پایان نامه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری

CGI shot of a road turning into an arrow pointing up to the skyhttp://195.154.178.81/DATA/i_collage/pi/shoots/783652.jpg

ب-نقش تامین مالی
سرمایه در گردش در یک شرکت، مجموعه مبالغی است که در دارائی های جاری سرمایه گذاری می شود. اگر بدهی های جاری کسر گردد سرمایه در گردش خالص بدست می آید. بسیاری از دارئی های جاری از محل بدهی های جاری تامین مالی می شوند در عین حال برخی از شرکت ها بخشی از دارائی های جاری خود را از محل بدهی های بلند مدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تامین می کنند. هر واحد انتفاعی که نسبت جاری بیش از یک دارد سرمایه در گردش مثبت دارد .برای سطح معینی از بدهی های جاری،هر چه سرمایه در گردش واحد انتفاعی بیشتر باشد نسبت جاری آن بالاتر خواهد بود قراردادهای وام های بلندمدت غالباً شامل مواردی ناظر بر نگهداری مبلغ معینی از سرمایه در گردش می باشد. مقصود از در نظر گرفتن این موارد، تامین حاشیه ایمنی مناسبی برای وام دهندگان است زیرا فرض براین است که دارائی های جاری در مقایسه با سایر دارائی های واحد انتفاعی نقدینگی بیشتری را تامین می کنند.( شباهنگ،1381)
Widget not in any sidebars

2-2-4- نسبت بدهی های بلند مدت بر حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام یکی از مقیاس های اندازه گیری اهرم مالی شرکت می باشد. نسبت های اهرمی: تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبت
ها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است .نسبت بالای بدهی به حقوق صاحبان سهام می تواند منجر به پرداخت هزینه بهره مازاد شود و معمولاً به این معنا می باشد که شرکت بیشتر از بدهی در تامین مالی استفاده نموده است. ( شباهنگ،1381)
 اگر مقدار بدهی زیادی در تامین مالی شرکت استفاده شود و باعث افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان شود، شرکت بالقوه باید درآمد بیشتری نسبت به وقتی که تامین مالی خارجی نکرده بود تولید کند. اگر به این طریق درآمد شرکت به مقدار قابل توجهی نسبت به هزینه بدهی (هزینه بهره) افزایش پیدا کند پس سهامداران از درآمد بیشتری با مقدار سرمایه گذاری قبلیشان در شرکت بهره مند می شوند. ( شباهنگ،1381)
در حالی که هزینه تامین مالی از طریق بدهی بیشتر از بازده ای باشد که شرکت از طریق کسب بدهی در
سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری کسب می کند ممکن است منجر به ورشکستگی شرکت شود که در نهایت هیچ چیز را برای سهامداران باقی نخواهد گذاشت. پس بدهی می تواند یک حالت تعادل بسیار شکننده باشد که  نشاندهنده تاثیر اهرم  مالی و اهمیت نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باشد.
 نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام همچنین به صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند وابستگی شدیدی دارد. برای مثال صنعت هایی که سرمایه بر هستند مانند شرکت های ساخت اتومبیل تمایل دارند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالای 2 داشته باشند در حالی که شرکت های تولید کننده کامپیوتر شخصی معمولا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام زیر 0.5 دارند. ( شباهنگ،1381)
 2-2-5- نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام
این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست می آید. ارزش دفتری هر سهم نشان دهنده ارزش های تاریخی است. از طرفی ارزش بازار هر سهم انعکاسی از جریان های نقدی آتی می باشد که عاید شرکت خواهد شد، بنابراین اگر شرکتی دارای مدیریت و سازماندهی باشد که با کارآیی کامل به وظایف و نقش های خود عمل کند دراین صورت ارزش بازار، بزرگتر از ارزش های تاریخی و دفتری خواهد بود و این نسبت افزایش پیدا می کند. نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری هر سهم طرز تفکر سرمایه گذاران نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آتی شرکت را بیان می کند. ( شباهنگ،1381)
2-2-6-گردش وجوه نقد عملیاتی
2-2-6-1-تعاریف گردش وجوه نقد عملیاتی
وجه نقد: عبارت‌ است‌ از موجودی‌ نقد و سپرده‌های‌ دیداری‌ نزد بانک ها و مؤسسات‌ مالی‌ اعم از ریالی‌ و ارزی‌ (شامل‌ سپرده‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ کوتاه‌مدت‌ بدون‌ سررسید) به‌ کسر اضافه‌ برداشت هایی‌ که‌ بدون‌ اطلاع‌ قبلی‌ مورد مطالبه‌ قرار می‌گیرد.(همتی،1390)
‌جریان وجه نقد: عبارت‌ است‌ از افزایش‌ یـا کاهش‌ در مبلـغ‌ وجه نقد ناشی از معاملات‌ با اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ مستقل‌ از شخصیت‌ حقوقی‌ واحـد تجـاری‌ و ناشی از سایـر رویدادها.(همتی،1390)
فعالیت های عملیاتی: عبارت ‌از فعالیت های اصلی‌ و مستمر مولد درآمد عملیاتی‌ واحد تجاری‌ است.‌
2-2-6-2-گزارش‌ جریان های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت های‌ عملیاتی
فعالیت های‌ مزبور متضمن‌ تولید و فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌ است‌ و هزینه‌ها و درآمدهای‌ مرتبط‌ با آن‌ در تعیین‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ منظور می‌شود. جریان های‌ نقدی‌ ناشی از فعالیت های‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریان های‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیت های‌ مزبور است. مبلغ جریان های وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی، یکی از شاخص های اصلی ارزیابی این موضوع است است که عملیات واحد تجاری تا چه میزان به جریان های وجه نقد کافی جهت بازپرداخت وام ها، نگهداشت توان عملیاتی واحد تجاری و پرداخت سود سه
ام منجر شده و انجام سرمایه گذاری جدید را بدون تمسک به منابع مالی خارج از واحدهای تجاری میسر کرده است. (همتی،1390)
مثال هایی از جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی به شرح زیر است:
الف-دریافت های نقدی حاصل از فروش کالا و ارائه خدمات
ب-دریافت های نقدی حاصل از حق الامتیاز، حق الزحمه، کارمزد و سایر درآمدهای عملیاتی
ج-پرداخت های نقدی به فروشندگان کالا وخدمات
د-پرداخت نقدی به کارکنان واحد تجاری یا از جانب آنها
ه –دریافت ها و پرداخت های نقدی شرکت بیمه بابت حق بیمه ها، خسارت، مستمری ها و سایر پرداخت های بیمه ای