پایان نامه نظریه مجموعه ها و مجموعه های فازی

مستندسازی تحلیل ها وپیگیری فعالیت های اصلاحی برجسته شده
شکل (2-3) گام های اجرای تحلیل نمودار درختی خطا (FTA) (شومان،1968)
Widget not in any sidebars

2-5-3- تحلیل درخت خرابی(FTA)
یک توصیف ساده از نمودار درختی خطا به این شرح است: نشان دادن منطقی روابط مابین وقایع بنیادی که منجر به یک اتفاق نامطلوب مشخص شده به نام “واقعه ی مهم” یا “Top Event”می شود و با استفاده از یک ساختار درختی با دروازه های منطقی مانند AND و OR نمایش داده می شوند.
نمادهای نمودار درختی خطا
نمادهای زیادی برای تشکیل نمودار درختی خطا در مهندسی سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرند. 4 عدد از این نماد ها در شکل شماره ی 4.2 نشان داده شده اند.
مستطیل: برای تفکیک رویدادهای معیوب که نتیجه ترکیب موارد شکست ازمیان ورودی های منطقی مانند ورودی AND یاOR استفاده می کند، می باشد.
ورودی AND : این ورودی نشان می دهد که خروجی ما معیوب است اگر تمام ورودی ها معیوب واشتباه باشد.
ورودی OR :این ورودی نشان می دهد که خروجی ما معیوب است اگر یکی یا چند تا از ورودی ها معیوب یا اشتباه باشد.
دایره: این علامت برای نشان دادن رویدادهای معیوب اساسی به کار برده می شود که نیاز به باز شدن وتوسعه دادن ندارد(کرباسیان وطباطبایی،1388).
شکل(2-4) نمادهای نمودار درخت خطا
اگرچه پیشامدها و نمادهای دریچهای بسیاری وجود دارند، اما اغلب پیشامدهای میانی درخت های خطا می توانند به واسطه چهار نماد پیشامد ورودی و خروجی ،دریچهی«AND » و دریچهی«OR » ،« ساخته شوند.
دروازه ی منطقی AND بدین معنی است که یک خطای خروجی تنها زمانی رخ می دهد که یک خطای ورودی صورت گرفته باشد. دروازه ی منطقی OR بدین معنی است که یک خطای خروجی زمانی رخ می دهد که یک یا چند خطای ورودی صورت گرفته باشد.
2-5-4- مزایای روش تحلیل درخت خطا
از این روش می توان برای ارزیابی کمّی، وقتی که ترکیبی از شرایط مغایر داریم استفاده کرد. ارائه و توضیح ارزیابی برای دیگران با این روش به دلیل وجود نمودار بسیار ساده است.روش آنالیز درخت خطا این مزیت را دارد که تمامی پیشامدهای میانی و نهایی را شناسایی کرده و امکان محاسبه احتمال وقوع آنها وجود دارد و دیگر اینکه برآورد احتمالات خرابی های مرکب را درون یک سیستم پیچیده امکان پذیر می سازد و حساسیت سیستم و اقدامات متقابل با بازده پایین شناسایی شده، به وسیله آن آماده سازی منابع را به سمت کنترل بیشتر خطر سوق می دهد. همچنین این ابزار می تواند برای پیکربندی مجدد یک سیستم مورد استفاده قرار گیرد تا از حساسیت و آسیب پذیری آن بکاهد.
2-6- قابلیت اطمینان فازی
نظریه مجموعه فازی در سال 1965 توسط پروفسورلطفعلی عسکرزاده، معروف به پروفسور لطفی زاده دانشمند ایرانی تبار و استاد دانشگاه برکلی آمریکا عرضه شد. بنیاد مطق فازی بر شالوده نظریه مجموعه های فازی استوار است که تعمیمی از نظریه کلاسیک مجموعه ها می باشد. ایده اصلی استفاده از روش فازی در قابلیت اطمینان در دهه 1980 مشاهده شد، کای و همکاران(1991) با ارائه فرضیات احتمالی و حالت فازی و جایگزینی آن ها با احتمالات و حالات قطعی اقدام به گسترش استفاده از روش فازی نمودند و امروزه از روش فازی به طور گسترده در زمینه قابلیت اطمینان انسان(کارووسکی و میتال، 1986) استفاده می شود. در دنیای واقعی به دلیل وجود خطای انسانی، خطای ماشین و دیگر موقعیت های غیر قابل انتظار ثبت اطلاعات به دقت صورت نمی گیرد. از این رو تئوری فازی ابزاری مناسب برای مدل کردن داده های غیر دقیق می باشد.(وو،2004)
2-6-1- قابلیت اطمینانPROBIST
قابلیت اطمینان PROBIST همان تئوری گذشته است که شامل مفروضات احتمالی وحالت صفر و یکی سیستم می باشد. در این تئوری، قابلیت اطمینان سیستم به صورت احتمالی محاسبه می شود. در مطالعات اخیر نشان داده شده است که این قابلیت اطمینان می تواند در قالب اعداد فازی نیز بیان گردد. ازجمله حالت های مثلثی ذوزنقه ای و نرمال که در این تحقیق اعداد فازی مثلثی مورد استفاده قرار گرفته است(ورما و دکا، 2004)
2-6-1-1- قابلیت اطمینانPROBIST به صورت عدد فازی مثلثی
بخش اصلی و مهم تئوری مجموعه های فازی، گرفتن اطلاعات از خبره ها می باشد. بنابراین، قضاوت یک خبره نقش حیاتی را در ارزیابی قابلیت اطمینان دارا می باشد. قابلیت اطمینان ابتدایی به صورت بازهدر نظر گرفته می شود که ارزش قطعی یا میانی این عدد فازی مثلثی (m)برابر است با:

Author: مدیر سایت