پایان نامه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نظم‌جویی شناختی هیجان

Navigation, Outdoors, Incentive, Motivation, Billboard, Vertical,

2. این پژوهش به درمانگران توصیه می‌کند در طراحی درمان علاوه بر مشکلات مراجعان در حوزه‌ی کنش‌های اجرایی باید بر نقش هیجان و نظم‌جویی شناختی هیجان نیز توجه کنند.
3. یکی از دلالت‌های این پژوهش برای پژوهشگران این است که به‌جای استفاده از آزمون‌ها و آزمایه‌های روانشناسی که نسبتاً وقت‌گیر و پرهزینه هستند، می‌توانند از ابزار خودسنجی نارسایی کنش‌های اجرایی در غربال و تشخیص اولیه استفاده کنند.
Widget not in any sidebars

4. این پژوهش همچنین به روانشناسان و مشاورانی که در دانشگاهها مشغول به کار هستند توصیه میکند که نسبت به علائم ADHD زیر آستانه تشخیص نیز حساس باشند، زیرا همین علائم نیز با مشکلات هیجانی و نارسایی کنشهای اجرایی مرتبط هستند.
5. این پژوهش توصیه میکند که درمانگران نسبت به گزارشهای افراد مبتلا به ADHD در رابطه با روابط بین فردی و تجربهی هیجان درون فردی، حساسیت بیشتری داشته باشند و در این مورد از اطرافیان مراجع نیز اطلاعات کسب کنند.
منابع:
امیری، ش؛ قریشی زاده، م؛ جنگ گو، م؛ صادقی، ه؛ صفی خانلو، س. (1389). شیوع اختلال بیش فعالی/کمبود توجه در بزرگ‌سالان در شهر تبریز. دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روان‌پزشکان ایران. دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
بارکلی، ر. (1391). اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی در بزرگ‌سالان: آخرین راهبردهای سنجش و درمان. ترجمه‌ی علی مشهدی و هدا پری‌زاده. تهران، انتشارات آوای نور.
باقرزاده گلمکانی، زهرا. (1384). بررسی رابطه هوش هیجانی با منابع استرس و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان سال آخر دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 1384-1383. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی تربیتی. تهران: دانشگاه تربیت‌معلم.
بخشانی، ن؛ رقیبی، م؛ بابایی، س.(1389). فراوانی علائم بیش فعالی و نارسایی توجه بالغین در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان. مجله‌ی پژوهش ها علوم پزشکی زاهدان. ایران، 18-22.
بیرامی، م؛ هاشمی، ت؛ علیزاده گورادل، ج. (1391). مقایسه نشانه‌های نارسایی توجه/ بیش فعالی (ADHD) در دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ایران، 31-37.
پرهیزگار، ن؛ مشهدی، ع؛ صالحی فدردی، ج؛ فیاضی بردبار، م. (1392). اثربخشی گروه‌درمانی شناختی-رفتاری بر بهبود کنش‌های اجرایی افراد مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی. پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 55-65.
حسنی، ج. (1390). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسشنامه‌ی نظم‌جویی شناختی هیجان. پژوهش ها علوم رفتاری، 229-240.
علیزاده، ح. (1384). تبیین نظری اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی: الگوی بازداری رفتاری و ماهیت خودکنترلی. پژوهش در حیطه کودکان استثنایی. 17، 323-348.
سرمد، ز؛ بازرگان، ع و حجازی، ا. (1379) .روش‌های پژوهش در علوم رفتاری. تهران، انتشارات آگاه.
شامرادلو، م. (1383). مقایسۀ نقشه هوش هیجانی و هوش شناختی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیش‌دانشگاهی تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی.
گنجی، ک؛ عسگری، م؛ ترک، ف. (1390). شیوع اختلال «نارسایی توجه/بیش فعالی» در دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مرکزی در سال 90-1389. مجله‌ی روانشناسی افراد استثنایی. ایران، 109-137.
گنجی، ح. (1386). روانشناسی عمومی. نشر ساوالان.
مشهدی، ع. (1390). شیوعشناسیADHD  و بررسی مقایسهای علائم ADHD  و کنشهای اجرایی دانشجویان ورودی 1390 دانشگاه فردوسی مشهد. طرح پژوهشی.
نوشین، پ؛ ضیاالدینی، ح؛ عرفانی، ر؛ شکوهی، م. (1393). فراوانی اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی و ارتباط آن با افسردگی در دانشجویان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. ایران، 94-99.
Adler, L., Clemow, D., Williams, D., & Durell, T. (2014). Atomoxetine Effects on Executive Function as Measured by the BRIEF-A in Young Adults with ADHD: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Plos ONE, 9(8), e104175.

Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: A meta-analytic review. Clinical psychology review, 30(2), 217-237.
Alvarez, J. A. & Emory, E. (2006). Executive function and the frontal lobes: A meta-analytic review. Neuropsychology Review, 16, 1 7 —42.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th Ed). Washington, DC, Author.
Antshel, K. M., Hier, B. O., & Barkley, R. A. (2014). Executive Functioning Theory and ADHD. In Handbook of Executive Functioning. Springer New York.