پایان نامه نظم‌جویی شناختی هیجان و مؤلفه‌های هوش هیجانی


Widget not in any sidebars
نتایج تحلیل رگرسیون در جدول 4-4 نشان می‌دهد، از بین 9 راهبرد نظم‌جویی شناختی هیجانی، به ترتیب فاجعه سازی، ملامت خود، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ملامت دیگری، تمرکز مجدد مثبت و نهایتاً ارزیابی مجدد مثبت وارد معادله رگرسیون شدند. فاجعه سازی به‌تنهایی 21 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 79/379 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام دوم رگرسیون، راهبرد نظم‌جویی فاجعه سازی و ملامت خود 30 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون F برای معناداری ضریب همبستگی 69/281 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام سوم رگرسیون، راهبرد نظم‌جویی فاجعه سازی، ملامت خود و تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی 38 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون F برای معناداری ضریب همبستگی 60/233 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام چهارم رگرسیون، راهبرد نظم‌جویی فاجعه سازی، ملامت خود، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی و ملامت دیگری 43 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون F برای معناداری ضریب همبستگی 54/335 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام پنجم رگرسیون، راهبردهای نظم‌جویی فاجعه سازی، ملامت خود، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ملامت دیگری و تمرکز مجدد مثبت 44 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون F برای معناداری ضریب همبستگی 44/949 است که در سطح 0/001 معنادار است. در گام ششم رگرسیون، راهبردهای نظم‌جویی فاجعه سازی، ملامت خود، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ملامت دیگری، تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت 45 درصد از واریانس علائم ADHD را تبیین می‌کند و آزمون F برای معناداری ضریب همبستگی 39/376 است که در سطح 0/001 معنادار است.
هوش هیجانی و علائم ADHD بزرگ‌سال
همان‌طور که در جدول 5-4 نشان داده می‌شود برای بررسی سهم مؤلفه‌های هوش هیجانی شامل نظم‌جویی هیجان، بهره‌برداری از هیجان و ارزیابی از هیجان از روش تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده گردید.
جدول 4-5. آزمون تحلیل واریانس برای معناداری معادله‌ی رگرسیون گام‌به‌گام مؤلفه‌های هوش هیجانی با علائم ADHD بزرگ‌سال
مدل
گام
R
R2
F
B
β
T
نظم‌جویی هیجان
اول
0/291
0/085
27/179***
-0/378
-0/291
-5/213***
نظم‌جویی هیجان
ارزیابی از هیجان
دوم
0/365
0/133

Author: مدیر سایت