پایان نامه پروژه های سرمایه گذاری و زمانبندی پروژه ها

موعودی وقربانی در سال 1390 یک مطالعه مورد پژوهی کمی به منظور پیشبینی و تجزیه و تحلیل خطای انسانی در اتاق کنترل مرکزی، بخش پخت کلینکر و راهبری کوره انجام دادند و عوامل موثر بر عملکرد انسان را شناسایی کرده و در نهایت با استفاده از رویداد THERP میزان خطای انسان و یا میزان خطای تجهیزات که در خطای انسان موثر هستند را به صورت احتمال خطای انسانی ارائه کردند. (موعودی و قربانی، 1390)
Widget not in any sidebars

اله یاری نیک ومهر آرا مولان درمقاله ای با عنوان ” بررسی عوامل بشری و سازمانی در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم‌های سازه‌ای فراساحل” یک زیرساختار بین‌المللی از سازه‌های فراساحلی را مورد بررسی قرار دادند و به تعدادی از موضوع‌های مربوطه با مدیریت و ارزیابی قابلیت اطمینان از سازه‌های فراساحلی اشاره و بیان کردند فاکتورهای بشری و سازمانی چالش اصلی در توسعه سیستم‌های سازه‌ای فراساحلی هستند که بر قابلیت اطمینان و کیفیتی مطلوب اثر می‌گذارند و پیکره دانش مدیریت و ارزیابی قابلیت اطمینان به منظور رفع این چالش تلاش می‌کند( اله یاری نیک ومهر آرا مولان،1391).
2-9-2- پیشینه تحقیق استفاده از روش تحلیل درخت خطادرقابلیت اطمینان
کرباسیان وهمکارانش بیان کردند روش تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA)، همراه با استفاده از روش های دیگر مانند حالت شکست و تجزیه و تحلیل اثرات(FMEA) عملکرد نادرست در سیستم را به منظور شناخت این حالت دقیقا ممکن می سازد و از وقوع آنها جلوگیری و افزایش کیفیت عملکرد خود رانشان می دهد. دراین مطالعه، روش های ممکن افزایش قابلیت اطمینان عملکرد در ربات صنعتی با استفاده از تکنیک FTA برای نشان دادن بهبود در عملکرد تجهیزات در سیستم های اتوماتیک برای کاهش تخریب آنها در هنگام کار و در نهایت برای دسترسی به سیستم های تولید اتوماتیک با قابلیت اطمینان بالا مورد مطالعه قرار گرفته است(کرباسیان وهمکاران، 2012).
در مقالهای با عنوان” تحلیل درخت خطا با استفاده از منطق فازی” تحلیل درخت خطا در حالت غیرقطعی با استفاده از منطق فازی ارائه شده است . به عبارت دیگر به کمک ورودی های فازی ودریچه های AND و OR درخت خطا شبیه سازی شده و تحلیل درخت خطا با استفاده از عملگرهای فازی صورت پذیرفته است. با توجه به آن که در فضای واقعی تحلیل درخت خطا، تحلیل گر با مسائلی روبرو می شود که داد ه ها و ورود ی های تحلیل قطعی و صریح نیستند، در این مقاله پیشنهاد گردید از منطق فازی برای تشکیل درخت و دریچه ها استفاده شده و تحلیل توسط مدل فازی صورت پذیرد( درهمی و باصولی،1378).
خاتمی وخرم روز در مقاله خود به منظور شناسایی نقاط نشتی وجلوگیری از وقوع حوادث وپیشگیری آن، از روش تحلیل درخت خطا که می تواند نقاط عیب یک سیستم را با توجه به احتمال وقوع آنها معین نماید استفاده کردند. سپس مکان بیشترین میزان نشتی را مشخص و راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع حوادث در ایستگاهها بیان نمودند(خاتمی وخرم روز،1387).
اسدی بالاگشفه وهمکاران در سال 1387، به کمک روش آنالیز درخت خرابی،مطالعه ای برای ارزیابی ایمنی قابلیت اطمینان سامانه تهویه مطبوع هواپیما بصورت کمّی و کیفی انجام دادند وبه این نتیجه رسیدند که اجرای این روش با مشخص کردن زنجیره های خرابی و دلایل مشترک خرابی به طراحی ایمن ودارای قابلیت اطمینان بالا کمک می کند( اسدی بالاگشفه وهمکاران، 1387).
2-9-3-پیشینه تحقیق سرمایه گذاری وارزش خالص فعلی
دو معیار برای انتخاب بین پروژه های سرمایه گذاری ارزش فعلی خالص(NPV) و نرخ بازگشت داخلی(IRR)میباشند. گاهی اوقات آنها رتبه بندی متناقض فراهم می کنند واین تناقض موجب بحث در مورد آن که کدام معیار بهتر است شده است. این مقاله توصیف یک رویکرد جدید برای بحث است ونشان می دهد NPV یک مفهوم غنی تر ازIRR است. ازطرفی ارزش زمانی پول معادله چند جمله ای است، و یک چند جمله ای از مرتب n، یک ریشه واحد ندارد ودارای n ریشه است. درنتیجه این مقاله بادر نظر گرفتن n راه حل برای IRR به یک معادله جدید برای NPV خواهد رسید(میچائل جی اوسبورن،2010).
مورفی در مقاله خود توسعه یک چارچوب و یک رویکرد برای کمک به تولید کنندگان تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در قابلیت اطمینان محصول جدید پیشنهاد می کند. مدل پیشنهادی در شکل شماره 7.2 آمده است. در عمل انتساب قابلیت اطمینان به یک محصول جدید پر هزینه است، اما عواقب ناشی از قابلیت اطمینان محصول نامناسب می تواند گران تمام شود، پس پیشنهاد سرمایه گذاری در قابلیت اطمینان محصول شامل اجرای دو وظیفه است: تعریف قابلیت اطمینان مورد نیاز در سطح سیستم واستخراج مشخصات قابلیت اطمینان در جزء(مورسی وهمکاران،2009).
اهداف کسب و کار
بررسی بهینه سازی
مزایای سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان مورد نیاز در سطح سیستم
طراحی/توسعه فرآیندها
مشخصات قابلیت اطمینان در سطح اجزاء
شکل شماره (2-7) سرمایه گذاری در قابلیت اطمینان محصول(مورسی وهمکارن،2009)
لطفعلی پور و اسلامی،در مقاله خود فعالیتهای مجتمع مس سرچشمه را از بعد هزینه- فایده بررسی کردند. بدین منظور از دو معیار ارزش خالص فعلی(NPV) و نسبت فایده به هزینه(BCR) استفاده و به این نتیجه رسیدند که فعالیتهای مجتمع مس سرچشمه دارای توجیه اقتصادی بوده است. در این مطالعه از روش تحلیل حساسیت به منظور تعیین اثر نااطمینانی هر یک از متغیرها بر مدل نیز استفاده شده است(لطفعلی پور و اسلامی، 1386).
بزرگزاد و همکارانش، در مقا
لهای با عنوان ” بهینه سازی برنامه زمانبندی پروژه ها بمنظور حداکثر کردن ارزش خالص فعلی” سعی در ارایه روش و آلگوریتمی است که با تمرکز بر شناوریها وفرجه های زمانی موجود در بطن برنامه های زمانبندی و با مد نظر قراردادن و رعایت زمان سررسید پروژه، بگونه ای برنامه زمانبندی اولیه پروژه های گوناگون را بهبود بخشد که میزان سود آوری این پروژه ها حداکثر گردد . معیار و شاخصی که برای سنجش و بهینه سازی سودآوری پروژه از آن استفاده شده است ، فاکتور ارزش خالص فعلی می باشد. برنامه با نرم افزار C++ پروژه را بطور متوسط در حدود 14.83% بهبود بخشد(بزرگزاد وهمکاران، 1386).
مختاری وهمکاران در مقالهای با عنوان” بررسی قابلیت اطمینان انسان در چارچوب “HSE” با در نظرگرفتن فاکتورهای مؤثر در عملکرد و سبکهای تصمیم گیری” به ارایه روش و آلگوریتمی پرداختند که با تمرکز بر شناوریها وفرجه های زمانی موجود در بطن برنامه های زمانبندی و با مد نظر قراردادن و رعایت زمان سررسید پروژه، بگونه ای برنامه زمانبندی اولیه پروژه های گوناگون را بهبود بخشد که میزان سود آوری این پروژه ها حداکثر گردد . معیار و شاخصی که برای سنجش و بهینه سازی سودآوری پروژه از آن استفاده شده است ، فاکتور ارزش خالص فعلی(NPV) می باشد(مختاری وهمکاران،1390).

Author: مدیر سایت