پایان نامه نرخ بازگشت سرمایه و نرخ بازده داخلی


Widget not in any sidebars

(31.2)
که درآن تمام جریانهای نقدینگی در دوره های آتی را که از پی دوره صفر به زما ن حال می آیند.برحسب دوره صفر تنزیل کرده ایم. به نحوی مشابه، ارزش آتی چنین سری جریان نقدینگی به درستی در نظر گرفته شود، ارزش خالص آتی خواهد بود و برابر است با
(32.2)
که در آن تمام جریانهای نقدینگی در دوره های قبل از دوره n به زمان آتی، در دوره n ترکیب شده اند.
به سادگی میتوان نشان داد:
(33.2)
(34.2)
قاعده تصمیم گیری برای قبول یا رد یک پیشنهاد سرمایه گذاری بر حسب معیار NFV را میتوان به سادگی چنین بیان کرد: اگرNFV≥0 قبول کنید ودرغیر این صورت رد کنید. قاعده تصمیم گیری برحسب معیارNPV به این ترتیب است: اگر NPV≥0 قبول کنید، درغیر اینصورت رد کنید(اسکونژاد،1381).
2-8-2- نرخ بازده داخلی(IRR)
در تحلیل جریان سرمایه گذاری An,… ,A1,A0 نرخ بازده داخلی (IRR)، نرخ تنزیلی تعریف شده است که ارزش خالص فعلی یا ارزش خالص آتی نیمرخ جریان نقدینگی را برابر باصفر برقرار می کند.بنابراین، IRR اشاره به نرخ بازدهی دارد که از برابر صفر قرار دادنNPV در معادله (34.2) و NFV از معادله (35.2) بدست می آید:
(35.2)
(36.2)
بدین صورت که IRR با بدست آوردن i از معادله (34.2) و (35.2) تعیین می شود، که به جوابi=x-1 می رسیم. بنابراین مقدارi به ازای هر ریشه مثبت x میتواند مثبت یا صفر باشد، زیرا مقدار منفی i به عنوان نرخ بازذه داخلی قابل قبول نیست.
2-8-3- حداقل نرخ جذب کننده (MARR)
نرخی مناسب برای سرمایه گذاری است که بیشتر یا حداقل مساوی با نرخ بهره بانک می باشد. از آنجا که سرمایه گذاری در یک واحد تولیدی یا صنعتی غالبا همراه با ریسک می باشد، معمولا سرمایه گذار انتظار دریافت نرخ بازگشت سرمایه ای بیش از نرخ بهره بانک می باشد. بدیهی است چنانچه نرخ بازگشت سرمایه یک پروژه بیشتر یا مساوی حداقل نرخ جذب کننده باشد، آن پروژه اقتصادی است( اسکونژاد،1381).
2-8-4- آنالیز حساسیت اقتصادی طرحها
آنالیز حساسیت در واقع یک نوع بازنگری به یک ارزیابی اقتصادی است. هدف از آنالیز حساسیت، کمک به تصمیم گیرندگان است، بدین ترتیب که اگر پارامترهای اولیه تغییر نماید و نتایج اولیه تغییر نکند، برای سرمایه گذار امیدوار کننده بوده واحساس بهتری خواهد داشت.
آنالیز حساسیت بوسیله روش NPV و با بکار بردن فرایند مالی قبل از مالیات یا بعد از آن، قابل انجام است. آنالیز حساسیت را می توان برای هر یک از عناصر درگیر بررسی نمود و نتایج را روی نمودار هندسی بصورت درصد تغییرات عناصر اصلی نشان داد. از محاسن نمودارهای هندسی این است که ترکیبی از اطلاعات را روی نمودار واحدی که به آسانی قابل فهم است، نشان می دهند. بطور خلاصه آنالیز حساسیت عبارت است از تکرار محاسبات یک فرایند مالی که با تغییردادن پارامترهای اصلی ومقایسه نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از اطلاعات اولیه بدست می آید. اگر تغییر کوچکی در یک پارامتر، منجر به تغییر چشمگیری در نتایج گردد، گفته می شود که طرح نسبت به آن پارامتر حساسیت دارد و آن پارامتر حساس است( اسکونژاد،1381).
2-8-4-1- نمودار NPV نسبت به نرخ بازگشت سرمایه
نمودار ارزش خالص فعلی نسبت به نرخ تنزیل i در مورد یک نیمرخ جریان نقدینگی برای فهم ماهیت نرخ بازده داخلی(IRR) مفید است. فرض کنیم i معرف مقدار مشخص شده برای حداقل نرخ بازده جذاب (MARR)باشد که به عنوان نرخ تنزیل برای محاسبه NPV به کار رفته است. می توان NPV متناظر با مقادیر مختلف MARR در دامنه ثبت i را محاسبه کرد، سپس با مشاهده نمودار NPV بر حسب i حساسیت NPV به MARR را بررسی کرد.
2-8-4-2- تحلیل حساسیت ارزش خالص فعلی

Author: مدیر سایت