیانبار و رفتارهایی که سبب آسیب هستند منطبق می باشد. در حالی که مجرمان توسط عواملی هشدار دهنده مثل تعلیق اقدامات مراقبتی (پزشکی) مورد نظارت قرار گیرند و آنها از محرومیت های جدی در زندگی یا آزادی رنج می برند آزارهایی همچون زندان یا اعدام.
بنابراین اصلاح سیاست جنایی اتخاذ راهبردی اصول و همه جانبه از سوی دولت و جامعه به صورت توأمان در برابر پدیده ی مجرمانه اعم از جرم و انحراف خواهد بود.
1-1-2- وجدان جمعی
در اصطلاح جامعه شناسان وجدان جمعی و به تعبیر انگلیسی Conscience collective این گونه تعریف شده است. مجموعه ی اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه ی واحد دستگاه معینی را تشکیل می دهد که حیات خاص خود را دارد این دستگاه را می توان وجدان جمعی نامید. البته این دستگاه و
اجد خصلت های ویژه و پراکندگی در گستره ی جامعه است در فرهنگ لغت شناسان اجتماعی واژه ی وجدان جمعی (جماعتی) چنین تبیین شده است: