پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نظم‌جویی شناختی هیجان

2. این پژوهش به درمانگران توصیه می‌کند در طراحی درمان علاوه بر مشکلات مراجعان در حوزه‌ی کنش‌های اجرایی باید بر نقش هیجان و نظم‌جویی شناختی هیجان نیز توجه کنند.
3. یکی از دلالت‌های این پژوهش برای پژوهشگران این است که به‌جای استفاده از آزمون‌ها و آزمایه‌های روانشناسی که نسبتاً وقت‌گیر و پرهزینه هستند، می‌توانند از ابزار خودسنجی نارسایی کنش‌های اجرایی در غربال و تشخیص اولیه استفاده کنند.
Widget not in any sidebars

4. این پژوهش همچنین به روانشناسان و مشاورانی که در دانشگاهها مشغول به کار هستند توصیه میکند که نسبت به علائم ADHD زیر آستانه تشخیص نیز حساس باشند، زیرا همین علائم نیز با مشکلات هیجانی و نارسایی کنشهای اجرایی مرتبط هستند.
5. این پژوهش توصیه میکند که درمانگران نسبت به گزارشهای افراد مبتلا به ADHD در رابطه با روابط بین فردی و تجربهی هیجان درون فردی، حساسیت بیشتری داشته باشند و در این مورد از اطرافیان مراجع نیز اطلاعات کسب کنند.
منابع:
امیری، ش؛ قریشی زاده، م؛ جنگ گو، م؛ صادقی، ه؛ صفی خانلو، س. (1389). شیوع اختلال بیش فعالی/کمبود توجه در بزرگ‌سالان در شهر تبریز. دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روان‌پزشکان ایران. دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
بارکلی، ر. (1391). اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی در بزرگ‌سالان: آخرین راهبردهای سنجش و درمان. ترجمه‌ی علی مشهدی و هدا پری‌زاده. تهران، انتشارات آوای نور.
باقرزاده گلمکانی، زهرا. (1384). بررسی رابطه هوش هیجانی با منابع استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال آخر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1384-1383. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی تربیتی. تهران: دانشگاه تربیت‌معلم.
بخشانی، ن؛ رقیبی، م؛ بابایی، س.(1389). فراوانی علائم بیش فعالی و نارسایی توجه بالغین در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان. مجله‌ی پژوهش ها علوم پزشکی زاهدان. ایران، 18-22.
بیرامی، م؛ هاشمی، ت؛ علیزاده گورادل، ج. (1391). مقایسه نشانه‌های نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ایران، 31-37.
پرهیزگار، ن؛ مشهدی، ع؛ صالحی فدردی، ج؛ فیاضی بردبار، م. (1392). اثربخشی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی. پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 55-65.
حسنی، ج. (1390). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان. پژوهش ها علوم رفتاری، 229-240.
علیزاده، ح. (1384). تبیین نظری اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی: الگوی بازداری رفتاری و ماهیت خودکنترلی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. 17، 323-348.
سرمد، ز؛ بازرگان، ع و حجازی، ا. (1379) .روش‌های پژوهش در علوم رفتاری. تهران، انتشارات آگاه.
شامرادلو، م. (1383). مقایسۀ نقشه هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش‌دانشگاهی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
گنجی، ک؛ عسگری، م؛ ترک، ف. (1390). شیوع اختلال «نارسایی توجه/بیش فعالی» در دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مرکزی در سال 90-1389. مجله‌ی روانشناسی افراد استثنایی. ایران، 109-137.
گنجی، ح. (1386). روانشناسی عمومی. نشر ساوالان.
مشهدی، ع. (1390). شیوعشناسیADHD  و بررسی مقایسهای علائم ADHD  و کنشهای اجرایی دانشجویان ورودی 1390 دانشگاه فردوسی مشهد. طرح پژوهشی.
نوشین، پ؛ ضیاالدینی، ح؛ عرفانی، ر؛ شکوهی، م. (1393). فراوانی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. ایران، 94-99.
Adler, L., Clemow, D., Williams, D., & Durell, T. (2014). Atomoxetine Effects on Executive Function as Measured by the BRIEF-A in Young Adults with ADHD: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Plos ONE, 9(8), e104175.

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review, 30(2), 217-237.
Alvarez, J. A. & Emory, E. (2006). Executive function and the frontal lobes: A meta-analytic review. Neuropsychology Review, 16, 1 7 —42.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th Ed). Washington, DC, Author.
Antshel, K. M., Hier, B. O., & Barkley, R. A. (2014). Executive Functioning Theory and ADHD. In Handbook of Executive Functioning. Springer New York.

Author: مدیر سایت